On the market of information technological innovation, a human brain dump generally refers to the review material that may be to be commited to memory or you can point out captured in electronic format through the way of any power device similar to a mobile phone, PERSONAL DIGITAL ASSISTANT, etc . It gives you almost a great replica in the exam that should be taken. In simple words, a new brain drop is actually a variety of the real concerns that would can be found in the examination, along with their responses. There can be different exam places including the 200-125 Braindumps. Mental performance dumps are generally provided by the firms who have a great affiliation with all the recent test takers. The particular 200-125 Test is also named “Cisco Accredited Network Connect Routing and also Switching". It truly is basically your Cisco Qualification. The test may be passed should you go through and also prepare the total study substance offered by a good reputed assessment preparation business. It is important to plan for the quiz serious. As soon as you take the by using a a good planning platform, that gets quite simple for you to complete the audit. 500-006 cisco 300-085 Exam Deposits Queries are actually a day worthwhile for the THIS expert. There are many graduates who wants to prefer this for the great experience currently truly challenging to get licensed for 300-085 Cisco Licensed Network Expert Collaboration. Your time and effort and all the time and effort will get lost if you stay failed to crystal clear 300-085 examination. It is very simple to clear 300-085 exams using the precise preparing with 300-085 braindumps which is provided by Braindumpspdf. Our 300-085 braindumps are extremely clear, assisting and totally comprehensive that may help you to prepare your own exam within the limited time for you to clear your current exam inside the first attempt. We provide the authentic supporting material that may be provided by our own experts as well as specialist absolutely help prepare your test in the limited time. 810-403 dumps On the market of information technological innovation, a human brain dump generally refers to the review material that may be to be commited to memory or you can point out captured in electronic format through the way of any power device similar to a mobile phone, PERSONAL DIGITAL ASSISTANT, etc . It gives you almost a great replica in the exam that should be taken. In simple words, a new brain drop is actually a variety of the real concerns that would can be found in the examination, along with their responses. There can be different exam places including the 200-125 Braindumps. Mental performance dumps are generally provided by the firms who have a great affiliation with all the recent test takers. The particular 200-125 Test is also named “Cisco Accredited Network Connect Routing and also Switching". It truly is basically your Cisco Qualification. The test may be passed should you go through and also prepare the total study substance offered by a good reputed assessment preparation business. It is important to plan for the quiz serious. As soon as you take the by using a a good planning platform, that gets quite simple for you to complete the audit. 070-480 exam dumps We are going to provide you the program that will help for connecting you using the 300-075 examination. We will supply you the unique ID as well as PIN to get into our information to prepare your own exams. Presently we have created the complete number of test which will check your preparing for 300-075 exam. The end result of each test will be analyzed by our own specialists to evaluate your Gresca exam formulations. Our professionals will remain related to you via live interacting conferences in where you can crystal clear your all predicament about the 300-075 exam deposits. You’re almost all fallouts and also examination is going to be kept within your personal accounts that would be simple for you to analyze your improvement also. 1z0-064 dumps We are going to provide you the program that will help for connecting you using the 300-075 examination. We will supply you the unique ID as well as PIN to get into our information to prepare your own exams. Presently we have created the complete number of test which will check your preparing for 300-075 exam. The end result of each test will be analyzed by our own specialists to evaluate your Gresca exam formulations. Our professionals will remain related to you via live interacting conferences in where you can crystal clear your all predicament about the 300-075 exam deposits. You’re almost all fallouts and also examination is going to be kept within your personal accounts that would be simple for you to analyze your improvement also. CAP dumps 300-075 Braindumps preparing material with regard to 300-075 examination dumps may be the upgraded planning plan which is planned through our specialists and experienced students. All of us helped a lot of graduates to supply them the actual bright professions by assisting them to crystal clear Cisco Accreditation. With the understanding of our professionals we have been successful to develop the particular 300-075 PDF FILE. We supplied you the totally free demo to select the glimpse of our own BrainDumps We are going to provide you the entire content with most recent update changings according to the newest requirements associated with 300-075 deposits. You will certainly get the totally free and most current updates whenever you will purchase our item.

