Përfituese: KOMUNA E GJILANIT

Projekti : Rregullimi i kanalizimit fekal dhe asfaltimi I rrugëve në lagjen e Paradonit
Fondi nga MAPL: Granti i Performancës
Vlera e projektit: 570,521.05 €
Bashkëfinancimi nga MAPL: 299,166.00 €