Struktura Organizative

Struktura organizative e Ministrisë së Administrimit të Pushtetit Lokal është si vijon: Kabineti i Ministrit, Zyra e Sekretarit të Përgjithshëm, Departamentet dhe Divizionet.