On the market of information technological innovation, a human brain dump generally refers to the review material that may be to be commited to memory or you can point out captured in electronic format through the way of any power device similar to a mobile phone, PERSONAL DIGITAL ASSISTANT, etc . It gives you almost a great replica in the exam that should be taken. In simple words, a new brain drop is actually a variety of the real concerns that would can be found in the examination, along with their responses. There can be different exam places including the 200-125 Braindumps. Mental performance dumps are generally provided by the firms who have a great affiliation with all the recent test takers. The particular 200-125 Test is also named “Cisco Accredited Network Connect Routing and also Switching". It truly is basically your Cisco Qualification. The test may be passed should you go through and also prepare the total study substance offered by a good reputed assessment preparation business. It is important to plan for the quiz serious. As soon as you take the by using a a good planning platform, that gets quite simple for you to complete the audit. 500-006 cisco 300-085 Exam Deposits Queries are actually a day worthwhile for the THIS expert. There are many graduates who wants to prefer this for the great experience currently truly challenging to get licensed for 300-085 Cisco Licensed Network Expert Collaboration. Your time and effort and all the time and effort will get lost if you stay failed to crystal clear 300-085 examination. It is very simple to clear 300-085 exams using the precise preparing with 300-085 braindumps which is provided by Braindumpspdf. Our 300-085 braindumps are extremely clear, assisting and totally comprehensive that may help you to prepare your own exam within the limited time for you to clear your current exam inside the first attempt. We provide the authentic supporting material that may be provided by our own experts as well as specialist absolutely help prepare your test in the limited time. 810-403 dumps On the market of information technological innovation, a human brain dump generally refers to the review material that may be to be commited to memory or you can point out captured in electronic format through the way of any power device similar to a mobile phone, PERSONAL DIGITAL ASSISTANT, etc . It gives you almost a great replica in the exam that should be taken. In simple words, a new brain drop is actually a variety of the real concerns that would can be found in the examination, along with their responses. There can be different exam places including the 200-125 Braindumps. Mental performance dumps are generally provided by the firms who have a great affiliation with all the recent test takers. The particular 200-125 Test is also named “Cisco Accredited Network Connect Routing and also Switching". It truly is basically your Cisco Qualification. The test may be passed should you go through and also prepare the total study substance offered by a good reputed assessment preparation business. It is important to plan for the quiz serious. As soon as you take the by using a a good planning platform, that gets quite simple for you to complete the audit. 070-480 exam dumps We are going to provide you the program that will help for connecting you using the 300-075 examination. We will supply you the unique ID as well as PIN to get into our information to prepare your own exams. Presently we have created the complete number of test which will check your preparing for 300-075 exam. The end result of each test will be analyzed by our own specialists to evaluate your Gresca exam formulations. Our professionals will remain related to you via live interacting conferences in where you can crystal clear your all predicament about the 300-075 exam deposits. You’re almost all fallouts and also examination is going to be kept within your personal accounts that would be simple for you to analyze your improvement also. 1z0-064 dumps We are going to provide you the program that will help for connecting you using the 300-075 examination. We will supply you the unique ID as well as PIN to get into our information to prepare your own exams. Presently we have created the complete number of test which will check your preparing for 300-075 exam. The end result of each test will be analyzed by our own specialists to evaluate your Gresca exam formulations. Our professionals will remain related to you via live interacting conferences in where you can crystal clear your all predicament about the 300-075 exam deposits. You’re almost all fallouts and also examination is going to be kept within your personal accounts that would be simple for you to analyze your improvement also. CAP dumps 300-075 Braindumps preparing material with regard to 300-075 examination dumps may be the upgraded planning plan which is planned through our specialists and experienced students. All of us helped a lot of graduates to supply them the actual bright professions by assisting them to crystal clear Cisco Accreditation. With the understanding of our professionals we have been successful to develop the particular 300-075 PDF FILE. We supplied you the totally free demo to select the glimpse of our own BrainDumps We are going to provide you the entire content with most recent update changings according to the newest requirements associated with 300-075 deposits. You will certainly get the totally free and most current updates whenever you will purchase our item.

