Departamenti për Integrime Evropiane dhe Koordinim të Politikave

 

1. Detyrat dhe përgjegjësitë e Departamentit për Integrime Evropiane dhe Koordinim të Politikave janë:

1.1  Ofron mbështetje në bashkërendimin e aktiviteteve për procesin e integrimit evropian;

1.2  Monitoron dhe raporton për zbatimin e rekomandimeve të Komisionit Evropian;

1.3 Ofron mbështetje në harmonizimin e legjislacionit të ministrisë me acquis communautaire;

1.4 Koordinon aktivitetet e ministrisë për mbështetjen financiare nga Instrumenti i Para-Anëtarësimit (IPA) dhe fondet tjera të Bashkimit Evropian;

1.5  Kontribuon në shkëmbimin  e informatave në funksion të procesit të Integrimit Evropian, për fushë-veprimtarinë e ministrisë.

2. Udhëheqësi i Departamentit për Integrime Evropiane dhe Koordinim të Politikave raporton tek Sekretari i Përgjithshëm i MAPL-së.

 

 

Kontakti:

Diellor Gashi – U.D. Udhëheqës i Departamentit për Integrime Evropiane dhe Koordinim të Politikave

E-mail: Diellor.gashi@rks-gov.net

Tel. +383 (0) 200 35 551