Raport i udhëtimit zyrtare të stafit udhëheqes të MAPL në Uashington