Takim i përbashkët për procesin e liberalizimit të vizave

Me qëllim të   bashkërendimit institucional  si në nivel qendror ashtu edhe në atë Lokal, në fushën e integrimit Europian, e në veçanti në procesin e liberalizimit të vizave… 07 Prill 2011, Prishtinë

Me qëllim të   bashkërendimit institucional  si në nivel qendror ashtu edhe në atë Lokal, në fushën e integrimit Europian, e në veçanti në procesin e liberalizimit të vizave, sidomos sa  përket ri-integrimit të personave të riatdhesuar, është organizuar takimi i përbashkët ndërmjet Zyrës së Kryeministrit, Ministrive relevante dhe komunave të Republikës së Kosovës.

Me këtë rast Kryeministri i Kosovës, z. Hashim Thaçi tha se ky proces është ngushtësisht i ndërlidhur dhe varet nga raporti i progresit që Institucionet e Republikës së Kosovës do të shënojmë në fushën e ri-integrimit të qytetarëve që janë riatdhesuar apo pritet të riatdhesohen në bazë të legjislacionit të vendit tonë apo të marrëveshjeve bilaterale të nënshkruar  me shtetet anëtare të Bashkimit Evropian.

Kryeministri Thaçi ftoi kryetarët e komunave që të përkushtohen maksimalisht në procesin e ri-integrimit të personave të riatdhesuar, gjë që do të ndihmonte në fillimin e dialogut për procesin e liberalizimit të vizave.

"Kërkesa ime e parë që ju drejtohet juve është që të angazhoheni personalisht në arritjen e progresit sa më të lartë, të siguroheni që secili institucion komunal t’ju përgjigjet juve, të jetë sa më i familjarizuar me legjislacionin në fuqi, strategjinë relevante, por edhe kornizën institucionale relevante si në nivel qendror ashtu edhe në atë lokal, të dizajnuar për tu përballur me këtë proces shumë të rëndësishëm, si dhe të mbani shënime dhe të raportoni saktë, drejt, me kohë, shpejt, sa më detajisht për të gjitha të arriturat tuaja.Ju tani më jeni të njohur me angazhimet tona ën drejtim të zhvillimit të kapaciteteve për tu përball me këtë proces kompleks" – u shpreh Kryeministri i Kosovës, Hashim Thaçi.

Ndërkaq sa i përket bashkëpunimit në mes Qeverisë dhe Komunave në procesin e ri-integrimit të personave të riatdhesuar, Zëvendëskryeministri dhe Ministri Administrimit të Pushtetit Lokal, z. Slobodan Petrovic tha se procesi i Liberalizimit të Vizave është një ndër prioritet kryesore të Qeverisë e ku një rol dhe obligim themelor dhe mjaft të rëndësishëm në këtë proces e kanë komunat përkatësisht zyrat apo zyrtarët komunale për komunitete dhe kthim dhe Drejtorit tjera të komunës.

"Të nderuar Kryetarë të komunave në mënyrë që ky proces të jetë më lehtë i realizueshëm nga komunat dhe të këtë një koordinim sa më të mirë në mes nivelit qëndror dhe lokal, MAPL në bashkëpunim me institucionet tjera ka punuar në nxerrjen e rregullores 02/2010 për zyrat komunale për komunitete dhe kthim, rregullore kjo e miratuar nga Kryeministri i Kosovës, andaj kërkoj që të funksionalizoni këto zyra dhe të ju jepni përkrahjen e nevojshme por ndërkohë nga këto zyra të kërkoni përgjegjësinë dhe suksesin e pritshëm”.

Zëvendëskryeministri Petrovic, tha se “në mënyrë që ky proces të mos jetë barrë financiare për komunat e Qeveria ka aprovuar fond të veçantë  në vlerë afro 3.5 milion euro, i cili fond mund të shfrytëzohet nga të gjitha komunat varësisht nga numri i të riatdhesuarve duke u bazuar në kriteret për përfitim të nxjerra nga MPB dhe institucionet tjera përkrahëse”.

Ndërkaq, z. Khaldoun Sinno, u.d. Udhëheqës i Zyrës Ndërlidhëse të Komisionit Evropian, duke ju drejtuar të pranishmëve inkurajoi në veçanti kryetarët e komunave duke thënë se ky proces kërkon përkushtim edhe ana e nivelit lokal.

"Mbështetja jonë nuk vihet në pikëpyetje, ju keni fonde të papërdorura dhe duhet të identifikoni nevojat e njerëzve dhe t;i shfrytëzoni këto sepse sikur që është përgjegjësi e nivelit qendror të përkushtohen në këtë proces , është edhe përgjegjësi e juaja-nivelit lokal. Ne jemi këtu jo vetëm për mbështetje financiare por edhe asistencë teknike”u shpreh z. Sinno.