Përfituese: KOMUNA E HANIT ELEZIT

Projekti: Ndërtimi (rihapja, zgjerimi) dhe asfaltimi i rrugëve lokale
Fondi nga MAPL – Granti i Performancës
Vlera e projektit: 163,637.71€
Bashkëfinancimi nga MAPL: 48,430.00€