Departamenti Ligjor dhe Monitorim të Komunave

 

1.   Ofron mbështetje ligjore në hartimin e dokumenteve strategjike nga fushëveprimi i ministrisë;

2.   Ofron mbështetje ligjore në hartimin e legjislacionit primar dhe sekondar nga fushëveprimi i ministrisë;

3.   Siguron përputhshmërinë e legjislacionit me legjislacionin për vetëqeverisje lokale;

4.   Siguron harmonizimin e legjislacionit të MAPL-së me legjislacionin e Bashkimit Evropian (acquiscommunautaire) si dhe ligjet tjera në fuqi;

5.    Shqyrton ligjshmërinë e akteve nënligjore të nxjerra nga komunat;

6.    Siguron zbatimin e legjislacionit për vetëqeverisje lokale nga komunat;

7.    Monitoron punën e Komunave, përkatësisht të organeve të tyre;

8.    Harton raporte periodike si rezultat i të dhënave të grumbulluara nga procesi i monitorimit të komunave;

9.    Ofron rekomandime dhe këshilla ligjore për strukturat e ministrisë dhe Komunat, sipas kërkesës.

 

Kontakti:

SHKËLQIM JAKUPI – Udhëheqës i Departamentit

E-mail: Shkelqim.jakupi@rks-gov.net
Tel. +383 (0) 200 35 519