Përfituese: KOMUNA VITI

Përfituese: KOMUNA VITI

Projekti : Rregullimi i sheshit në qendër të Vitisë

Fondi nga MPL – Granti i Përformancës

Vlera e projektit:  194,223.75€

Bashkëfinancimi nga MPL: 150,046.55 €