On the market of information technological innovation, a human brain dump generally refers to the review material that may be to be commited to memory or you can point out captured in electronic format through the way of any power device similar to a mobile phone, PERSONAL DIGITAL ASSISTANT, etc . It gives you almost a great replica in the exam that should be taken. In simple words, a new brain drop is actually a variety of the real concerns that would can be found in the examination, along with their responses. There can be different exam places including the 200-125 Braindumps. Mental performance dumps are generally provided by the firms who have a great affiliation with all the recent test takers. The particular 200-125 Test is also named “Cisco Accredited Network Connect Routing and also Switching". It truly is basically your Cisco Qualification. The test may be passed should you go through and also prepare the total study substance offered by a good reputed assessment preparation business. It is important to plan for the quiz serious. As soon as you take the by using a a good planning platform, that gets quite simple for you to complete the audit. 500-006 cisco 300-085 Exam Deposits Queries are actually a day worthwhile for the THIS expert. There are many graduates who wants to prefer this for the great experience currently truly challenging to get licensed for 300-085 Cisco Licensed Network Expert Collaboration. Your time and effort and all the time and effort will get lost if you stay failed to crystal clear 300-085 examination. It is very simple to clear 300-085 exams using the precise preparing with 300-085 braindumps which is provided by Braindumpspdf. Our 300-085 braindumps are extremely clear, assisting and totally comprehensive that may help you to prepare your own exam within the limited time for you to clear your current exam inside the first attempt. We provide the authentic supporting material that may be provided by our own experts as well as specialist absolutely help prepare your test in the limited time. 810-403 dumps On the market of information technological innovation, a human brain dump generally refers to the review material that may be to be commited to memory or you can point out captured in electronic format through the way of any power device similar to a mobile phone, PERSONAL DIGITAL ASSISTANT, etc . It gives you almost a great replica in the exam that should be taken. In simple words, a new brain drop is actually a variety of the real concerns that would can be found in the examination, along with their responses. There can be different exam places including the 200-125 Braindumps. Mental performance dumps are generally provided by the firms who have a great affiliation with all the recent test takers. The particular 200-125 Test is also named “Cisco Accredited Network Connect Routing and also Switching". It truly is basically your Cisco Qualification. The test may be passed should you go through and also prepare the total study substance offered by a good reputed assessment preparation business. It is important to plan for the quiz serious. As soon as you take the by using a a good planning platform, that gets quite simple for you to complete the audit. 070-480 exam dumps We are going to provide you the program that will help for connecting you using the 300-075 examination. We will supply you the unique ID as well as PIN to get into our information to prepare your own exams. Presently we have created the complete number of test which will check your preparing for 300-075 exam. The end result of each test will be analyzed by our own specialists to evaluate your Gresca exam formulations. Our professionals will remain related to you via live interacting conferences in where you can crystal clear your all predicament about the 300-075 exam deposits. You’re almost all fallouts and also examination is going to be kept within your personal accounts that would be simple for you to analyze your improvement also. 1z0-064 dumps We are going to provide you the program that will help for connecting you using the 300-075 examination. We will supply you the unique ID as well as PIN to get into our information to prepare your own exams. Presently we have created the complete number of test which will check your preparing for 300-075 exam. The end result of each test will be analyzed by our own specialists to evaluate your Gresca exam formulations. Our professionals will remain related to you via live interacting conferences in where you can crystal clear your all predicament about the 300-075 exam deposits. You’re almost all fallouts and also examination is going to be kept within your personal accounts that would be simple for you to analyze your improvement also. CAP dumps 300-075 Braindumps preparing material with regard to 300-075 examination dumps may be the upgraded planning plan which is planned through our specialists and experienced students. All of us helped a lot of graduates to supply them the actual bright professions by assisting them to crystal clear Cisco Accreditation. With the understanding of our professionals we have been successful to develop the particular 300-075 PDF FILE. We supplied you the totally free demo to select the glimpse of our own BrainDumps We are going to provide you the entire content with most recent update changings according to the newest requirements associated with 300-075 deposits. You will certainly get the totally free and most current updates whenever you will purchase our item.

Punëtoria : Rishikimi i Sistemit për Menaxhimin e Performancës së Shërbimeve Komunale

Ministria e Administrimit të Pushtetit Lokal, në bashkëpunim me  projektin DEMOS – “Decentralizim dhe Përkrahje Komunave” që financohet nga Zyra Zvicerane për Bashkëpunim në Kosovë dhe zbatohet nga HELVETAS Swiss  Intercorperation, organizon punëtorinë e tretë dyditore me temën: “Rishikimi i Sistemit për Menaxhimin e Performancës së Shërbimeve Komunale.” Punëtoria e organizuar në Durrës të Shqipërisë, ka karakter  punues për rishikimin e fushave, rezultateve dhe treguesve të performancës së shërbimeve komunale. Punëtoria ka për qëllim analizimin e treguesve dhe zhvillimin e alternativave të mundshme të treguesve për sistemin e rishikuar të menaxhimit të performancës së shërbimeve komunale. 18 dhjetor 2015, Prishtinë

