Strategjia Kombëtare për Zhvillim

SKZH është dokument i përgatitur nga institucionet të Kosovës, me rolin prijës dhe koordinues të Zyrës për Planifikim Strategjik (ZPS), e mandatuar nga Kryeministri i Qeverisë së Republikës së Kosovës si dhe me mbështetje teknike prej Zyrës së Komisionit Evropian në Kosovë. Procesi për përpilimin e këtij dokumenti ka nisur me vendimin e Qeverisë të datës 03 qershor 2015 dhe ka vijuar me një proces konsultativ brenda mekanizmave shtetëror përmes grupeve punuese, bazuar në punën përgatitore dhe studimore të bërë nga ZPS në vitin paraprak. Dokumenti është hapur edhe për konsultime me publikun dhe janë merr rekomandime dhe ide nga shoqëria civile, sektori privat dhe palët e tjera me interes.

document-icon

Dokumenti

Data e publikimit: 28/02/2018