On the market of information technological innovation, a human brain dump generally refers to the review material that may be to be commited to memory or you can point out captured in electronic format through the way of any power device similar to a mobile phone, PERSONAL DIGITAL ASSISTANT, etc . It gives you almost a great replica in the exam that should be taken. In simple words, a new brain drop is actually a variety of the real concerns that would can be found in the examination, along with their responses. There can be different exam places including the 200-125 Braindumps. Mental performance dumps are generally provided by the firms who have a great affiliation with all the recent test takers. The particular 200-125 Test is also named “Cisco Accredited Network Connect Routing and also Switching". It truly is basically your Cisco Qualification. The test may be passed should you go through and also prepare the total study substance offered by a good reputed assessment preparation business. It is important to plan for the quiz serious. As soon as you take the by using a a good planning platform, that gets quite simple for you to complete the audit. 500-006 cisco 300-085 Exam Deposits Queries are actually a day worthwhile for the THIS expert. There are many graduates who wants to prefer this for the great experience currently truly challenging to get licensed for 300-085 Cisco Licensed Network Expert Collaboration. Your time and effort and all the time and effort will get lost if you stay failed to crystal clear 300-085 examination. It is very simple to clear 300-085 exams using the precise preparing with 300-085 braindumps which is provided by Braindumpspdf. Our 300-085 braindumps are extremely clear, assisting and totally comprehensive that may help you to prepare your own exam within the limited time for you to clear your current exam inside the first attempt. We provide the authentic supporting material that may be provided by our own experts as well as specialist absolutely help prepare your test in the limited time. 810-403 dumps On the market of information technological innovation, a human brain dump generally refers to the review material that may be to be commited to memory or you can point out captured in electronic format through the way of any power device similar to a mobile phone, PERSONAL DIGITAL ASSISTANT, etc . It gives you almost a great replica in the exam that should be taken. In simple words, a new brain drop is actually a variety of the real concerns that would can be found in the examination, along with their responses. There can be different exam places including the 200-125 Braindumps. Mental performance dumps are generally provided by the firms who have a great affiliation with all the recent test takers. The particular 200-125 Test is also named “Cisco Accredited Network Connect Routing and also Switching". It truly is basically your Cisco Qualification. The test may be passed should you go through and also prepare the total study substance offered by a good reputed assessment preparation business. It is important to plan for the quiz serious. As soon as you take the by using a a good planning platform, that gets quite simple for you to complete the audit. 070-480 exam dumps We are going to provide you the program that will help for connecting you using the 300-075 examination. We will supply you the unique ID as well as PIN to get into our information to prepare your own exams. Presently we have created the complete number of test which will check your preparing for 300-075 exam. The end result of each test will be analyzed by our own specialists to evaluate your Gresca exam formulations. Our professionals will remain related to you via live interacting conferences in where you can crystal clear your all predicament about the 300-075 exam deposits. You’re almost all fallouts and also examination is going to be kept within your personal accounts that would be simple for you to analyze your improvement also. 1z0-064 dumps We are going to provide you the program that will help for connecting you using the 300-075 examination. We will supply you the unique ID as well as PIN to get into our information to prepare your own exams. Presently we have created the complete number of test which will check your preparing for 300-075 exam. The end result of each test will be analyzed by our own specialists to evaluate your Gresca exam formulations. Our professionals will remain related to you via live interacting conferences in where you can crystal clear your all predicament about the 300-075 exam deposits. You’re almost all fallouts and also examination is going to be kept within your personal accounts that would be simple for you to analyze your improvement also. CAP dumps 300-075 Braindumps preparing material with regard to 300-075 examination dumps may be the upgraded planning plan which is planned through our specialists and experienced students. All of us helped a lot of graduates to supply them the actual bright professions by assisting them to crystal clear Cisco Accreditation. With the understanding of our professionals we have been successful to develop the particular 300-075 PDF FILE. We supplied you the totally free demo to select the glimpse of our own BrainDumps We are going to provide you the entire content with most recent update changings according to the newest requirements associated with 300-075 deposits. You will certainly get the totally free and most current updates whenever you will purchase our item.

Takimi i Grupit Ndër-Ministror për Decentralizim

Në kuadër të raportimit të rregullt për procesit të Decentralizmit në Kosovë, bashkë-kryesuar nga Ministri i Administrimit të Pushtetit Lokal, z. Slobodan Petrovic dhe Përfaqësuesi i Zyrës Civile Ndërkombëtare, z. Pieter Faith u mbajt takimi i Grupit Ndërministror për Decentralizmin. Prishtinë, 23 mars 2011

Në kuadër të raportimit të rregullt për procesit të Decentralizmit në Kosovë, bashkë-kryesuar nga Ministri i Administrimit të Pushtetit Lokal, z. Slobodan Petrovic dhe Përfaqësuesi i Zyrës Civile Ndërkombëtare, z. Pieter Faith u mbajt takimi i Grupit Ndërministror për Decentralizmin.

