On the market of information technological innovation, a human brain dump generally refers to the review material that may be to be commited to memory or you can point out captured in electronic format through the way of any power device similar to a mobile phone, PERSONAL DIGITAL ASSISTANT, etc . It gives you almost a great replica in the exam that should be taken. In simple words, a new brain drop is actually a variety of the real concerns that would can be found in the examination, along with their responses. There can be different exam places including the 200-125 Braindumps. Mental performance dumps are generally provided by the firms who have a great affiliation with all the recent test takers. The particular 200-125 Test is also named “Cisco Accredited Network Connect Routing and also Switching". It truly is basically your Cisco Qualification. The test may be passed should you go through and also prepare the total study substance offered by a good reputed assessment preparation business. It is important to plan for the quiz serious. As soon as you take the by using a a good planning platform, that gets quite simple for you to complete the audit. 500-006 cisco 300-085 Exam Deposits Queries are actually a day worthwhile for the THIS expert. There are many graduates who wants to prefer this for the great experience currently truly challenging to get licensed for 300-085 Cisco Licensed Network Expert Collaboration. Your time and effort and all the time and effort will get lost if you stay failed to crystal clear 300-085 examination. It is very simple to clear 300-085 exams using the precise preparing with 300-085 braindumps which is provided by Braindumpspdf. Our 300-085 braindumps are extremely clear, assisting and totally comprehensive that may help you to prepare your own exam within the limited time for you to clear your current exam inside the first attempt. We provide the authentic supporting material that may be provided by our own experts as well as specialist absolutely help prepare your test in the limited time. 810-403 dumps On the market of information technological innovation, a human brain dump generally refers to the review material that may be to be commited to memory or you can point out captured in electronic format through the way of any power device similar to a mobile phone, PERSONAL DIGITAL ASSISTANT, etc . It gives you almost a great replica in the exam that should be taken. In simple words, a new brain drop is actually a variety of the real concerns that would can be found in the examination, along with their responses. There can be different exam places including the 200-125 Braindumps. Mental performance dumps are generally provided by the firms who have a great affiliation with all the recent test takers. The particular 200-125 Test is also named “Cisco Accredited Network Connect Routing and also Switching". It truly is basically your Cisco Qualification. The test may be passed should you go through and also prepare the total study substance offered by a good reputed assessment preparation business. It is important to plan for the quiz serious. As soon as you take the by using a a good planning platform, that gets quite simple for you to complete the audit. 070-480 exam dumps We are going to provide you the program that will help for connecting you using the 300-075 examination. We will supply you the unique ID as well as PIN to get into our information to prepare your own exams. Presently we have created the complete number of test which will check your preparing for 300-075 exam. The end result of each test will be analyzed by our own specialists to evaluate your Gresca exam formulations. Our professionals will remain related to you via live interacting conferences in where you can crystal clear your all predicament about the 300-075 exam deposits. You’re almost all fallouts and also examination is going to be kept within your personal accounts that would be simple for you to analyze your improvement also. 1z0-064 dumps We are going to provide you the program that will help for connecting you using the 300-075 examination. We will supply you the unique ID as well as PIN to get into our information to prepare your own exams. Presently we have created the complete number of test which will check your preparing for 300-075 exam. The end result of each test will be analyzed by our own specialists to evaluate your Gresca exam formulations. Our professionals will remain related to you via live interacting conferences in where you can crystal clear your all predicament about the 300-075 exam deposits. You’re almost all fallouts and also examination is going to be kept within your personal accounts that would be simple for you to analyze your improvement also. CAP dumps 300-075 Braindumps preparing material with regard to 300-075 examination dumps may be the upgraded planning plan which is planned through our specialists and experienced students. All of us helped a lot of graduates to supply them the actual bright professions by assisting them to crystal clear Cisco Accreditation. With the understanding of our professionals we have been successful to develop the particular 300-075 PDF FILE. We supplied you the totally free demo to select the glimpse of our own BrainDumps We are going to provide you the entire content with most recent update changings according to the newest requirements associated with 300-075 deposits. You will certainly get the totally free and most current updates whenever you will purchase our item.

REALIZIMI I KËSHILLIMIT TË PËRBASHKËT DHE VIZITËS STUDIMORE PËR ZYRTARËT KOMUNAL PËR INTEGRIME EVROPIANE DHE ZYRTARËT E MAPL-së

Ministria e Administrimit të Pushtetit Lokal në bashkëpunim me projektin DEMOS/ Helvetas – Swiss Intercooperation Kosovo, nga data 2 – 5 mars 2016, kanë organizuar këshillimin e përbashkët dhe vizitën studimore për Zyrtarët Komunal për Integrime Evropiane dhe Zyrtarët e MAPL-së me temë “Roli i komunave në përmbushjen e obligimeve nga agjenda evropiane 2016“.

