On the market of information technological innovation, a human brain dump generally refers to the review material that may be to be commited to memory or you can point out captured in electronic format through the way of any power device similar to a mobile phone, PERSONAL DIGITAL ASSISTANT, etc . It gives you almost a great replica in the exam that should be taken. In simple words, a new brain drop is actually a variety of the real concerns that would can be found in the examination, along with their responses. There can be different exam places including the 200-125 Braindumps. Mental performance dumps are generally provided by the firms who have a great affiliation with all the recent test takers. The particular 200-125 Test is also named “Cisco Accredited Network Connect Routing and also Switching". It truly is basically your Cisco Qualification. The test may be passed should you go through and also prepare the total study substance offered by a good reputed assessment preparation business. It is important to plan for the quiz serious. As soon as you take the by using a a good planning platform, that gets quite simple for you to complete the audit. 500-006 cisco 300-085 Exam Deposits Queries are actually a day worthwhile for the THIS expert. There are many graduates who wants to prefer this for the great experience currently truly challenging to get licensed for 300-085 Cisco Licensed Network Expert Collaboration. Your time and effort and all the time and effort will get lost if you stay failed to crystal clear 300-085 examination. It is very simple to clear 300-085 exams using the precise preparing with 300-085 braindumps which is provided by Braindumpspdf. Our 300-085 braindumps are extremely clear, assisting and totally comprehensive that may help you to prepare your own exam within the limited time for you to clear your current exam inside the first attempt. We provide the authentic supporting material that may be provided by our own experts as well as specialist absolutely help prepare your test in the limited time. 810-403 dumps On the market of information technological innovation, a human brain dump generally refers to the review material that may be to be commited to memory or you can point out captured in electronic format through the way of any power device similar to a mobile phone, PERSONAL DIGITAL ASSISTANT, etc . It gives you almost a great replica in the exam that should be taken. In simple words, a new brain drop is actually a variety of the real concerns that would can be found in the examination, along with their responses. There can be different exam places including the 200-125 Braindumps. Mental performance dumps are generally provided by the firms who have a great affiliation with all the recent test takers. The particular 200-125 Test is also named “Cisco Accredited Network Connect Routing and also Switching". It truly is basically your Cisco Qualification. The test may be passed should you go through and also prepare the total study substance offered by a good reputed assessment preparation business. It is important to plan for the quiz serious. As soon as you take the by using a a good planning platform, that gets quite simple for you to complete the audit. 070-480 exam dumps We are going to provide you the program that will help for connecting you using the 300-075 examination. We will supply you the unique ID as well as PIN to get into our information to prepare your own exams. Presently we have created the complete number of test which will check your preparing for 300-075 exam. The end result of each test will be analyzed by our own specialists to evaluate your Gresca exam formulations. Our professionals will remain related to you via live interacting conferences in where you can crystal clear your all predicament about the 300-075 exam deposits. You’re almost all fallouts and also examination is going to be kept within your personal accounts that would be simple for you to analyze your improvement also. 1z0-064 dumps We are going to provide you the program that will help for connecting you using the 300-075 examination. We will supply you the unique ID as well as PIN to get into our information to prepare your own exams. Presently we have created the complete number of test which will check your preparing for 300-075 exam. The end result of each test will be analyzed by our own specialists to evaluate your Gresca exam formulations. Our professionals will remain related to you via live interacting conferences in where you can crystal clear your all predicament about the 300-075 exam deposits. You’re almost all fallouts and also examination is going to be kept within your personal accounts that would be simple for you to analyze your improvement also. CAP dumps 300-075 Braindumps preparing material with regard to 300-075 examination dumps may be the upgraded planning plan which is planned through our specialists and experienced students. All of us helped a lot of graduates to supply them the actual bright professions by assisting them to crystal clear Cisco Accreditation. With the understanding of our professionals we have been successful to develop the particular 300-075 PDF FILE. We supplied you the totally free demo to select the glimpse of our own BrainDumps We are going to provide you the entire content with most recent update changings according to the newest requirements associated with 300-075 deposits. You will certainly get the totally free and most current updates whenever you will purchase our item.

Publikohet Raporti Vjetor i Funksionimit të Komunave për vitin 2018

Prishtinë, 10 prill 2019

Ministria e Administrimit të Pushtetit Lokal, në prani të kryetarëve të komunave, avokatit të shtetëror, përfaqësuesve të qeverisë qendrore, si dhe organizatave të shoqërisë civile organizoi ceremoninë e publikimit të Raporti vjetor të funksionimit të komunave për periudhën janar-dhjetor 2018.

Zëvendësministri i MAPL-së z. Bashkim Krasniqi theksoi se “gjatë vitit 2018 janë monitoruar organet komunale për të siguruar ligjshmërinë e proceseve vendimmarrëse në këtë nivel të qeverisjes. Raporti për funksionimin e komunave për vitin 2018, përshkruan aktivitetet e organeve të komunave në fushat kryesore, si vijon: vendimmarrjen në kuvende të komunave dhe ligjshmërinë e akteve, raportet në mes kuvendit dhe ekzekutivit, çështjet e sigurisë në bashkësi, transparencës komunale dhe përfshirjes së qytetarëve, zbatimin e obligimeve të komunave në procesin e integrimit evropian të vendit, menaxhimin e financave të pushtetit lokal si dhe rekomandimet e auditorit të përgjithshëm për komunat.

Kryetari i Asociacionit të Komunave të Kosovës dhe njëherit Kryetar i Komunës së Podujevës z. Agim Veliu, vuri në fokus progresin dhe arritjen e komunave përgjatë vitit 2018 por njëkohësisht edhe sfidat e shfaqura.

Sekretarja e Përgjithshme e MAPL-së znj. Rozafa Ukimeraj prezantoi të arriturat njëvjeçare të komunave, duke nënvizuar rezultatet e punës së tyre, aktivitetin normativ të kuvendeve, transparencën, llogaridhënien, funksionimin e komiteteve të kuvendeve, shkallën e përmbushjes së masave obligative nga agjenda evropiane, rezultatet në menaxhimin e financave lokale, rekomandimet e auditorit të përgjithshëm për nivelin lokal, si dhe çështje të tjera që dalin nga legjislacioni për vetëqeverisje lokale.

Po ashtu, Sekretarja Ukimeraj theksoi se “gjatë kësaj periudhe janë bërë përpjekje të vazhdueshme për të përkrahur zbatimin e politikave gjinore në komuna. 31 vendime të kuvendeve të komunave janë kundërshtuar nga ministria e pushtetit lokal, duke kërkuar mundësi të barabarta në trupat e kuvendeve për grupet e nënpërfaqësuara. Prej tyre, 25 akte janë harmonizuar sipas kërkesës së autoritetit mbikëqyrës, ndërsa 6 nuk janë rishqyrtuar. Fokusi ynë gjatë periudhës raportuese ka qenë edhe në sigurimin e ligjshmërisë së vendimmarrjes lokale. Gjatë procesit të shqyrtimit të ligjshmërisë janë konstatuar 107 akte të kundërligjshme, prej të cilave 65 nga MAPL dhe 42 nga ministritë e linjës. Si rrjedhojë komunat kanë rishqyrtuar dhe harmonizuar 71 akte, ndërsa 36 akte apo 1.7% akte mbeten të pa harmonizuara”.

Në këtë ngjarje, të pranishmit diskutuan të arriturat njëvjeçare të komunave në ushtrimin e kompetencave të tyre ligjore, sfidat dhe detyrat e mbetura në fushën e vetëqeverijes lokale.

Link: https://mapl.rks-gov.net/raportet-vjetore-te-mapl-se/