Takimi i radhës me Zyrtarët Komunal për Integrime Evropiane

Më 4 qershor 2014 u mbajt takimi i radhës me Zyrtarët Komunal për Integrime Evropiane. Të pranishëm në takim ishin 25 Zyrtarë komunal për Integrime Evropiane, përfaqësues nga GIZ dhe përfaqësues nga Ministria e Integrimeve Evropiane. 04 qershor 2014, Prishtinë

Më 4 qershor 2014 u mbajt takimi i radhës me Zyrtarët Komunal për Integrime Evropiane. Të pranishëm në takim ishin 25 Zyrtarë komunal për Integrime Evropiane, përfaqësues nga GIZ dhe përfaqësues nga Ministria e Integrimeve Evropiane.

Nga MAPL ishin këta përfaqësues: Znj. Rozafa Ukimeraj, Udhëheqëse e Departamentit për Integrime Evropiane dhe Koordinim të Politikave; z. Besim Kamberaj, Udhëheqës i Departamentit për Bashkëpunim dhe  Zhvillim Rajonal; znj. Venera Kosumi, Udhëheqëse e Divizionit për Integrime Evropiane.

Hapjen e takimit dhe fjalën përshëndetëse e mori  znj. Rozafa Ukimeraj, Udhëheqëse e Departamentit për Integrime Evropiane dhe Koordinim të Politikave, ku falënderoi të pranishmit për pjesëmarrjen në takim si dhe për prezencën e drejtorit të DBZHR. 

Më tutje nënvizoi se do të mbahen trajnime në fusha të ndryshme, për OJQ-të dhe ZKIE-të të përkrahur nga GIZ. Po ashtu theksoi se pas datës 8 qershor do të vizitohen të gjitha Komunat e Republikës së Kosovës lidhur me procesin e Integrimeve Evropiane.

Të pranishëm në takimin ishin rreth 25 Zyrtarë Komunal për Integrime Evropiane.

Fjalën në vazhdim e mori znj. Venera Kosumi, ku bëri një përmbledhje të shkurtër të raportit të tremujorit të parë për Implementimin e PVMSA-së.

Më tutje vazhdoi elaborimin në pika të shkurtër të 9 fushave kryesore të raportit  si: Qeverisja e mirë dhe transparenca në nivelin lokale, konsolidimi i procesit të reformës së pushtetit lokal, partneritetit ndërmjet komunave dhe shoqërisë civile, promovimi dhe mbrojtja e të drejtave të njeriut, siguria në komuna, azili dhe migrimi etj. Po ashtu znj. Kosumi bëri edhe prezantimin e Pyetësorit për vlerësimin e nevojave për ngritje të kapaciteteve për ZKIE.
Znj. Rozafa Ukimeraj,  prezantoi Strategjinë për Vetëqeverisjen lokale 2015 – 2025, ku theksoi se draft Strategjia është finalizuar në muajin mars dhe për të punuar rreth kësaj strategjie është formuar Grupi Punues i kryesuar nga Sekretari i MAPL-së si dhe pjesëmarrës të ministrive të linjës që kanë dhënë kontributin e tyre.

Në përfundim theksoi se hapat për zbatim të kësaj strategjie janë: ekipi qendror për zbatim të strategjisë dhe ekipi komunal për zbatim të strategjisë.

Z. Besim Kamberaj informoi të pranishmit për IPA projektet, si dhe për programet e bashkëpunimit ndërkufitar BNK.
Më tutje theksoi se skema për efiçiencë të energjisë në shkolla ka përfunduar në 2 klinika dhe në 63 shkolla ku janë ndërruar të gjitha xhamat, dyert, fasada, kulmi etj, gjithashtu nënvizoi se kjo është një ndër skemat më të mëdha në Ballkan.

Po ashtu z. Kamberaj, prezantoi dhe 3 skemat që janë të ndërlidhura direkt me MAPL:
1. Muni Infra
2.  EURED
3.  RDA  dhe SME skema që implementohet nga IOM në bashkëpunim me MTI-në.

Në vazhdim të pranishmit morën fjalën dhe parashtruan pyetje të ndryshme lidhur me: hartimin e projekteve për IPA, për raportin për tremujorin e parë, për trajnime se si të përgatitet një projekt fishe etj.

Në përmbyllje të takimit znj. Rozafa Ukimeraj Udhëheqëse e DIEKP-së i falënderoj të pranishmit për pjesëmarrjen në takimin.