Përfituese: KOMUNA E MITROVICËS SË VERIUT

Projekti: Rikonstruimi i rrugës Tanaska Rajic dhe renovimi i një pjese të parterit – qasjes të objekteve të banimit në rrugën Kralja Petra I
Fondi nga MAPL: Programi komunal për infrastrukturë socio-ekonomike
Vlera e projektit: 103,766.38 €