Përfituese: KOMUNA E LEPOSAVIQIT

Përfituese: KOMUNA E LEPOSAVIQIT

Projekti: Ndërtimi i ndriçimit të rrugëve në B. L. të Leposaviqit

Fondi nga MPL: Programi komunal për infrastrukturë socio-ekonomike

Vlera e projektit: 49,900.00 €

Financimi nga MPL: 49,813.80 €