Zyra e Sekretarit të Përgjithshëm

JETON QELA
Zv. Sekretar i Përgjithshëm i Ministrisë së Administrimit të Pushtetit Lokal

E-mail-adresa: Jeton.Qela@rks-gov.net;
Tel: + 383 (0) 38 200 64 100