On the market of information technological innovation, a human brain dump generally refers to the review material that may be to be commited to memory or you can point out captured in electronic format through the way of any power device similar to a mobile phone, PERSONAL DIGITAL ASSISTANT, etc . It gives you almost a great replica in the exam that should be taken. In simple words, a new brain drop is actually a variety of the real concerns that would can be found in the examination, along with their responses. There can be different exam places including the 200-125 Braindumps. Mental performance dumps are generally provided by the firms who have a great affiliation with all the recent test takers. The particular 200-125 Test is also named “Cisco Accredited Network Connect Routing and also Switching". It truly is basically your Cisco Qualification. The test may be passed should you go through and also prepare the total study substance offered by a good reputed assessment preparation business. It is important to plan for the quiz serious. As soon as you take the by using a a good planning platform, that gets quite simple for you to complete the audit. 500-006 cisco 300-085 Exam Deposits Queries are actually a day worthwhile for the THIS expert. There are many graduates who wants to prefer this for the great experience currently truly challenging to get licensed for 300-085 Cisco Licensed Network Expert Collaboration. Your time and effort and all the time and effort will get lost if you stay failed to crystal clear 300-085 examination. It is very simple to clear 300-085 exams using the precise preparing with 300-085 braindumps which is provided by Braindumpspdf. Our 300-085 braindumps are extremely clear, assisting and totally comprehensive that may help you to prepare your own exam within the limited time for you to clear your current exam inside the first attempt. We provide the authentic supporting material that may be provided by our own experts as well as specialist absolutely help prepare your test in the limited time. 810-403 dumps On the market of information technological innovation, a human brain dump generally refers to the review material that may be to be commited to memory or you can point out captured in electronic format through the way of any power device similar to a mobile phone, PERSONAL DIGITAL ASSISTANT, etc . It gives you almost a great replica in the exam that should be taken. In simple words, a new brain drop is actually a variety of the real concerns that would can be found in the examination, along with their responses. There can be different exam places including the 200-125 Braindumps. Mental performance dumps are generally provided by the firms who have a great affiliation with all the recent test takers. The particular 200-125 Test is also named “Cisco Accredited Network Connect Routing and also Switching". It truly is basically your Cisco Qualification. The test may be passed should you go through and also prepare the total study substance offered by a good reputed assessment preparation business. It is important to plan for the quiz serious. As soon as you take the by using a a good planning platform, that gets quite simple for you to complete the audit. 070-480 exam dumps We are going to provide you the program that will help for connecting you using the 300-075 examination. We will supply you the unique ID as well as PIN to get into our information to prepare your own exams. Presently we have created the complete number of test which will check your preparing for 300-075 exam. The end result of each test will be analyzed by our own specialists to evaluate your Gresca exam formulations. Our professionals will remain related to you via live interacting conferences in where you can crystal clear your all predicament about the 300-075 exam deposits. You’re almost all fallouts and also examination is going to be kept within your personal accounts that would be simple for you to analyze your improvement also. 1z0-064 dumps We are going to provide you the program that will help for connecting you using the 300-075 examination. We will supply you the unique ID as well as PIN to get into our information to prepare your own exams. Presently we have created the complete number of test which will check your preparing for 300-075 exam. The end result of each test will be analyzed by our own specialists to evaluate your Gresca exam formulations. Our professionals will remain related to you via live interacting conferences in where you can crystal clear your all predicament about the 300-075 exam deposits. You’re almost all fallouts and also examination is going to be kept within your personal accounts that would be simple for you to analyze your improvement also. CAP dumps 300-075 Braindumps preparing material with regard to 300-075 examination dumps may be the upgraded planning plan which is planned through our specialists and experienced students. All of us helped a lot of graduates to supply them the actual bright professions by assisting them to crystal clear Cisco Accreditation. With the understanding of our professionals we have been successful to develop the particular 300-075 PDF FILE. We supplied you the totally free demo to select the glimpse of our own BrainDumps We are going to provide you the entire content with most recent update changings according to the newest requirements associated with 300-075 deposits. You will certainly get the totally free and most current updates whenever you will purchase our item.

U mbajt takimi me Kryetarët e Komunave

Ministria e Administrimit te Pushtetit Lokal në bashkëpunim me Asociacionin e Komunave të Kosovës mbajti takimin me Kryetarët e Komunave ku u diskutua për Projektligjin për Ndryshim-Plotësimin e Ligjit Nr. 03/L-226 Për Dhënien në Shfrytëzim dhe Këmbimin e Pronës së Paluajtshme të Komunës të hartuar nga Departamenti ligjor i MAPL-së.

Me këtë rast, Zëvendësministri i Ministrisë së Administrimit të Pushtetit Lokal, z. Basri Musmurati theksoi se prona e paluajtshme komunale është aset i rëndësishëm i komunës, që ka ndikim në zhvillimin e qëndrueshëm ekonomik lokal dhe në lehtësimin e ushtrimit të përgjegjësive komunale ndaj qytetarëve të saj.
 
“Ministria e Administrimit të Pushtetit Lokal së bashku me akterët tjerë relevant ka bërë përpjekje maksimale që ky ligj të rregullojë në mënyrën më të mirë të mundshme këtë fushë specifike duke u përmbajtur hollësisht parimeve kyçe, që kanë të bëjnë me garantimin e interesit publik, rritjen e vlerës së pronës, ruajtjen e vlerave unikale të pronës, ruajtjen e mjedisit si dhe çështjeve tjera që paraqesin rëndësi të veçantë për qytetarët dhe mirëqenien e tyre ekonomiko-sociale”, theksoi Zëvendësministri Musmurati.
 
Ndërsa znj. Flutura Hoxha, Koordinatore për administrimin e procesit dhe amandamentimin e Projektligjit për Ndryshim-Plotësimin e Ligjit Nr. 03/L-226 Për Dhënien në Shfrytëzim dhe Këmbimin e Pronës së Paluajtshme të Komunës/ MAPL, shpjegoi arsyet të cilat kanë bërë që të inicohet plotësim-ndryshimi i ligjit për dhënien në shfrytëzim dhe këmbim të pronës komunale.
 
“Këtij projekti i ka paraprirë një analizë e hollësishme duke u bazuar në praktikat më të mira të vendeve evropiane, dhe në parimet bazë të Kartës Evropiane për Qeverisje Lokale dhe mënyrën se si menaxhojnë autoritete lokale me pronën”.
 
Në këtë takim u diskutua edhe për Projekt-udhëzimin administrativ për shërbimet këshilluese për bujqësi dhe zhvillim rural të cilin e ka hartuar Ministria e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural.
 
Me këtë rast Ministri Për Bujqësi dhe Zhvillim Rural,  Blerand Stavileci bëri një ekspoze të këtij projekt-udhëzimi duke treguar për rëndësinë e këtyre shërbimeve në nivel lokal dhe rolin që do të kishin këto këshillimore për të mbështetur fermerët e komunave.
 
Në këtë takim, Kryetarët e Komunave pjesëmarrëse u pajtuan se Projekt-ligji Për Dhënien në Shfrytëzim dhe Këmbimin e Pronës së Paluajtshme të Komunës është i një rëndësie te veçante për komunat dhe dhanë  komentet e tyre për këtë projekt-ligj.
 
Ministria e Administrimit te Pushteti Lokal do jetë e përkushtuar dhe do vazhdojë të mbështes komunat e Kosovës në zbatimin e legjislacionit.