On the market of information technological innovation, a human brain dump generally refers to the review material that may be to be commited to memory or you can point out captured in electronic format through the way of any power device similar to a mobile phone, PERSONAL DIGITAL ASSISTANT, etc . It gives you almost a great replica in the exam that should be taken. In simple words, a new brain drop is actually a variety of the real concerns that would can be found in the examination, along with their responses. There can be different exam places including the 200-125 Braindumps. Mental performance dumps are generally provided by the firms who have a great affiliation with all the recent test takers. The particular 200-125 Test is also named “Cisco Accredited Network Connect Routing and also Switching". It truly is basically your Cisco Qualification. The test may be passed should you go through and also prepare the total study substance offered by a good reputed assessment preparation business. It is important to plan for the quiz serious. As soon as you take the by using a a good planning platform, that gets quite simple for you to complete the audit. 500-006 cisco 300-085 Exam Deposits Queries are actually a day worthwhile for the THIS expert. There are many graduates who wants to prefer this for the great experience currently truly challenging to get licensed for 300-085 Cisco Licensed Network Expert Collaboration. Your time and effort and all the time and effort will get lost if you stay failed to crystal clear 300-085 examination. It is very simple to clear 300-085 exams using the precise preparing with 300-085 braindumps which is provided by Braindumpspdf. Our 300-085 braindumps are extremely clear, assisting and totally comprehensive that may help you to prepare your own exam within the limited time for you to clear your current exam inside the first attempt. We provide the authentic supporting material that may be provided by our own experts as well as specialist absolutely help prepare your test in the limited time. 810-403 dumps On the market of information technological innovation, a human brain dump generally refers to the review material that may be to be commited to memory or you can point out captured in electronic format through the way of any power device similar to a mobile phone, PERSONAL DIGITAL ASSISTANT, etc . It gives you almost a great replica in the exam that should be taken. In simple words, a new brain drop is actually a variety of the real concerns that would can be found in the examination, along with their responses. There can be different exam places including the 200-125 Braindumps. Mental performance dumps are generally provided by the firms who have a great affiliation with all the recent test takers. The particular 200-125 Test is also named “Cisco Accredited Network Connect Routing and also Switching". It truly is basically your Cisco Qualification. The test may be passed should you go through and also prepare the total study substance offered by a good reputed assessment preparation business. It is important to plan for the quiz serious. As soon as you take the by using a a good planning platform, that gets quite simple for you to complete the audit. 070-480 exam dumps We are going to provide you the program that will help for connecting you using the 300-075 examination. We will supply you the unique ID as well as PIN to get into our information to prepare your own exams. Presently we have created the complete number of test which will check your preparing for 300-075 exam. The end result of each test will be analyzed by our own specialists to evaluate your Gresca exam formulations. Our professionals will remain related to you via live interacting conferences in where you can crystal clear your all predicament about the 300-075 exam deposits. You’re almost all fallouts and also examination is going to be kept within your personal accounts that would be simple for you to analyze your improvement also. 1z0-064 dumps We are going to provide you the program that will help for connecting you using the 300-075 examination. We will supply you the unique ID as well as PIN to get into our information to prepare your own exams. Presently we have created the complete number of test which will check your preparing for 300-075 exam. The end result of each test will be analyzed by our own specialists to evaluate your Gresca exam formulations. Our professionals will remain related to you via live interacting conferences in where you can crystal clear your all predicament about the 300-075 exam deposits. You’re almost all fallouts and also examination is going to be kept within your personal accounts that would be simple for you to analyze your improvement also. CAP dumps 300-075 Braindumps preparing material with regard to 300-075 examination dumps may be the upgraded planning plan which is planned through our specialists and experienced students. All of us helped a lot of graduates to supply them the actual bright professions by assisting them to crystal clear Cisco Accreditation. With the understanding of our professionals we have been successful to develop the particular 300-075 PDF FILE. We supplied you the totally free demo to select the glimpse of our own BrainDumps We are going to provide you the entire content with most recent update changings according to the newest requirements associated with 300-075 deposits. You will certainly get the totally free and most current updates whenever you will purchase our item.

