Konfirmim i ligjshmërisë së Vendimit 01 Nr. 016-134636 të dt: 02.12.2014 për themelimin e grupit punues për hartimin e Planit Vjetor të Punës për vitin 2015 të KK së Gjilanit

Publikuar më: 04/06/2018