Përfituese: KOMUNA E VITISË

Projekti: Punime në sallën e kuvendit të komunës, inventar, zërim dhe pajisje të TI-së
Fondi nga MAPL: Granti i Performancës
Vlera e projektit: 35,080.00 €