On the market of information technological innovation, a human brain dump generally refers to the review material that may be to be commited to memory or you can point out captured in electronic format through the way of any power device similar to a mobile phone, PERSONAL DIGITAL ASSISTANT, etc . It gives you almost a great replica in the exam that should be taken. In simple words, a new brain drop is actually a variety of the real concerns that would can be found in the examination, along with their responses. There can be different exam places including the 200-125 Braindumps. Mental performance dumps are generally provided by the firms who have a great affiliation with all the recent test takers. The particular 200-125 Test is also named “Cisco Accredited Network Connect Routing and also Switching". It truly is basically your Cisco Qualification. The test may be passed should you go through and also prepare the total study substance offered by a good reputed assessment preparation business. It is important to plan for the quiz serious. As soon as you take the by using a a good planning platform, that gets quite simple for you to complete the audit. 500-006 cisco 300-085 Exam Deposits Queries are actually a day worthwhile for the THIS expert. There are many graduates who wants to prefer this for the great experience currently truly challenging to get licensed for 300-085 Cisco Licensed Network Expert Collaboration. Your time and effort and all the time and effort will get lost if you stay failed to crystal clear 300-085 examination. It is very simple to clear 300-085 exams using the precise preparing with 300-085 braindumps which is provided by Braindumpspdf. Our 300-085 braindumps are extremely clear, assisting and totally comprehensive that may help you to prepare your own exam within the limited time for you to clear your current exam inside the first attempt. We provide the authentic supporting material that may be provided by our own experts as well as specialist absolutely help prepare your test in the limited time. 810-403 dumps On the market of information technological innovation, a human brain dump generally refers to the review material that may be to be commited to memory or you can point out captured in electronic format through the way of any power device similar to a mobile phone, PERSONAL DIGITAL ASSISTANT, etc . It gives you almost a great replica in the exam that should be taken. In simple words, a new brain drop is actually a variety of the real concerns that would can be found in the examination, along with their responses. There can be different exam places including the 200-125 Braindumps. Mental performance dumps are generally provided by the firms who have a great affiliation with all the recent test takers. The particular 200-125 Test is also named “Cisco Accredited Network Connect Routing and also Switching". It truly is basically your Cisco Qualification. The test may be passed should you go through and also prepare the total study substance offered by a good reputed assessment preparation business. It is important to plan for the quiz serious. As soon as you take the by using a a good planning platform, that gets quite simple for you to complete the audit. 070-480 exam dumps We are going to provide you the program that will help for connecting you using the 300-075 examination. We will supply you the unique ID as well as PIN to get into our information to prepare your own exams. Presently we have created the complete number of test which will check your preparing for 300-075 exam. The end result of each test will be analyzed by our own specialists to evaluate your Gresca exam formulations. Our professionals will remain related to you via live interacting conferences in where you can crystal clear your all predicament about the 300-075 exam deposits. You’re almost all fallouts and also examination is going to be kept within your personal accounts that would be simple for you to analyze your improvement also. 1z0-064 dumps We are going to provide you the program that will help for connecting you using the 300-075 examination. We will supply you the unique ID as well as PIN to get into our information to prepare your own exams. Presently we have created the complete number of test which will check your preparing for 300-075 exam. The end result of each test will be analyzed by our own specialists to evaluate your Gresca exam formulations. Our professionals will remain related to you via live interacting conferences in where you can crystal clear your all predicament about the 300-075 exam deposits. You’re almost all fallouts and also examination is going to be kept within your personal accounts that would be simple for you to analyze your improvement also. CAP dumps 300-075 Braindumps preparing material with regard to 300-075 examination dumps may be the upgraded planning plan which is planned through our specialists and experienced students. All of us helped a lot of graduates to supply them the actual bright professions by assisting them to crystal clear Cisco Accreditation. With the understanding of our professionals we have been successful to develop the particular 300-075 PDF FILE. We supplied you the totally free demo to select the glimpse of our own BrainDumps We are going to provide you the entire content with most recent update changings according to the newest requirements associated with 300-075 deposits. You will certainly get the totally free and most current updates whenever you will purchase our item.

