Qasja në dokumente publike

 

 

LIGJI Nr. 03/L-215 PËR QASJE NË DOKUMENTE PUBLIKE garanton të drejtën e secilit person fizik dhe juridik, pa diskriminim mbi çfarëdo baze, për të pasur qasje, pas kërkesës, në dokumentet e mbajtura, hartuara apo pranuara nga institucionet publike.

 

 

Na kontaktoni

Emri dhe Mbiemri: Yll Valla
Pozita: Udhëheqës i Divizionit për Komunikim Publik
Tel:+383(0) 200 35 567
Email: yll.valla@rks-gov.net
Adresa: Kosta Novakoviq (Ish ndërtesa e Rilindjes), Prishtinë 10000
Katet: 11, 12 dhe 13 Prishtinë
Republika e Kosovës
document-icon

Forma e kërkesës

Data e publikimit: 31/01/2018

document-icon

Vendim

Data e publikimit: 31/01/2018

document-icon

Ligji për qasje në dokumentet publike

Data e publikimit: 31/01/2018