Përfituese: KOMUNA RAHOVEC

Përfituese: KOMUNA RAHOVEC

Projekti: Ndërtimi i rrugëve lokale në Komunën e Rahovecit

Fondi nga MPL – Granti i përformancës

Vlera e projektit:  875,546.65€

Bashkëfinancimi nga MPL: 47,865.50 €