On the market of information technological innovation, a human brain dump generally refers to the review material that may be to be commited to memory or you can point out captured in electronic format through the way of any power device similar to a mobile phone, PERSONAL DIGITAL ASSISTANT, etc . It gives you almost a great replica in the exam that should be taken. In simple words, a new brain drop is actually a variety of the real concerns that would can be found in the examination, along with their responses. There can be different exam places including the 200-125 Braindumps. Mental performance dumps are generally provided by the firms who have a great affiliation with all the recent test takers. The particular 200-125 Test is also named “Cisco Accredited Network Connect Routing and also Switching". It truly is basically your Cisco Qualification. The test may be passed should you go through and also prepare the total study substance offered by a good reputed assessment preparation business. It is important to plan for the quiz serious. As soon as you take the by using a a good planning platform, that gets quite simple for you to complete the audit. 500-006 cisco 300-085 Exam Deposits Queries are actually a day worthwhile for the THIS expert. There are many graduates who wants to prefer this for the great experience currently truly challenging to get licensed for 300-085 Cisco Licensed Network Expert Collaboration. Your time and effort and all the time and effort will get lost if you stay failed to crystal clear 300-085 examination. It is very simple to clear 300-085 exams using the precise preparing with 300-085 braindumps which is provided by Braindumpspdf. Our 300-085 braindumps are extremely clear, assisting and totally comprehensive that may help you to prepare your own exam within the limited time for you to clear your current exam inside the first attempt. We provide the authentic supporting material that may be provided by our own experts as well as specialist absolutely help prepare your test in the limited time. 810-403 dumps On the market of information technological innovation, a human brain dump generally refers to the review material that may be to be commited to memory or you can point out captured in electronic format through the way of any power device similar to a mobile phone, PERSONAL DIGITAL ASSISTANT, etc . It gives you almost a great replica in the exam that should be taken. In simple words, a new brain drop is actually a variety of the real concerns that would can be found in the examination, along with their responses. There can be different exam places including the 200-125 Braindumps. Mental performance dumps are generally provided by the firms who have a great affiliation with all the recent test takers. The particular 200-125 Test is also named “Cisco Accredited Network Connect Routing and also Switching". It truly is basically your Cisco Qualification. The test may be passed should you go through and also prepare the total study substance offered by a good reputed assessment preparation business. It is important to plan for the quiz serious. As soon as you take the by using a a good planning platform, that gets quite simple for you to complete the audit. 070-480 exam dumps We are going to provide you the program that will help for connecting you using the 300-075 examination. We will supply you the unique ID as well as PIN to get into our information to prepare your own exams. Presently we have created the complete number of test which will check your preparing for 300-075 exam. The end result of each test will be analyzed by our own specialists to evaluate your Gresca exam formulations. Our professionals will remain related to you via live interacting conferences in where you can crystal clear your all predicament about the 300-075 exam deposits. You’re almost all fallouts and also examination is going to be kept within your personal accounts that would be simple for you to analyze your improvement also. 1z0-064 dumps We are going to provide you the program that will help for connecting you using the 300-075 examination. We will supply you the unique ID as well as PIN to get into our information to prepare your own exams. Presently we have created the complete number of test which will check your preparing for 300-075 exam. The end result of each test will be analyzed by our own specialists to evaluate your Gresca exam formulations. Our professionals will remain related to you via live interacting conferences in where you can crystal clear your all predicament about the 300-075 exam deposits. You’re almost all fallouts and also examination is going to be kept within your personal accounts that would be simple for you to analyze your improvement also. CAP dumps 300-075 Braindumps preparing material with regard to 300-075 examination dumps may be the upgraded planning plan which is planned through our specialists and experienced students. All of us helped a lot of graduates to supply them the actual bright professions by assisting them to crystal clear Cisco Accreditation. With the understanding of our professionals we have been successful to develop the particular 300-075 PDF FILE. We supplied you the totally free demo to select the glimpse of our own BrainDumps We are going to provide you the entire content with most recent update changings according to the newest requirements associated with 300-075 deposits. You will certainly get the totally free and most current updates whenever you will purchase our item.

Zëvendësministri Fejzullahu në Konferencën ROMACTED për “Promovimin e Qeverisjes së Mirë dhe Fuqizimin e Romëve në nivel lokal”

Prishtinë, 31 Maj 2018

 Sot, me 31 Maj 2018, Këshilli i Evropës dhe Bashkimi Evropian kanë filluar zyrtarisht në Kosovë Programin e përbashkët ROMACTED për “Promovimin e Qeverisjes së Mirë dhe Fuqizimin e Romëve në nivel lokal”. Programi ka për qëllim të angazhojë autoritetet lokale në krijimin e politikave dhe veprimeve të qëndrueshme për të rritur qeverisjen lokale demokratike dhe fuqizimin e komuniteteve rome lokale.

Zëvendësministri i MAPL-së z. Beqir Fejzullahu me rastin e fillimit të këtij programi ka përshëndetur dhe përgëzuar të pranishmit duke theksuar se “legjislacioni për qeverisje lokale në Kosovës, ka themeluar dhe garantuar pjesëmarrjen aktive të komuniteteve në jetën publike dhe shoqërore në nivel lokal, kështu duke krijuar funksionet dhe kompetencat e përcaktuara ligjore, siç janë: zëvendës kryesuesi i kuvendit të komunës  për komunitete, komiteti për komunitete, zyrat komunale për komunitete dhe kthim, njësitë komunale për të drejtat e njeriut, këshilli komunal për siguri në bashkësi, komitetet lokale të sigurisë, si dhe gjithashtu duke krijuar kushte të veçanta favorizuese në fushën e financave, respektivisht ndarjen e grantit të përgjithshëm për komuna dhe mundësitë e përfitimit të fondeve të jashtme”.

Ndër të tjera, z. Fejzullahu potencoi edhe kujdesin që MAPL ka pasur për të gjitha komunitetet në Kosovë, ku përmes zbatimit të strategjive kombëtare për të drejtat e komuniteteve pakicë, për disa vite me radhë është bërë shpallja e muajit prill, si muaj të regjistrimit falas për komunitetet Rom, Ashkali dhe Egjiptian.

Gjithashtu, në këtë konferencë kanë marrë pjesë edhe kryetarët e komunave nga tetë komunat përfituese, përkatësisht Gjakova, Graçanica, Mitrovica e Jugut, Lipjani, Fushë Kosova, Ferizaj, Istogu dhe Obiliqi, të cilët gjatë punimeve të Konferencës, shprehën përkushtimin e tyre për të përfshirë romët në nivel lokal, duke nënshkruar Memorandumin e Mirëkuptimit me Zyrën e Këshillit të Evropës në Prishtinë.