On the market of information technological innovation, a human brain dump generally refers to the review material that may be to be commited to memory or you can point out captured in electronic format through the way of any power device similar to a mobile phone, PERSONAL DIGITAL ASSISTANT, etc . It gives you almost a great replica in the exam that should be taken. In simple words, a new brain drop is actually a variety of the real concerns that would can be found in the examination, along with their responses. There can be different exam places including the 200-125 Braindumps. Mental performance dumps are generally provided by the firms who have a great affiliation with all the recent test takers. The particular 200-125 Test is also named “Cisco Accredited Network Connect Routing and also Switching". It truly is basically your Cisco Qualification. The test may be passed should you go through and also prepare the total study substance offered by a good reputed assessment preparation business. It is important to plan for the quiz serious. As soon as you take the by using a a good planning platform, that gets quite simple for you to complete the audit. 500-006 cisco 300-085 Exam Deposits Queries are actually a day worthwhile for the THIS expert. There are many graduates who wants to prefer this for the great experience currently truly challenging to get licensed for 300-085 Cisco Licensed Network Expert Collaboration. Your time and effort and all the time and effort will get lost if you stay failed to crystal clear 300-085 examination. It is very simple to clear 300-085 exams using the precise preparing with 300-085 braindumps which is provided by Braindumpspdf. Our 300-085 braindumps are extremely clear, assisting and totally comprehensive that may help you to prepare your own exam within the limited time for you to clear your current exam inside the first attempt. We provide the authentic supporting material that may be provided by our own experts as well as specialist absolutely help prepare your test in the limited time. 810-403 dumps On the market of information technological innovation, a human brain dump generally refers to the review material that may be to be commited to memory or you can point out captured in electronic format through the way of any power device similar to a mobile phone, PERSONAL DIGITAL ASSISTANT, etc . It gives you almost a great replica in the exam that should be taken. In simple words, a new brain drop is actually a variety of the real concerns that would can be found in the examination, along with their responses. There can be different exam places including the 200-125 Braindumps. Mental performance dumps are generally provided by the firms who have a great affiliation with all the recent test takers. The particular 200-125 Test is also named “Cisco Accredited Network Connect Routing and also Switching". It truly is basically your Cisco Qualification. The test may be passed should you go through and also prepare the total study substance offered by a good reputed assessment preparation business. It is important to plan for the quiz serious. As soon as you take the by using a a good planning platform, that gets quite simple for you to complete the audit. 070-480 exam dumps We are going to provide you the program that will help for connecting you using the 300-075 examination. We will supply you the unique ID as well as PIN to get into our information to prepare your own exams. Presently we have created the complete number of test which will check your preparing for 300-075 exam. The end result of each test will be analyzed by our own specialists to evaluate your Gresca exam formulations. Our professionals will remain related to you via live interacting conferences in where you can crystal clear your all predicament about the 300-075 exam deposits. You’re almost all fallouts and also examination is going to be kept within your personal accounts that would be simple for you to analyze your improvement also. 1z0-064 dumps We are going to provide you the program that will help for connecting you using the 300-075 examination. We will supply you the unique ID as well as PIN to get into our information to prepare your own exams. Presently we have created the complete number of test which will check your preparing for 300-075 exam. The end result of each test will be analyzed by our own specialists to evaluate your Gresca exam formulations. Our professionals will remain related to you via live interacting conferences in where you can crystal clear your all predicament about the 300-075 exam deposits. You’re almost all fallouts and also examination is going to be kept within your personal accounts that would be simple for you to analyze your improvement also. CAP dumps 300-075 Braindumps preparing material with regard to 300-075 examination dumps may be the upgraded planning plan which is planned through our specialists and experienced students. All of us helped a lot of graduates to supply them the actual bright professions by assisting them to crystal clear Cisco Accreditation. With the understanding of our professionals we have been successful to develop the particular 300-075 PDF FILE. We supplied you the totally free demo to select the glimpse of our own BrainDumps We are going to provide you the entire content with most recent update changings according to the newest requirements associated with 300-075 deposits. You will certainly get the totally free and most current updates whenever you will purchase our item.

Promovohet e Strategjia për Vetëqeverisje Lokale në regjionin e Pejës

Ministria e Administrimit të Pushtetit Lokal në bashkëpunim me OSBE-në, ka vazhduar promovimin e Strategjisë për Vetëqeverisje Lokale në regjionin e  Pejës me përfaqësues nga komunat:  Pejë Gjakovë, Deçan, Istog, Klinë dhe Junik.

26 prill 2016
 

Ministria e Administrimit të Pushtetit Lokal në bashkëpunim me OSBE-në, ka vazhduar promovimin e Strategjisë për Vetëqeverisje Lokale në regjionin e  Pejës me përfaqësues nga komunat:  Pejë Gjakovë, Deçan, Istog, Klinë dhe Junik.

