Objektivat e Përgjithshme

Objektiva Strategjike 1

Rritja e qëndrueshmërisë ekonomike dhe sociale e komunave për të siguruar që politikat zhvillimore dhe financiare të ndikojnë në zhvillimin ekonomik lokal.

 

Objektiva Strategjike 2

Krijimi i një kornize për qeverisje të mirë për të siguruar përfaqësimin demokratik të qytetarëve dhe administratë efikase komunale.

 

Objektiva Strategjike 3

Forcimi  i kapaciteteve profesionale dhe institucionale të komunave për të arritur përmirësim të qëndrueshëm në shërbimet komunale për qytetarët.

 

Objektivi Strategjik 4

Forcimi  i partneriteteve ndërmjet pushtetit lokal, shoqërisë civile dhe bizneseve për të krijuar një qytetari aktive, gjithëpërfshirëse dhe kohezive.

 

Objektivi Strategjik 5

Promovimi i vlerave  të trashëgimisë dhe afirmimi  i diversitetit kulturor, natyror dhe social me qëllim të  zhvillimit socio-ekonomik të Komunave.