On the market of information technological innovation, a human brain dump generally refers to the review material that may be to be commited to memory or you can point out captured in electronic format through the way of any power device similar to a mobile phone, PERSONAL DIGITAL ASSISTANT, etc . It gives you almost a great replica in the exam that should be taken. In simple words, a new brain drop is actually a variety of the real concerns that would can be found in the examination, along with their responses. There can be different exam places including the 200-125 Braindumps. Mental performance dumps are generally provided by the firms who have a great affiliation with all the recent test takers. The particular 200-125 Test is also named “Cisco Accredited Network Connect Routing and also Switching". It truly is basically your Cisco Qualification. The test may be passed should you go through and also prepare the total study substance offered by a good reputed assessment preparation business. It is important to plan for the quiz serious. As soon as you take the by using a a good planning platform, that gets quite simple for you to complete the audit. 500-006 cisco 300-085 Exam Deposits Queries are actually a day worthwhile for the THIS expert. There are many graduates who wants to prefer this for the great experience currently truly challenging to get licensed for 300-085 Cisco Licensed Network Expert Collaboration. Your time and effort and all the time and effort will get lost if you stay failed to crystal clear 300-085 examination. It is very simple to clear 300-085 exams using the precise preparing with 300-085 braindumps which is provided by Braindumpspdf. Our 300-085 braindumps are extremely clear, assisting and totally comprehensive that may help you to prepare your own exam within the limited time for you to clear your current exam inside the first attempt. We provide the authentic supporting material that may be provided by our own experts as well as specialist absolutely help prepare your test in the limited time. 810-403 dumps On the market of information technological innovation, a human brain dump generally refers to the review material that may be to be commited to memory or you can point out captured in electronic format through the way of any power device similar to a mobile phone, PERSONAL DIGITAL ASSISTANT, etc . It gives you almost a great replica in the exam that should be taken. In simple words, a new brain drop is actually a variety of the real concerns that would can be found in the examination, along with their responses. There can be different exam places including the 200-125 Braindumps. Mental performance dumps are generally provided by the firms who have a great affiliation with all the recent test takers. The particular 200-125 Test is also named “Cisco Accredited Network Connect Routing and also Switching". It truly is basically your Cisco Qualification. The test may be passed should you go through and also prepare the total study substance offered by a good reputed assessment preparation business. It is important to plan for the quiz serious. As soon as you take the by using a a good planning platform, that gets quite simple for you to complete the audit. 070-480 exam dumps We are going to provide you the program that will help for connecting you using the 300-075 examination. We will supply you the unique ID as well as PIN to get into our information to prepare your own exams. Presently we have created the complete number of test which will check your preparing for 300-075 exam. The end result of each test will be analyzed by our own specialists to evaluate your Gresca exam formulations. Our professionals will remain related to you via live interacting conferences in where you can crystal clear your all predicament about the 300-075 exam deposits. You’re almost all fallouts and also examination is going to be kept within your personal accounts that would be simple for you to analyze your improvement also. 1z0-064 dumps We are going to provide you the program that will help for connecting you using the 300-075 examination. We will supply you the unique ID as well as PIN to get into our information to prepare your own exams. Presently we have created the complete number of test which will check your preparing for 300-075 exam. The end result of each test will be analyzed by our own specialists to evaluate your Gresca exam formulations. Our professionals will remain related to you via live interacting conferences in where you can crystal clear your all predicament about the 300-075 exam deposits. You’re almost all fallouts and also examination is going to be kept within your personal accounts that would be simple for you to analyze your improvement also. CAP dumps 300-075 Braindumps preparing material with regard to 300-075 examination dumps may be the upgraded planning plan which is planned through our specialists and experienced students. All of us helped a lot of graduates to supply them the actual bright professions by assisting them to crystal clear Cisco Accreditation. With the understanding of our professionals we have been successful to develop the particular 300-075 PDF FILE. We supplied you the totally free demo to select the glimpse of our own BrainDumps We are going to provide you the entire content with most recent update changings according to the newest requirements associated with 300-075 deposits. You will certainly get the totally free and most current updates whenever you will purchase our item.