Ministria e Administrimit të Pushtetit Lokal, në bashkëpunim me  projektin DEMOS – “Decentralizim dhe Përkrahje Komunave” që financohet nga Zyra Zvicerane për Bashkëpunim në Kosovë dhe zbatohet nga HELVETAS Swiss  Intercorperation, organizon punëtorinë e tretë dyditore me temën: “Rishikimi i Sistemit për Menaxhimin e Performancës së Shërbimeve Komunale.” Punëtoria e organizuar në Durrës të Shqipërisë, ka karakter  punues për rishikimin e fushave, rezultateve dhe treguesve të performancës së shërbimeve komunale. Punëtoria ka për qëllim analizimin e treguesve dhe zhvillimin e alternativave të mundshme të treguesve për sistemin e rishikuar të menaxhimit të performancës së shërbimeve komunale.

SMPShK-ja, në Kosovë, ka filluar së funksionuari në vitin 2008 me përkrahjen e USAID-it,  dhe partnerëve tjerë dhe sistemi ka arritur në një fazë ku i nevojitet rishikimi dhe zhvillimi dhe mbi bazën e analizave, janë zhvilluar disa opsione të mundshme të zhvillimit të mëtejmë të SMPShK-së, dhe ka arritur në fazën e rishikimit për një sistem më  të avansuar  në të ardhmen.

Sistemi për matjen e performancës për qeverisjen lokale është një instrument i rëndësishëm për të ndihmuar komunat për të vlerësuar performancën e tyre, krahasuar atë me komunat tjera dhe mbështetur përmirësimin e shërbimeve për qytetarët. MAPL-ja ka rol kryesor në lidhje me sistemin për shkak të përgjegjësive të saja ligjore. Asociacioni i Komunave dhe ZAP janë akterët kyç dhe drejtpërdrejtë të përfshirë në zhvillimin e mëtejshëm të SMPShK-së aktuale.

Zëvendësministri i Ministrisë së Administrimit të Pushtetit Lokal, z. Bajram Gecaj, dhe Sekretari i Përgjithshëm, z. Besnik Osmani, ofruan përkrahje të plotë pjesëmarrësve në punën e tyre gjatë kësaj punëtorie, ku po marrin pjesë koordinatorët e performancës Komunale, ekspert të fushave nga ministritë e linjës, komunave, përfaqësues nga zyra e Auditorit të Përgjithshëm, projektit  DEMOS).

Zëvendësministri Gecaj, tha se miratimi i Strategjisë së vetëqeverisjes lokale 2016 – 2026 nga ana e Qeverisë së Republikës së Kosovës kërkon angazhim shtesë të të gjithë partnerëve të vetëqeverisjes lokale, veçanërisht të komunave në avancimin e shërbimeve.

Kryetari i Asociacionit të Komunave të Kosovës (AKK), njëherësh kryetar i Komunës së Shtimes, z. Naim Ismajli, tha se AKK është partner i fuqishëm i qeverisë dhe veçanërisht i MAPL-së në të gjitha proceset që avancojnë fushën e vetëqeverisjes lokale. Iniciativa e MAPL-së, për avancimin e SMPShK-së është në koordinim dhe në bashkëpunim të plotë edhe me AKK, dhe roli i Asociacionit në këtë proces do të jetë i vazhdueshëm deri në funksionalizimin e plotë të sistemit të rishikuar.

Projekti DEMOS,  është përkrahësi kryesore në procesin e rishikimit të SMPShK-së, menaxheri i projektit DEMOS, z. Ertan Munoglu, theksoi se ky sistem është i rëndësisë së veçantë për komunat dhe të gjitha institucionet tjera qeveritare, joqeveritare si dhe qytetarët, sepse ofron pasqyrën e performancës komunale dhe mban nivelin e llogaridhënies në nivel më të lartë. Llogaridhënia synohet të rritet edhe më tej përmes angazhimit të ZAP në auditimin e performancës komunale. Sistemi është shumë i rëndësishëm edhe për komunitetin e donatorëve, të cilët çdo ditë e më shumë përdorin të dhënat e derivuara nga ky sistem për të alokuar mbështetjen e tyre financiare komunave të tyre partnere në relacion me performancën e tyre.

I pranishëm në punëtori ishte edhe përfaqësuesi i USAD-it (AKT), z. Agim Salihu, i cili shprehi falënderimin për ftesën e bërë për të qenë pjesë e këtij aktiviteti të rëndësishëm në procesin e përmirësimit të shërbimeve komunale.  Ai gjithashtu potencoi se ky aktivitet i sotëm tregon se sistemi ka shërbyer  për një kohë të gjatë dhe se tani mbi bazën e praktikave të përdorimit të tij, ai po rishikohet me qëllim të avancimit të më mëtutjeshëm.