Tryeza për Zbatimin e Kornizës Ligjore të Bashkëpunimit Ndërkomunal

Ministria e Administrimit të Pushtetit Lokal në kuadër të mandatit ligjor që ka për të këshilluar dhe përkrahur komunat në zbatimin e ligjit, në mbështetje të USAID/DEMI ka mbajtur Tryezën për Zbatimin e Kornizës Ligjore të Bashkëpunimit Ndër-komunal

2 korrik 2013, Prishtinë

Ministria e Administrimit të Pushtetit Lokal në kuadër të mandatit ligjor që ka për të këshilluar dhe përkrahur komunat në zbatimin e ligjit, në mbështetje të USAID/DEMI ka mbajtur Tryezën për Zbatimin e Kornizës Ligjore të Bashkëpunimit Ndër-komunal,  në të cilën kanë marr pjesë, kryetar të komunave, drejtor të drejtorive si dhe zyrtar komunal.

Udhëheqësi i Departamentit Ligjor dhe Monitorim të Komunave në fjalën  hyrëse para pjesëmarrësve potencoi se, Republika e Kosovës është në një fazë të rëndësishme të zbatimit të reformës së vetëqeverisjes lokale. Komunat kanë kompetencë që për ushtrimin e kompetencave vetanake dhe të zgjeruara të hyjnë në mardhënie bashkëpunimi ndërkomunal, dhe kjo e drejtë është e garantuar me Kushtetutën e Republikës së Kosovës si dhe legjislacionin për vetëqeverisje lokale

MAPL-ja si institucinon i cili harton politikat në nivel qendror për organizimin dhe funksionimin më të mirë të vetëqeverisjes lokale, dhe në drejtim të avancimit të shërbimëve të komunave në interesë të qytetarit, bashkëpunimin ndërkomunal e promovon si një alternativ reale të ushtrimit të kompetencave. Duke ditur se një numër i madh i komunave të Republikës së Kosovës janë në stadet e para të funksoinimit sidomos komunat e reja të themeluara si rezultat i procesit të decentralizimimt dhe kanë nevojë për ngritje të kapaciteteve kadrovike, ofrimin e shërbimeve më të mira dhe më të qëndrueshme, Ligji për Bashkëpunim Ndërkomunal jep këtë mundësi komunave që të hyjnë në bashkëpunim ndërsektorial dhe të përballen më lehtë më sfidat e mundshme që mund t’i hasin gjatë ushtrimit të kompetencave.

Bashkëpunimi ndërkomunal mundëson që autoritetet lokale të dy apo më shumë komunave përmes marrëveshjeve të bashkëpunimit, t’i bashkojnë resurset humane dhe financiare për realizimin e interesave të përbashkëta. Poashtu Bashkëpunimi ndërkomunal ndikon në ngritjen e cilësisë dhe efikasitetit të shërbimeve për qytetarët e tyre dhe thithjen e donacioneve të ndryshme, si dhe realizimin e projekteve të rëndësishme të komunave.
Bashkëpunimin në mes të dy apo më shumë komunave është i arritshëm në dy forma kryesore të cilat ligji i përcakton dhe atë në bashkëpunimin ndërkomunal në mes të komunave të Republikës së Kosovës, si dhe bashkëpunimini komunal ndërkombëtar.

Gjatë kësaj tryeze janë paraqitur edhe dy prezentime lidhur me, kornizën ligjore të bashkëpunimit ndërkomunal dhe bashkpunimit komunal ndërkombëtar, si dhe prezantimi lidhur me shfrytëzimin e bashkëpunimit ndërkomunal në ofrimin e shërbimeve publike.

Pas diskutimeve të realizuar nga pjesëmarrësit janë nxjerrë edhe këto Konkluzione:

1. Formalizimi i plotë i Bashkëpunimit ndërkomunal dhe bashkëpunimit komunal ndërkombëtar i arritur nga autoritetet lokale;
2.  Identifikimi i fushave potenciale që mund të ushtrohen përmes Bashkëpunimit Ndër-komunal;
3.  Zhvillimi i projekteve cilësore dhe të qëndrueshme që mund të jenë pjesë e bashkëpunimit ndërkomunal;
4. Vazhdimi i përkrahjes financiare dhe administrative  nga istitucionet qendrore për realizimin e Bashkëpunimit Ndërkomunal dhe Bashkëpunimit Komunal Ndërkombëtar, veçanarish përkrahjes së projekteve kapitale që ndikojnë në shërbime të qëndrueshme për qytetarët;
5. Përkrahja e Komunave përmes konsultime paraprake ligjore para finalizimit të akteve për bashkëpunimin ndërkomunale dhe bashkëpunimin komunal ndërkombëtar;
6.  Hartimi i model marrëveshjes së bashkëpunimit ndërkomunal dhe bashkëpunimit komunal ndërkombëtar.