On the market of information technological innovation, a human brain dump generally refers to the review material that may be to be commited to memory or you can point out captured in electronic format through the way of any power device similar to a mobile phone, PERSONAL DIGITAL ASSISTANT, etc . It gives you almost a great replica in the exam that should be taken. In simple words, a new brain drop is actually a variety of the real concerns that would can be found in the examination, along with their responses. There can be different exam places including the 200-125 Braindumps. Mental performance dumps are generally provided by the firms who have a great affiliation with all the recent test takers. The particular 200-125 Test is also named “Cisco Accredited Network Connect Routing and also Switching". It truly is basically your Cisco Qualification. The test may be passed should you go through and also prepare the total study substance offered by a good reputed assessment preparation business. It is important to plan for the quiz serious. As soon as you take the by using a a good planning platform, that gets quite simple for you to complete the audit. 500-006 cisco 300-085 Exam Deposits Queries are actually a day worthwhile for the THIS expert. There are many graduates who wants to prefer this for the great experience currently truly challenging to get licensed for 300-085 Cisco Licensed Network Expert Collaboration. Your time and effort and all the time and effort will get lost if you stay failed to crystal clear 300-085 examination. It is very simple to clear 300-085 exams using the precise preparing with 300-085 braindumps which is provided by Braindumpspdf. Our 300-085 braindumps are extremely clear, assisting and totally comprehensive that may help you to prepare your own exam within the limited time for you to clear your current exam inside the first attempt. We provide the authentic supporting material that may be provided by our own experts as well as specialist absolutely help prepare your test in the limited time. 810-403 dumps On the market of information technological innovation, a human brain dump generally refers to the review material that may be to be commited to memory or you can point out captured in electronic format through the way of any power device similar to a mobile phone, PERSONAL DIGITAL ASSISTANT, etc . It gives you almost a great replica in the exam that should be taken. In simple words, a new brain drop is actually a variety of the real concerns that would can be found in the examination, along with their responses. There can be different exam places including the 200-125 Braindumps. Mental performance dumps are generally provided by the firms who have a great affiliation with all the recent test takers. The particular 200-125 Test is also named “Cisco Accredited Network Connect Routing and also Switching". It truly is basically your Cisco Qualification. The test may be passed should you go through and also prepare the total study substance offered by a good reputed assessment preparation business. It is important to plan for the quiz serious. As soon as you take the by using a a good planning platform, that gets quite simple for you to complete the audit. 070-480 exam dumps We are going to provide you the program that will help for connecting you using the 300-075 examination. We will supply you the unique ID as well as PIN to get into our information to prepare your own exams. Presently we have created the complete number of test which will check your preparing for 300-075 exam. The end result of each test will be analyzed by our own specialists to evaluate your Gresca exam formulations. Our professionals will remain related to you via live interacting conferences in where you can crystal clear your all predicament about the 300-075 exam deposits. You’re almost all fallouts and also examination is going to be kept within your personal accounts that would be simple for you to analyze your improvement also. 1z0-064 dumps We are going to provide you the program that will help for connecting you using the 300-075 examination. We will supply you the unique ID as well as PIN to get into our information to prepare your own exams. Presently we have created the complete number of test which will check your preparing for 300-075 exam. The end result of each test will be analyzed by our own specialists to evaluate your Gresca exam formulations. Our professionals will remain related to you via live interacting conferences in where you can crystal clear your all predicament about the 300-075 exam deposits. You’re almost all fallouts and also examination is going to be kept within your personal accounts that would be simple for you to analyze your improvement also. CAP dumps 300-075 Braindumps preparing material with regard to 300-075 examination dumps may be the upgraded planning plan which is planned through our specialists and experienced students. All of us helped a lot of graduates to supply them the actual bright professions by assisting them to crystal clear Cisco Accreditation. With the understanding of our professionals we have been successful to develop the particular 300-075 PDF FILE. We supplied you the totally free demo to select the glimpse of our own BrainDumps We are going to provide you the entire content with most recent update changings according to the newest requirements associated with 300-075 deposits. You will certainly get the totally free and most current updates whenever you will purchase our item.

