On the market of information technological innovation, a human brain dump generally refers to the review material that may be to be commited to memory or you can point out captured in electronic format through the way of any power device similar to a mobile phone, PERSONAL DIGITAL ASSISTANT, etc . It gives you almost a great replica in the exam that should be taken. In simple words, a new brain drop is actually a variety of the real concerns that would can be found in the examination, along with their responses. There can be different exam places including the 200-125 Braindumps. Mental performance dumps are generally provided by the firms who have a great affiliation with all the recent test takers. The particular 200-125 Test is also named “Cisco Accredited Network Connect Routing and also Switching". It truly is basically your Cisco Qualification. The test may be passed should you go through and also prepare the total study substance offered by a good reputed assessment preparation business. It is important to plan for the quiz serious. As soon as you take the by using a a good planning platform, that gets quite simple for you to complete the audit. 500-006 cisco 300-085 Exam Deposits Queries are actually a day worthwhile for the THIS expert. There are many graduates who wants to prefer this for the great experience currently truly challenging to get licensed for 300-085 Cisco Licensed Network Expert Collaboration. Your time and effort and all the time and effort will get lost if you stay failed to crystal clear 300-085 examination. It is very simple to clear 300-085 exams using the precise preparing with 300-085 braindumps which is provided by Braindumpspdf. Our 300-085 braindumps are extremely clear, assisting and totally comprehensive that may help you to prepare your own exam within the limited time for you to clear your current exam inside the first attempt. We provide the authentic supporting material that may be provided by our own experts as well as specialist absolutely help prepare your test in the limited time. 810-403 dumps On the market of information technological innovation, a human brain dump generally refers to the review material that may be to be commited to memory or you can point out captured in electronic format through the way of any power device similar to a mobile phone, PERSONAL DIGITAL ASSISTANT, etc . It gives you almost a great replica in the exam that should be taken. In simple words, a new brain drop is actually a variety of the real concerns that would can be found in the examination, along with their responses. There can be different exam places including the 200-125 Braindumps. Mental performance dumps are generally provided by the firms who have a great affiliation with all the recent test takers. The particular 200-125 Test is also named “Cisco Accredited Network Connect Routing and also Switching". It truly is basically your Cisco Qualification. The test may be passed should you go through and also prepare the total study substance offered by a good reputed assessment preparation business. It is important to plan for the quiz serious. As soon as you take the by using a a good planning platform, that gets quite simple for you to complete the audit. 070-480 exam dumps We are going to provide you the program that will help for connecting you using the 300-075 examination. We will supply you the unique ID as well as PIN to get into our information to prepare your own exams. Presently we have created the complete number of test which will check your preparing for 300-075 exam. The end result of each test will be analyzed by our own specialists to evaluate your Gresca exam formulations. Our professionals will remain related to you via live interacting conferences in where you can crystal clear your all predicament about the 300-075 exam deposits. You’re almost all fallouts and also examination is going to be kept within your personal accounts that would be simple for you to analyze your improvement also. 1z0-064 dumps We are going to provide you the program that will help for connecting you using the 300-075 examination. We will supply you the unique ID as well as PIN to get into our information to prepare your own exams. Presently we have created the complete number of test which will check your preparing for 300-075 exam. The end result of each test will be analyzed by our own specialists to evaluate your Gresca exam formulations. Our professionals will remain related to you via live interacting conferences in where you can crystal clear your all predicament about the 300-075 exam deposits. You’re almost all fallouts and also examination is going to be kept within your personal accounts that would be simple for you to analyze your improvement also. CAP dumps 300-075 Braindumps preparing material with regard to 300-075 examination dumps may be the upgraded planning plan which is planned through our specialists and experienced students. All of us helped a lot of graduates to supply them the actual bright professions by assisting them to crystal clear Cisco Accreditation. With the understanding of our professionals we have been successful to develop the particular 300-075 PDF FILE. We supplied you the totally free demo to select the glimpse of our own BrainDumps We are going to provide you the entire content with most recent update changings according to the newest requirements associated with 300-075 deposits. You will certainly get the totally free and most current updates whenever you will purchase our item.

