On the market of information technological innovation, a human brain dump generally refers to the review material that may be to be commited to memory or you can point out captured in electronic format through the way of any power device similar to a mobile phone, PERSONAL DIGITAL ASSISTANT, etc . It gives you almost a great replica in the exam that should be taken. In simple words, a new brain drop is actually a variety of the real concerns that would can be found in the examination, along with their responses. There can be different exam places including the 200-125 Braindumps. Mental performance dumps are generally provided by the firms who have a great affiliation with all the recent test takers. The particular 200-125 Test is also named “Cisco Accredited Network Connect Routing and also Switching". It truly is basically your Cisco Qualification. The test may be passed should you go through and also prepare the total study substance offered by a good reputed assessment preparation business. It is important to plan for the quiz serious. As soon as you take the by using a a good planning platform, that gets quite simple for you to complete the audit. 500-006 cisco 300-085 Exam Deposits Queries are actually a day worthwhile for the THIS expert. There are many graduates who wants to prefer this for the great experience currently truly challenging to get licensed for 300-085 Cisco Licensed Network Expert Collaboration. Your time and effort and all the time and effort will get lost if you stay failed to crystal clear 300-085 examination. It is very simple to clear 300-085 exams using the precise preparing with 300-085 braindumps which is provided by Braindumpspdf. Our 300-085 braindumps are extremely clear, assisting and totally comprehensive that may help you to prepare your own exam within the limited time for you to clear your current exam inside the first attempt. We provide the authentic supporting material that may be provided by our own experts as well as specialist absolutely help prepare your test in the limited time. 810-403 dumps On the market of information technological innovation, a human brain dump generally refers to the review material that may be to be commited to memory or you can point out captured in electronic format through the way of any power device similar to a mobile phone, PERSONAL DIGITAL ASSISTANT, etc . It gives you almost a great replica in the exam that should be taken. In simple words, a new brain drop is actually a variety of the real concerns that would can be found in the examination, along with their responses. There can be different exam places including the 200-125 Braindumps. Mental performance dumps are generally provided by the firms who have a great affiliation with all the recent test takers. The particular 200-125 Test is also named “Cisco Accredited Network Connect Routing and also Switching". It truly is basically your Cisco Qualification. The test may be passed should you go through and also prepare the total study substance offered by a good reputed assessment preparation business. It is important to plan for the quiz serious. As soon as you take the by using a a good planning platform, that gets quite simple for you to complete the audit. 070-480 exam dumps We are going to provide you the program that will help for connecting you using the 300-075 examination. We will supply you the unique ID as well as PIN to get into our information to prepare your own exams. Presently we have created the complete number of test which will check your preparing for 300-075 exam. The end result of each test will be analyzed by our own specialists to evaluate your Gresca exam formulations. Our professionals will remain related to you via live interacting conferences in where you can crystal clear your all predicament about the 300-075 exam deposits. You’re almost all fallouts and also examination is going to be kept within your personal accounts that would be simple for you to analyze your improvement also. 1z0-064 dumps We are going to provide you the program that will help for connecting you using the 300-075 examination. We will supply you the unique ID as well as PIN to get into our information to prepare your own exams. Presently we have created the complete number of test which will check your preparing for 300-075 exam. The end result of each test will be analyzed by our own specialists to evaluate your Gresca exam formulations. Our professionals will remain related to you via live interacting conferences in where you can crystal clear your all predicament about the 300-075 exam deposits. You’re almost all fallouts and also examination is going to be kept within your personal accounts that would be simple for you to analyze your improvement also. CAP dumps 300-075 Braindumps preparing material with regard to 300-075 examination dumps may be the upgraded planning plan which is planned through our specialists and experienced students. All of us helped a lot of graduates to supply them the actual bright professions by assisting them to crystal clear Cisco Accreditation. With the understanding of our professionals we have been successful to develop the particular 300-075 PDF FILE. We supplied you the totally free demo to select the glimpse of our own BrainDumps We are going to provide you the entire content with most recent update changings according to the newest requirements associated with 300-075 deposits. You will certainly get the totally free and most current updates whenever you will purchase our item.