Përfaqësues të Republikës së Kosovës dhe IRJ të Maqedonisë së bashku me përfaqësues të BE-së shpallin Thirrjen për Propozime për programin për bashkëpunim ndërkufitarë ndërmjet dy vendeve.

Në një ceremoni solemne të mbajtur në Shkup, përfaqësues të dy vendeve dhe të Bashkimit Evropian shpallën Thirrjen për Propozime për programin për bashkëpunim ndërkufitar ndërmjet Kosovës dhe ish Republikës Jugosllave të Maqedonisë.

12 dhjetor 2013, Prishtinë

Në një ceremoni solemne të mbajtur në Shkup, përfaqësues të dy vendeve dhe të Bashkimit Evropian shpallën Thirrjen për Propozime për programin për bashkëpunim ndërkufitar ndërmjet Kosovës dhe ish Republikës Jugosllave të Maqedonisë.

Kjo është Thirrja e Parë për Projekt Propozime në kuadër të programit të  bashkëpunimit ndërkufitar ndërmjet dy vendeve e financuar bashkërisht dhe nga Bashkimi Evropiane në kuadër të fondeve të IPA-s. Kjo thirrje është rezultat i bashkëpunimit të përbashkët që përfshin një proces të gjatë këshillëdhues me palët e interesit dhe përfitues potencial nga dy vendet.

Alokimi financiar sipas Thirrje për Propozime që është lansuar më 15 nëntor arrin shumën prej € 3,190,000 për të dyja vende. 

Në këtë ceremoni , Kosova është përfaqësuar nga Zëvendës Kryeministri dhe Ministri i Pushtetit Lokal, z. Sllobodan Petrovic i cili theksoi besimin e tij se kjo ftesë për propozime ofron një mundësi për zhvillim të mëtutjeshëm të bashkëpunimit ndërmjet dy vendeve Implementimi i mëtutjeshëm i këtij programi do të përfshijë vlerësimin dhe përzgjedhjen e projekteve të cilët më pas do të implementohen nga organizatat partnere ndërkufitare nga të dyja vendet. Komisioni i Përbashkët për Mbikëqyrje me ndihmën e Sekretariatit të Përbashkët Teknik (SPT) me seli në Kumanovë dhe Antena me vendndodhje në Gjilan, do të bëjnë mbikëqyrjen e procesit.

Qëllimi kryesor i kësaj Thirrje për Propozime është ndikimi pozitiv në situatën ekonomike dhe shoqërore të popullatës; përmirësimi i menaxhimit të përbashkët dhe valorizimi i burimeve natyrore dhe kulturore dhe përforcimi i imazhit dhe kohezionit në rajon dhe nën-rajonet ndërkufitare.

Ky program është financuar nga komponenti i dytë i Instrumentit të IPA-së 2007-2013 i Bashkësisë Evropiane i njohur edhe si IPA I.

“Është e rëndësishme të theksohet fakti që këtë shpallje jemi duke bërë së bashku, sepse ne besojmë fuqimisht që kjo është një ngjarje e rëndësishme për bashkëpunim ndërmjet dy vendeve tona. Kjo thirrje për propozime dhe mbështetja që kemi nga Bashkësia Evropiane e potencon këtë fakt edhe më shumë”, tha Ministri Petrovic.

Kryesuesi i sektorit të bashkëpunimit në zyrën e BE-së në Prishtinë, Z. Christof Stock, në ceremoninë për shpallje cilësoi këtë organizim si tejet të rëndësishëm. “Nisja e kësaj thirrje për propozime shënon një bashkëpunim të rëndësishëm ndërmjet Ish Republikës Jugosllave të Maqedonisë dhe Kosovës dhe thekson mbështetjen e BE-së në këtë kontekst. Kjo shfaq vendosmërinë e dy vendeve për të përforcuar raportet reciproke duke stimuluar bashkëpunimin praktik ndërmjet komuniteve kufitare në dy vendet, tha Z. Stock”.