Përfituese: KOMUNA E KAÇANIKUT

Projekti: Rregullimi i ndriçimit publik

Fondi: MAPL – grandi performancës – bashkëfinancim me komunën e Kaçanikut

Vlera e projektit: 84,980.00€

Bashkëfinancimi nga MAPL 50,000.00€