Oblast

Uredba br. 04/2019 o unutrašnjoj organizoaciji i sistematizaciji radnih mesta MALS-a, sprovodi se u okviru MALS-a.

Zadaci i odgovornosti MALS-a, određuju se prilogom XII Uredbe br. 02/2011 o poljima administrativne odgovornosti kancelarije premijera i ministarstva i zakonodavstvom na snazi.

Mistarstvo za lokalnu samoupravu ima sledeća ovlašćenja:

i. razvija politiku i primenjuje zakone za efikasnu lomunalnu samoupravu;

ii. promoviše i afirmiše pravo organa lokalne samouprave, u skladu sa Evropskom poveljom o lokalnoj samoupravi;

iii. sarađuje i promoviše reformu lokalne uprave;

iv. sarađuje i podržava međuopštinsku i međugraničnu saradnju;

v. promoviše razvoj profesionalne opštinske javne službe, uzimajući u obzir odgovornosti Ministarstva za državnu upravu;

vi. pomaže organe lokalne samouprave u razavoju budžeta i njihovih sistema menađiranja finansijama;

vii. vrši nadgledanje kvaliteta opštinskih usluga;

viii. identifikuje i razvija programe za podizanje institucionalnih kapaciteta organa lokalne samouprave;;

ix. pomoć opštinama da njihove aktivnosti postanu transparentne za javnost;

x. pruža pravne savete i smernice opštinama;

xii. koordinaciju aktivnosti međunarodnih agencija i NVO koje se bave sa opštinama;

xii. koordinira sa sektorskim ministarstvima za unapređenje lokalne samouprave;

xiii. nadgledanje opština tokom izvršavanja proširenih i prenetih odgovornosti i nadležnosti.

xiv. koordinacija sa Ministarstvom finansija kako bi se osiguralo da opštinske administracije preuzimaju budžetska sredstva kojai su im potrebna za obavljanje svojih nadležnosti, uključujući i javne investicije;

xv. doprinosi u poštovanju i promovisanju ljudskih prava od organa lokalne samouprave;

xvi. razvija politike o obliku donošenja odluka i preduzimanju slobodnih inicijativa o pitanjima od posebnog interesa za stanovnike pojedinih opštinskih lokaliteta i

xvii. stvara politike za potsticaj učešća građana u procesu odlučivanja na lokalnom nivou; i

xviii. obavlja i druge poslove dodeljene Ministarstvu sa relevantnim zakonima na snazi.