Punëtoria : Rishikimi i Sistemit për Menaxhimin e Performancës së Shërbimeve Komunale

Ministria e Administrimit të Pushtetit Lokal, në bashkëpunim me projektin e mbështetur nga Qeveria Zvicerane DEMOS, organizoi konferencën për Sistemin e  Menaxhimit të Performancës së Shërbimeve Komunale përfshinë pesëmbëdhjetë fusha specifike nga kompetencat vetanake komunale të cilat janë të bazuara në Ligjin për Vetëqeverisje Lokale. 13 nëntor 2015, Prishtinë

Ministria e Administrimit të Pushtetit Lokal, në bashkëpunim me projektin e mbështetur nga Qeveria Zvicerane DEMOS, organizoi konferencën për Sistemin e  Menaxhimit të Performancës së Shërbimeve Komunale përfshinë pesëmbëdhjetë fusha specifike nga kompetencat vetanake komunale të cilat janë të bazuara në Ligjin për Vetëqeverisje Lokale.

Rishikimi i sistemit për menaxhimin e performancës së shërbimeve komunale përfshinë pesëmbëdhjetë fusha të ofrimit të shërbimeve komunale që gjatë fazës së rishikimit do të ndahen në pesë grupe:  Shërbimet Administrative, mirëqenie sociale dhe familjare, Kulturë, Rini dhe Sport, Planifikimi urban, hapësira  publike, transport publik dhe emergjencat publike dhe  furnizimi me ujë, kanalizimi, grumbullimi i mbeturinave dhe deponimi i mbeturinave.

Në fjalën e tij hyrëse, Zëvendësministri i Ministrisë së Administrimit të Pushtetit Lokal, z. Bajram Gecaj tha se sistemi për menaxhimin e performancës së shërbimeve komunale është i pari në rajon dhe ka një numër të veçorive moderne i cili synon të jetë një sistem i bazuar në rezultate konkrete të cilat mund të shfrytëzohen nga të gjitha institucionet në Republikën e Kosovës, si  një instrument potencialisht mjaft i  fuqishëm për t’i ndihmuar komunat që të mësojnë dhe të përmirësohen.
“Monitorimi i ofrimit të cilësisë së shërbimeve, duhet të kuptohet si qëllim i përbashkët dhe përkrahje e të gjitha komunave, që do të ndikojë në ofrimin e shërbimeve efikase dhe cilësore për qytetarët” tha Zëvendësministri Bajram Gecaj.

Zëvendësministri Bajram Gecaj, ftoi përfaqësuesit e komunave, drejtorët e të cilët janë çertifikuar për sistemin e performancës komunale, që të jenë të përkushtuar në zbatimin e këtij programi, me interes për qytetarët dhe vendosjen e këtij sistemi si një  mundësi të komunave që bazuar në rezultatet e punës së tyre, të përfitojnë fonde stimuluese, që drejtpërdrejtë të ndikojnë në ngritjen e cilësisë së shërbimeve për qytetarët.

Ertan Mongulu, nga projekti DEMOS, tha se  Qeveria Zvicerane përmes projektit DEMOS, ka filluar mbështetjen e kësaj iniciative  të MAPL-së, me shumë interes dhe njoftoi se në bashkëpunim edhe me  akterët tjerë siç është Zyra e Auditorit të Përgjithshëm dhe të tjerë, pritet të kenë role kyçe në procesin e rishikimit dhe avancimit të indikatorëve të performancës.

Në punëtorinë e Rishikimit  të  Sistemit për Menaxhimin e Performancës së Shërbimeve Komunale, pjesëmarrësit në punëtori diskutuan me përfaqësuesit e Komunave qështjet që ndërlidhen me sistemin e performancës në komuna dhe të organizuar në grupe prezantuan çështjet  specifike te indikatorëve dhe metodologjisë  punës në të ardhmen.

Objektivat kryesore të Sistemit për Menaxhimin e Performancës së Shërbimeve Komunale kanë për qëllim  ofrimin i një metodologjie për matjen e shërbimeve komunale, krahasimin e performancës së shërbimeve komunale me komunat tjera, rritjen e kënaqësisë së qytetarëve me shërbimet komunale dhe matjen e performancës së shërbimeve në mënyrë që të bëhet përmirësimi i tyre.