Departamenti për Performancë dhe Transparencë Komunale

1. Detyrat dhe përgjegjësitë e Departamentit për Performancë dhe Transparencë Komunale janë:

1.1. Zhvillon, ri-shikon dhe monitoron zbatimin e Sistemit të Performancës së Komunave;

1.2. Përcakton kriteret dhe standardet për matjen e performancës së komunave bazuar në nivelin e cilësisë së shërbimeve të ofruara ndaj publikut;

1.3. Menaxhon skemën e granteve të performancës komunale;

1.4. Propozon, harton dhe siguron zbatimin e planeve/projekteve për zhvillimin e kapaciteteve apo edukimin profesional të zyrtarëve komunal;

1.5. Shqyrton nevojat për reforma në qeverisjen komunale, zhvillon politika dhe ndërmerr aktivitete për zbatimin e reformave;

1.6. Përgatit raporte periodike të komunave mbi zbatimin e Ligjit për Qasje në Dokumentet Publike;

1.7. Monitoron dhe udhëzon komunat në ngritjen e transparencës në qeverisjen komunale dhe ofrimin e informatave ndaj publikut.

2. Drejtori i Departamentit për Performancë dhe Transparencë Komunale, raporton tek Sekretari i Përgjithshëm.

3.Në kuadër të këtij Departamenti bëjnë pjesë Divizionet si vijon:

3.1. Divizioni për Matjen e Performancës Komunale;

3.2. Divizioni për Avancim të Kapaciteteve dhe Reformave Komunale;

3.3. Divizioni për Transparencë Komunale.

4. Numri  i  të  punësuarve  në Departamentin për Performancë dhe Transparencë Komunale është pesëmbëdhjet  (15).

 

 

 

Kontakti:

DRIN HARAQIA

Udhëheqës i Departamentit

E-mail: drin.haraqia@rks-gov.net

Tel: +383 (0) 200 64 157