Nacionalna strategija za razvoj

NSR je dokument pripremljen od strane kosovskih institucija, uz vodeču i ulogu koordinatora Kancelarije za strateško planiranje ( KSP), mandatirane od premijera Republike Kosovo , i uz tehničku podršku Kancelarije Evropske komisije na Kosovu. Proces za izradu ovog dokumenta je počeo odlukom Vlade od 3. juna 2015. godine i nastavljen procesom konsultacija u okviru državnih mehanizama kroz radne grupe, na osnovu pripremnog i studijskog rada koji je obavila KSP u prethodnoj godini. Dokument je otvoren i za konsulatcije sa javnošću , kako bi se dobile preporuke i ideje od strane civilnog društva, privatnog sektora i drugih zainteresovanih strana.

document-icon

Dokument

Data e publikimit: 28/02/2018