SEMINARI NË PEJË “MARRËVESHJA E STABILIZIM ASOCIIMIT DHE ZHVILLIMI LOKAL NË KOSOVË”

Ministria e Administrimit të Pushtetit Lokal, në bashkëpunim me UNDP  ka mbajtur një seminar dy ditor në Pejë nga data 30-31 janar 2014 me temë “Marrëveshja e Stabilizim Asociimit dhe Zhvillimi Lokal në Kosovë”. 03.02.2014

Duke e ditur rëndësinë e procesit të integrimeve evropiane dhe fuqizimit të rrugëtimit të Kosovës drejtë këtij procesi, Ministria e Administrimit të Pushtetit Lokal, në bashkëpunim me UNDP  ka mbajtur një seminar dy ditor në Pejë nga data 30-31 janar 2014 me temë “Marrëveshja e Stabilizim Asociimit dhe Zhvillimi Lokal në Kosovë”.
Pjesëmarrës në këtë seminar ishin përfaqësues nga MAPL-ja dhe njëzetepesë zyrtar komunal për Integrime Evropiane.
Hapjen e takimit e bëri znj. Eleonora Kelmendi nga UNDP,  ndërsa nga MAPL-ja foli Znj. Venera Kosum , e cila i përshëndeti të gjithë të pranishmit dhe i falënderoj për pjesëmarrjen, si dhe foli për rëndësinë e MSA-së për Kosovën dhe i inkurajoi të pranishmit që të jenë sa më aktiv në Seminar për të përfituar përvojat e shtetit Slloven dhe Kroat në procesin e Integrimit në BE.
Në seminarin e mbajtur në Pejë janë bërë një numër i prezantimeve nga ekspert të fushave të ndryshme nga Sllovenia dhe Kroacia, lidhur me SAA, si:
1. Implikimet e BE-së në kompetencat e vetë-qeverisjes lokale; dialogu ndërmjet BE-së, shteteve anëtare dhe autoriteteve lokale

2. Çka është MSA-ja; procesi;  ndërlidhja me qeverisjen lokale përvojat e Kroacisë.
3. Mundësitë për akterët lokal si dhe si të përgatiten ata për IPA dhe fondet tjera të donatorëve, planifikimi strategjik, komunikimi i nevojave të pushtetit lokal në nivelin qendror, kapaciteti administrativ, përgatitja dhe menaxhimi i projekteve  dhe çështjet që kanë të bëjnë me kontrollin)

4. Përafrimi ligjor me ligjin e BE-së; Përvojat e Kroacisë
Dita e parë e seminarit, datë 30 janar 2014 gjatë sesionit të paradites z. Roman Lavtar shef i zyrës për  qeverisje lokale, Ministria e Punëve të Brendshme, Slloveni, prezantoi me temë: Implikimet e BE-së në kompetencat e vetë-qeverisjes lokale; dialogu ndërmjet BE-së, shteteve anëtare dhe autoriteteve lokale nga Më tutje
Seminari vazhdoi punën e tij me prezantimin e radhës nga Tamara Obradović Mazal, zëvendës ish ministre e ekonomisë dhe ish zëvendës krye-shefe e negociatave, këshilltare e tanishme e kryetarit të Kroacisë me temë: çka është MSA-ja; procesi;  ndërlidhja me qeverisjen lokale dhe përvojat e Kroacisë. Dita e parë e Seminarit punë e tij e përfundoi me prezantimin nga znj. Tamara Obradović.
Dita e dytë e Seminarit filloi me prezantimin nga znj. Tatjana Ćorlija Milivojević – Ministria e Administratës Publike me temë: Mundësitë për akterët lokal si dhe si të përgatiten ata për IPA dhe fondet tjera të donatorëve, planifikimi strategjik, komunikimi i nevojave të pushtetit lokal në nivelin qendror, kapaciteti administrativ, përgatitja dhe menaxhimi i projekteve  dhe çështjet që kanë të bëjnë me kontrollin)

Me pastaj prezantimin  e radhës e bëri znj. Gordana Vidović Mesarek, Shefe e divizionit për
bashkërendim të transponimit dhe njoftimit të acquis, Ministria për Punë të Jashtme dhe Çështje
Evropiane  me temë: Përafrimi ligjor me ligjin e BE-së; Përvojat e Kroacisë.   
 
Në përmbyllje të takimit znj. Venera Kosumi, Udhëheqëse e DIE-së i falënderoj të pranishmit për pjesëmarrjen në Seminarin dy ditor të organizuar nga UNDP në bashkëpunim me MAPL-në.