Akti nr.421/01-27097 i Kuvendit të Komunës së Gllogocit; 020-586/29; 02.08.2018

Publikuar më: 02/08/2018