Në diskutimin e përbashkët me kryetarët e komunave strukturat tjera lokale, shoqërisë civile, medieve dhe përfaqësues të bizneseve, përfaqësuesit nga MAPL- ja dhe OSB-ja paraqitën orientimet strategjike të vetëqeverisjes lokale për dhjetë vjetët e ardhshme, duke theksuar obligimet që dalin për institucionet qendrore dhe lokale përgjatë fazës së implementimit të këtij dokumenti.

Zëvendësministri Bajram Gecaj, tha se komunat gjatë ushtrimit të kompetencave të tyre, kanë bërë progres sa i përket përmbushjes së mandatit të tyre kushtetues ligjor dhe në raport me qytetarët, megjithatë,  sfidat për komunat mbeten akoma të mëdha. Zëvendësministri Gecaj tha se pavarësisht nga fakti se legjislacioni  vetëqeverisje lokale garanton se komunat kanë një numër të konsiderueshëm të kompetencave, gjatë procesit të konsolidimit dhe reformimit të pushtetit lokal, ato janë përballur me vështirësi në aspektin politik, ligjor, sistemor, organizativ, territorial, ekonomik, financiar, administrativ, pronësor dhe qështje tjera. “Qeveria e Republikës së Kosovës ka vendosur orientimet strategjike për vetëqeverisjen Lokale dhe përmes miratimit të Strategjisë për Vetëqeverisjes Lokale është synuar që sistemi ekzistues i vetëqeverisjes lokale dhe marrëdhëniet ndërmjet qeverisë qendrore dhe lokale të transformohen në shërbim të funksionimit integral të strukturës sonë shtetërore, konform standardeve të  vendosura përballë procesit të integrimet Evropian” tha Zëvendësministri i MAPL-së, z. Bajram Gecaj.

Objektivat e kësaj strategjie, ndërlidhen gjithashtu edhe me disa nga prioritetet apo objektivat e Programit të Punës së Qeverisë siç janë: zhvillimi i qëndrueshëm ekonomik, punësimi dhe mirëqenia, si dhe  sundimi i ligjit dhe shteti ligjor si dhe objektivat e përcaktuara me Planin kombëtar për zhvillim, tha z. Gecaj.

Rozafa Ukimeraj, Ushtruesja e Detyrës së Sekretares së Përgjithshme në Mistrinë e Administrimit të Pushtetit Lokal tha se baza e Strategjisë për Vetëqeverisje Lokale 2016-20126, është ndërtuar me qëllimin kryesor për të ngritur cilësinë e shërbime më të mira komunale dhe përmirësimin e kualitetit të jetës së qytetarëve. Njëra nga objektivat kryesore të Strategjisë do të jetë zhvillimi  ekonomik lokal dhe forcimi i kapaciteteve profesionale  të organeve të vetëqeverisjes lokale për të  përmbushur kërkesat e qytetarëve dhe për të arritur përmirësim të qëndrueshëm në shërbimet që komunat ofrojnë  për qytetarët, tha znj Ukimreaj.

Gjatë prezantimit të saj, znj Ukimeraj, theksoi se njëra ndër objektivat e  rëndësishme të  Strategjisë është    promovimi i vlerave të trashëgimisë dhe diversitetit kulturor, natyror dhe social me qëllim të  afirmimit dhe zhvillimit social, ekonomik dhe kulturor në komuna ndërsa rëndësi e veçantë do ti kushtohet f forcimit të partneriteteve ndërmjet pushtetit lokal,  shoqërisë civile dhe bizneseve për të krijuar një qytetari aktive, gjithëpërfshirëse dhe kohezive.

Objektivë tjetër e rëndësishme e Strategjisë për dhjetë vjetët e ardhshme do të jetë edhe krijimi i një kornize për qeverisje të mirë për të siguruar  përfaqësimi demokratik të qytetarëve dhe administratë efikase në nivel  komunal, theksoi znj Ukimeraj.

Zëvendësshefja e OSBE-së në Kosovë, znj. Paivi Nikander, tha se misioni i OSBE-së në Kosovë do ta mbështes në vazhdimësi zbatimin e Strategjisë për Vetëqeverisje Lokale e cila është e bazuar në objektiva zhvillimore dhe me interes për qytetarët dhe komunat që të njëjtën kohë promovon transparencën,  gjithë-përfshirjen, jo- diskrimin dhe aspekte tjera zhvillimore në nivel lokal.

 Kryetari Komunës së Pejës, z. Gazmend Muhaxhiri tha se Strategjia për Vetëqeverisje Lokale 2016-2026, do ti ndihmojë komunat në arritjen e objektivave zhvillimore, ne veçanti në fushën e zhvillimit ekonomik lokal.
Pas promovimit të Strategjisë për Vetëqeverisje Lokale, në regjionin e Prizrenit, Gjilanit, Mitrovicës dhe Pejës, përmbyllja e promovimit e  Strategjisë do të bëhet me komunat dhe grupet tjera  të interesit në regjionin e Prishtinës.