Përfituese: KOMUNA ISTOG

Përfituese: KOMUNA ISTOG

Projekti : Asfaltimi i rrugës në Llukac të Begut

Fondi nga MPL – Programi komunal për infrastrukturë socio-ekonomike

Vlera e projektit:  68,519.65€

Bashkëfinancimi nga MPL: 50,000.00€