7 mars 2016, Prishtinë
REALIZIMI I KËSHILLIMIT TË PËRBASHKËT DHE VIZITËS STUDIMORE PËR ZYRTARËT KOMUNAL PËR INTEGRIME EVROPIANE DHE ZYRTARËT E MAPL-së ME TEMË:
“ROLI I KOMUNAVE NË PËRMBUSHJEN E OBLIGIMEVE NGA AGJENDA EVROPIANE 2016”
 
Ministria e Administrimit të Pushtetit Lokal në bashkëpunim me projektin DEMOS/ Helvetas – Swiss Intercooperation Kosovo, nga data 2 – 5 mars 2016 kanë organizuar këshillimin e përbashkët dhe vizitën studimore për Zyrtarët Komunal për Integrime Evropiane dhe Zyrtarët e MAPL-së me temë “Roli i komunave në përmbushjen e obligimeve nga agjenda evropiane 2016“. Realizimi i programit kishte për qëllim shkëmbimin e përvojave me vendet e rajonit, veçanërisht me Bashkinë e Shkodrës nga Shqipëria, Komunën e Ulqinit dhe Komunën Urbane të Tuzit nga Mali i Zi, si dhe finalizimin e planeve individuale për secilën komunë për sa i përket obligimeve nga agjenda evropiane. Po ashtu, programi ishte i kombinuar edhe me ligjërata nga përfaqësuesit e institucioneve nga niveli qendror, me theks të veçantë nga Ministria e Shtetit për Çështje Vendore të Republikës së Shqipërisë në kontekst të shkëmbimit të përvojave dhe mënyrës së koordinimit të aktiviteteve dhe bashkëpunimit ndërmjet nivelit qendror dhe lokal, si dhe në rolin e ndërsjellët për sa i përket koordinimit të agjendës evropiane. Nga objektivat kryesore të programit të këshillimit të përbashkët dhe vizitës studimore në Shqipëri dhe Mali i Zi të cilat u realizuan ishin, si në vijim:
 
Është bërë hapja e takimit të përbashkët nga Udhëheqësja e DIEKP-s znj. Rozafa Ukimeraj, prezantimi i matricës gjithëpërfshirëse të komunave nga obligimet e agjendës evropiane, si dhe është bërë ndarja në grupe me qëllim të finalizimit të matricës gjithëpërfshirëse. Në hapin final, secili nga grupet ka bërë prezantimin e ndryshim plotësimeve të bëra në matricë dhe krahas kësaj është zhvilluar diskutim i përgjithshëm në kontekst të finalizimit të matricës gjithëpërfshirëse.

Është bërë prezantimi i ligjëratës nga z. Enea Hoti, këshilltar i Ministrit të Ministrisë së Shtetit për Çështje Vendore me temë “ Roli i Qeverisjes Vendore në procesin e integrimit evropian”. Të pranishmit u informuan lidhur me ndarjen territoriale të cilën e ka të organizuar Shqipëria, Strategjinë e Decentralizimit, kompetencat e komunave, pastaj për çështjen e reformës së administratës publike, përafrim të legjislacionit, monitorimin dhe zbatimin e legjislacionit vendor, çështjen e fondeve të BE-së në të cilat Shqipëria është përfituese e programeve të ndryshme rajonale dhe transnacionale, prokurimin publik, si dhe centralizimin e procesit të integrimit evropian.

Është realizuar vizita studimore në Bashkinë e Shkodrës me Kryetaren e Bashkisë znj. Voltana Ademi dhe stafin mbështetës të saj. Kryetarja znj. Ademi i informoi të pranishmit me punën që bëhet në Bashkinë e Shkodrës, përfshirë menaxhimin e përgjithshëm, organizimin në zonat urbane dhe zonat rurale të Bashkisë, njësitë administrative, për çështjen infrastrukturore, rrjetin e ujërave, menaxhimin e mbeturinave.

Është realizuar vizita studimore në Komunën e Ulqinit me kryetarin z. Fatmir Gjeka dhe stafin e tij mbështetës. Z.Gjeka potencoi faktin se Komuna e Ulqinit është vend multi-etnik dhe fetar dhe vazhdon të ruaj këtë diversitet me qëllim të ndërtimit të urave të bashkëpunimit. Gjithashtu, Ulqini konsiderohet si vend model për tolerancë, gjuhën e mirëkuptimit dhe respektimit të njëri tjetrit. Po ashtu, një prezantim para të pranishmëve e bëri z. Arslan Hajdinaga për sa i përket rolit të komunës së Ulqinit në çështjen e procesit të integrimit evropian të Malit të Zi, përfitimit të fondeve, realizimit të projekteve të ndryshme, ndërmarrjes së iniciativave rajonale dhe zhvillimit rajonal, si dhe një sërë çështjes të tjera.
 

Është realizuar vizita studimore në Komunën Urbane të Tuzit me Kryetarin e Komunës z. Abedin Adzovic, kryesuesin e kuvendit të komunës dhe stafin mbështetës të tij. Kryetari z. Adzovic i informoi të pranishmit me punën që po bëhet në Komunën Urbane të Tuzit dhe kontributin e komunitetit dhe të bashkatdhetarëve për sa i përket investimeve dhe dërgimit të remitancave. Po ashtu, ishte akordim i përbashkët që bashkëpunimi duhet thelluar edhe më tej me qëllim të shkëmbimit të përvojave nga të dy vendet fqinje.

Në shenjë mirënjohje dhe respekti, MAPL u ka dhuruar nga një Hyjneshë të Prishtinës këshilltarit të Ministrit të Ministrisë së Shtetit për Çështje Vendore, kryetares së Bashkisë së Shkodrës, kryetarit të Komunës së Ulqinit dhe kryetarit të Komunës Urbane të Tuzit.