Takimi i grupit punues ndërministror për koncept dokumentin e Akademisë për Vetëqeverisje Lokale

Grupi Punues për hartimin e Koncept-Dokumentit për themelimin e Akademisë për Vetëqeverisje Lokale, i kryesuar nga Ministria e Administrimit të Pushtetit Lokal, në përbërje të përfaqësuesve të tjerë institucional, përfshirë IKAP, MF, institutin GAP dhe zyrtarë të tjerë  të qeverisë, ka mbajtur takimin e parë informues për hapat që duhet ndjekur për themelimin e një institucioni të veçantë për ngritjen e kapaciteteve të zyrtarëve komunal. Çështjet e ngritura në këtë takim shtruan nevojën për avancimin e kuadrit ligjor dhe institucional për zhvillimin e kapaciteteve të shërbyesve civil në komuna. 9 shtator 2016, Prishtinë

Grupi Punues për hartimin e Koncept-Dokumentit për themelimin e Akademisë për Vetëqeverisje Lokale, i kryesuar nga Ministria e Administrimit të Pushtetit Lokal, në përbërje të përfaqësuesve të tjerë institucional, përfshirë IKAP, MF, institutin GAP dhe zyrtarë të tjerë  të qeverisë, ka mbajtur takimin e parë informues për hapat që duhet ndjekur për themelimin e një institucioni të veçantë për ngritjen e kapaciteteve të zyrtarëve komunal. Çështjet e ngritura në këtë takim shtruan nevojën për avancimin e kuadrit ligjor dhe institucional për zhvillimin e kapaciteteve të shërbyesve civil në komuna.

Ylli Valla, Ushtrues i Detyrës së Departamentit për Integrime Evropiane, theksoi rëndësinë e hartimit të Koncept-Dokumentit për Akademinë për Vetëqeverisje lokale, si hap që do të sjell përmirësimin e kapaciteteve të administratës lokale, në mënyrë që përveç reflektimit të saj në jetën institucionale dhe shoqërore, kjo do të jetë edhe një nga parakushtet për plotësimin e kritereve politike në kuadër të agjendës evropiane.

Në anën, tjetër Diellor Gashi Udhëheqës I Divizionit për Koordinim të Politikave, paraqiti hapat të cilët duhet ndjekur në hartimin e këtij dokumenti, si obligim që del nga Strategjia për Vetëqeverisje Lokale 2016-2018, dhe si rezultat i të gjeturave në vitet e kaluara për domosdoshmërinë e ekzistimit të një institucioni të veçantë të karakterit publik që do të ofroj trajnimet specifike në fushën e vetëqeverisjes lokale.  Njëkohësisht u paraqitën disa praktika të vendeve të tjera për rregullim të ngjashëm të mekanizmave publik për ngritjen e kapaciteteve të zyrtarëve në nivel lokal.

Bekim Salihu nga instituti GAP ka potencuar nevojën që stafi i komunave të trajnohet dhe certifikohet, por Salihu ka kundërshtuar idenë që Kosova te rris numrin e agjencive ose organizatave publike. Sipas tij, trajnimet që janë menduar të zhvillohet duke krijuar Akademinë për Vetëqeverisje Lokale do te duhet të zhvilloheshin brenda IKAP-it dhe në bashkëpunim me të.

I ngjashëm ishte edhe qëndrimi i përfaqësuesve të IKAP-it, të cilët nënvizuan rolin e IKAP-it në të ardhmen si institucion përgjegjës për shërbimin civil në nivel vendi, duke minimizuar arsyen e themelimit të një Akademie të veçantë në fushën e vetëqeverisjes lokale.

Nga ky takim, anëtarët e Grupit Drejtues u pajtuan që në takimet e radhës të ofrohen opsione konkrete për mënyrën e themelimit të Akademisë për Vetëqeverisje Lokale, duke u fokusuar në arsyetimin për krijimin e një ligji të veçantë, statusin juridik që do të ketë Akademia (nëse do të themelohet) dhe pozitën brenda administratës shtetërore, mënyrën e organizimit, mënyrën e financimit, programet që do të ofrohen si dhe çështje të tjera. Veç kësaj u vendos të përpilohet një plan dinamik i punës, duke obliguar anëtarët e GP-së të ofrojnë alternativat për zgjedhjen e opsionit më të qëndrueshëm që do të jetë dominues ndaj propozimeve të tjera të cilat duhet të adresohen në Qeveri.

Sipas Strategjisë për Vetëqeverisje Lokale 2016-2026, Akademia për Vetëqeverisje Lokale parashihet të jetë institucion i veçantë që do të merret me çështjen e ngritjes së kapaciteteve të shërbyesve civil në komuna, stafit politik, si institucion që do të jetë i dislokuar në komuna të caktuara, përgjegjës për akreditimin e programeve të trajnimeve, certifikimin e stafit komunal, ofrimin e hulumtimeve të ndryshme në fushën e qeverisjes lokale si dhe sfera të tjera të mbështetjes së komunave në ushtrimin e kompetencave komunale.