Kryeministri i Kosovës z. Hashim Thaçi tha se Decentralizimi mbetet çështje kyçe për një qeverisje më të mirë dhe efikase, sepse përmes decentralizimit të pushtetit ne arrijmë të ofrojmë shërbime më të mira publike në të gjitha sektorët dhe për të gjithë qytetaret e Republikës së Kosovës.

"Qeveria e Republikës së Kosovës është zotuar të krijoj një ambient ku toleranca, dialogu dhe mirëkuptimi ndërmjet të gjitha komuniteteve që jetojnë në vendin tonë të jetë parimi i parë i bashkëjetesës” tha Kryeministri i Kosovës z.  Hashim Thaçi.

Kryeministri Thaçi tha se krijimi i komunave të reja ka lehtësuar shumë jetën e qytetarëve, duke ju mundësuar që përmes qeverisjes lokale të prekin pushtetin dhe qeverisjen.

"Decentralizimi është pa dyshim parim i botës demokratike, i cili do ta shpie Kosovën më afër vlerave perëndimore. Do të jem këmbëngulës që pas themelimit të komunës së re të Mitrovicës së veriut, duhet që të përgatitim që të gjithë qytetarëve që jetojnë në komunat në veri të Kosovës t’iu mundësojmë zgjedhje të lira dhe transparente në përputhje me ligjet dhe Kushtetutën e Republikës së Kosovës” tha Kryeministri i Kosovës z. Hashim Thaçi.

Zëvendëskryeministri Petrovic, tha se Kosova tashmë ka një bazë moderne ligjore në fushën e vetëqeverisjes lokale, e cila është në përputhje të plotë me parimet dhe kriteret e Kartës Evropiane të Vetëqeverisjes Lokale, në respektim të plotë të të gjitha standardeve ndërkombëtare dhe promovimit dhe respektimit të të drejtave të të gjithë qytetarëve.

Duke raportuar për të arriturat në procesin e Decentralizimit , Zëvendëskryeministri Petrovic tha se tani funksionojnë me sukses si komuna në vete: Graçanica, Kllokot/Vërboci, Ranillugu e Parteshi, ndërkohë që ka kaluar pa asnjë problem zgjerimi i Komunës së Novobërdës me 14 zona kadastrale shtesë.

Ndërsa, lidhur me zbatimin e decentralizmit në Veri, Zëvendëskryeministri Petrovic tha se Ekipi Përgatitor Komunal i Mitrovicës së Veriut është ngritur dhe po punon në mënyrë aktive për përmbushjen e objektivave për krijimin e komunës së re.

"Janë bërë shumë përpjekje dhe shumë arritje, , sidoqoftë të gjithë së bashku kemi ende shumë rrugë për të bërë me qëllim të arritjes së objektivit tonë: përmirësimit të mirëqenies së të gjithë qytetarëve në Kosovë, duke i siguruar qasje dhe përfshirje të barabartë të gjithë qytetarëve” tha Zëvendëskryeministri Petrovic.

Zëvendëskryeministri Petrovic  tha se do jetë  një vëmendje të shtuar ndaj komuniteteve jo-shumicë në vend në mënyrë që të gëzojnë integrimin e plotë në shoqëri dhe të drejtat e barabarta si gjithë qytetarët tjerë.

“Fokusi dhe vëmendja kryesore e punës gjatë muajve në vijim do të jetë mbështetja e aktiviteteve të Ekipit Përgatitor Komunal në Mitrovicën e Veriut, me qëllim që të përmbyllet me sukses edhe krijimi i komunës së re” theksoi  Zëvendëskryeministri Petrovic.

Ndërsa, Përfaqësuesi i Zyrës Civile Ndërkombëtare z. Pieter Faith  tha se decentralizimi ka shënuar progres dhe se  janë krijuar të gjitha komunat që janë paraparë me  në planin e Ahtisarit  dhe drejtohen nga komuniteti përkatës shumicë, përveç asaj të Mitrovicës së Veriut.

"Ne duhet të sigurojmë transferimin e plotë të kompetencave nga qeveria qendrore në nivelet lokale dhe të sigurohemi se burime te mjaftueshme janë në dispozicion për komunat e reja. Po ashtu, duhet t’i informojmë qytetarët në veri për rëndësinë dhe përfitimet e decentralizimit si një vlerë e Evropës”,  tha Shefi i Zyrës Civile Ndërkombëtare z. Pieter Faith.

Takimi i Grupit Ndërministror për Decentralizmin ishte  njëri nga takimet e rregullta ku u prezantua progresi në  procesit të decentralizmit në fushat e  legjislacionit, pushtetit lokal, themelimit të komunave të reja, ngritjes së kapaciteteve të komunave në koordinim me donatorët, dhe komunikimi me publikun.

Gjithashtu në takim u diskutua edhe plani i Plani i Veprimit për Procesin e Decentralizmit si dhe Mandati  i Ekipit Përgatitor Komunal për veriun e Mitrovicës.