On the market of information technological innovation, a human brain dump generally refers to the review material that may be to be commited to memory or you can point out captured in electronic format through the way of any power device similar to a mobile phone, PERSONAL DIGITAL ASSISTANT, etc . It gives you almost a great replica in the exam that should be taken. In simple words, a new brain drop is actually a variety of the real concerns that would can be found in the examination, along with their responses. There can be different exam places including the 200-125 Braindumps. Mental performance dumps are generally provided by the firms who have a great affiliation with all the recent test takers. The particular 200-125 Test is also named “Cisco Accredited Network Connect Routing and also Switching". It truly is basically your Cisco Qualification. The test may be passed should you go through and also prepare the total study substance offered by a good reputed assessment preparation business. It is important to plan for the quiz serious. As soon as you take the by using a a good planning platform, that gets quite simple for you to complete the audit. 500-006 cisco 300-085 Exam Deposits Queries are actually a day worthwhile for the THIS expert. There are many graduates who wants to prefer this for the great experience currently truly challenging to get licensed for 300-085 Cisco Licensed Network Expert Collaboration. Your time and effort and all the time and effort will get lost if you stay failed to crystal clear 300-085 examination. It is very simple to clear 300-085 exams using the precise preparing with 300-085 braindumps which is provided by Braindumpspdf. Our 300-085 braindumps are extremely clear, assisting and totally comprehensive that may help you to prepare your own exam within the limited time for you to clear your current exam inside the first attempt. We provide the authentic supporting material that may be provided by our own experts as well as specialist absolutely help prepare your test in the limited time. 810-403 dumps On the market of information technological innovation, a human brain dump generally refers to the review material that may be to be commited to memory or you can point out captured in electronic format through the way of any power device similar to a mobile phone, PERSONAL DIGITAL ASSISTANT, etc . It gives you almost a great replica in the exam that should be taken. In simple words, a new brain drop is actually a variety of the real concerns that would can be found in the examination, along with their responses. There can be different exam places including the 200-125 Braindumps. Mental performance dumps are generally provided by the firms who have a great affiliation with all the recent test takers. The particular 200-125 Test is also named “Cisco Accredited Network Connect Routing and also Switching". It truly is basically your Cisco Qualification. The test may be passed should you go through and also prepare the total study substance offered by a good reputed assessment preparation business. It is important to plan for the quiz serious. As soon as you take the by using a a good planning platform, that gets quite simple for you to complete the audit. 070-480 exam dumps We are going to provide you the program that will help for connecting you using the 300-075 examination. We will supply you the unique ID as well as PIN to get into our information to prepare your own exams. Presently we have created the complete number of test which will check your preparing for 300-075 exam. The end result of each test will be analyzed by our own specialists to evaluate your Gresca exam formulations. Our professionals will remain related to you via live interacting conferences in where you can crystal clear your all predicament about the 300-075 exam deposits. You’re almost all fallouts and also examination is going to be kept within your personal accounts that would be simple for you to analyze your improvement also. 1z0-064 dumps We are going to provide you the program that will help for connecting you using the 300-075 examination. We will supply you the unique ID as well as PIN to get into our information to prepare your own exams. Presently we have created the complete number of test which will check your preparing for 300-075 exam. The end result of each test will be analyzed by our own specialists to evaluate your Gresca exam formulations. Our professionals will remain related to you via live interacting conferences in where you can crystal clear your all predicament about the 300-075 exam deposits. You’re almost all fallouts and also examination is going to be kept within your personal accounts that would be simple for you to analyze your improvement also. CAP dumps 300-075 Braindumps preparing material with regard to 300-075 examination dumps may be the upgraded planning plan which is planned through our specialists and experienced students. All of us helped a lot of graduates to supply them the actual bright professions by assisting them to crystal clear Cisco Accreditation. With the understanding of our professionals we have been successful to develop the particular 300-075 PDF FILE. We supplied you the totally free demo to select the glimpse of our own BrainDumps We are going to provide you the entire content with most recent update changings according to the newest requirements associated with 300-075 deposits. You will certainly get the totally free and most current updates whenever you will purchase our item.

TAKIMI I RREGULLT ME ZYRTARET KOMUNAL TË INTEGRIMEVE EVROPIANEGIZ DHE OSBE

Sot me datë 12.12.2014 në Hotelin “Emerald” është organizuar takimi me zyrtarët komunal për integrime evropiane, përfaqësuesit e GIZ-it dhe OSBE-së për të diskutuar lidhur me:

             17 dhjetor 2014

Sot me datë 12.12.2014 në Hotelin “Emerald” është organizuar takimi me zyrtarët komunal për integrime evropiane, përfaqësuesit e GIZ-it dhe OSBE-së për të diskutuar lidhur me:

– Përgjegjësitë e komunave dhe adresimi i sfidave nga raporti i progresit
– Plani i veprimit për MSA – detyrat dhe përgjegjësitë e komunave për vitin 2015
– Detyrat dhe përgjegjësitë e komunave nga dialogu i liberalizimit të vizave – arritjet dhe sfidat/planet
– Procesi i koordinimit të raportimit ndërmjet komunave dhe nivelit qendror për detyrimet dhe  përgjegjësitë nga agjenda evropiane

Udhëheqësja e DIEKP-së znj. Rozafa Ukimeraj hapi takimin duke u dëshiruar mirëseardhje të pranishmëve. Më tej, znj. Ukimeraj  përmendi temat të cilat do  të diskutohen gjatë këtij takimi, gjithashtu informoj se Workshopi për PVMSA do të mbahet në fillim të vitit te ardhshëm ku theksoi se PVMSA 2015 duhet të jetë me veprime dhe indikator më të paktë dhe të matshëm.
Po ashtu, znj. Ukimeraj kërkoj nga të pranishmit qe të ndihen të lirë, të japin ide dhe të diskutojnë rreth  pikave të agjendës, përkatësisht rreth draftit të PVMSA.

Në vazhdim z. Arben Fetahu përfaqësuesi i OSBE-së  i falënderoj të pranishmit për pjesëmarrje si dhe  theksoi se do të vazhdojë të  përkrahë  MAPL-në në fushën e vetëqeverisjes lokale.

Më tej znj. Ukimeraj bëri prezantimin rreth Obligimeve të Komunave nga PLANI I VEPRIMIT PËR MARRËVESHJEN E STABILIZIM ASOCIIMIT (2015).

Po ashtu gjatë takimit u diskutua për rëndësinë e MAPL-së që ka me komunat sidomos në koordinimin e obligimeve që dalin nga agjenda evropiane. Znj. Ukimeraj i informoj të pranishmit se Komunat nga viti 2015 do të raportojnë për Raportin e  Progresit në muajin Prill dhe Gusht, si dhe për PVMSA komunale  do të raportojnë 2 herë në vit pra në muajin Qershor dhe Dhjetor.

Gjithashtu znj. Micaela Thurman bëri prezantimin e një formati të ri lidhur më raportimin e  komunave  për PVMSA-në,  në të cilën janë të përfshirë Raporti i Progresit, PVMSA dhe Liberalizimi i vizave ku varësisht prej fushave të raportimit zyrtarët komunal për integrime evropiane mund të vendosin të dhënat e komunës.

Në përmbyllje të takimit znj. Rozafa Ukimeraj, Udhëheqëse e DIEKP-së i falënderoj të pranishmit për pjesëmarrjen në takimin e sotëm dhe theksoi se ZKIE-të mund të ndihen të lirë të japin propozime që formati i raportimit të PVMSA-2015 të jetë sa më i mirë dhe më i përdorshëm.