Fjalimi i Zëvendëskryeministrit Petrovic në takimin Organizimi dhe Funksionimi i Sistemit Financiar në Komunat e reja

Më lejoni që t’ju uroj mirëseardhje në këtë takim duke ju dëshiruar punë të mbarë dhe zhvillime pozitive.

31 tetor 2011, Prishtinë

I nderuar Ministër Bedri Hamza,

I nderuar, z. Criss Row

I nderuar, z. Qerkin Morina,

Të nderuar kryetar të komunave – Të pranishëm të nderuar 

Më lejoni që t’ju uroj mirëseardhje në këtë takim duke ju dëshiruar punë të mbarë dhe zhvillime pozitive. Me kënaqësi e bëjë hapjen e këtij takimi, sigurisht i një rëndësie të veçantë për funksionimin e komunave, derisa  po bisedojmë për financat lokale, si njëri ndër  elementet kryesore në funksionimin e komunave.

Me këtë rast, dua të përshëndes punën tuaj dhe bashkëpunimin që keni treguar deri më tani, lidhur me përmbushjen e obligimeve ligjore dhe politike për krijimin e kushteve adekuate sa i përket avancimit të organizimit dhe administrimit të financave lokale në komunat e reja.

Korpusi legjislativ për vetëqeverisje lokale në Republikën e Kosovës ka përcaktuar qartë parimet për pavarësinë financiare të Komunave, si dhe burimet financiare të tyre.

Në këtë kuadër, në përputhje me politikat ekonomike kombëtare dhe duke pasur parasysh qëndrueshmërinë fiskale të komunave dhe Qeverisë, Komunat e Kosovës kanë të drejtë të kenë burime të mjaftueshme financiare me të cilat mund të disponojnë lirshëm gjatë ushtrimit të kompetencave të tyre komunale në përputhje me ligjet e zbatueshme të Kosovës. Burimet financiare komunale do të jenë të barasvlershme me kompetencat komunale të përcaktuara në Kushtetutë dhe në Ligjin për Vetëqeverisje Lokale.

Ne jemi të vetëdijshme me vështirësitë me të cilat po përballen sot komunat si dhe dobësitë e sistemit financiar lokal të ndërtuar deri më tani në Republikën e Kosovë. Këtu kemi parasysh, Centralizimin e disa kompetencave të cilat do të mund të ushtroheshin nga Komunat; Ndarje jo e qartë e disa kompetencave të dy niveleve të qeverisjes në vend; Komuna me dallime të mëdha territoriale, ekonomike, dhe të popullsisë; Mosfunksionimi i plotë i pushtetit në komunat me shumicë serbe; Bashkëpunim jo i mjaftueshëm në mes të komunave; Të hyrat jo të baraspeshuara dhe jo të mjaftueshme të cilat prodhojnë zhvillim ekonomik jo të barabartë dhe shërbime publike të cilësisë së njëjtë; Varshmëria e komunave nga niveli qendror për të krijuar politika zhvillimore; Pamundësia e ushtrimit të kompetencave mbi pronën e komunave; Mungesa e ekspertëve të fushave të ndryshme nëpër komuna; etj;.

Në funksion të ngritjes së kapaciteteve dhe strukturave në të gjitha  komunat e Republikës së Kosovës, me theks te veçantë në komunat e  reja, me qellim te zbatimit te Planit te Veprimit  për Decentralizim, dëshirojmë ngritjen e nivelit të punës drejt veprimeve tona konkrete lidhur me sfidat e parashtruar nga takimi i fundit i GND-se,  e që kërkojnë përkushtimin e tonë, lidhur me:

• Harmonizimin e tabelave të buxhetit duke respektuar marrëveshjet e mirëkuptimit në mes të komunave, për kompetencat e bartura në ato fusha  ku ka vështirësi;
• Të intensifikohet ndihma për komunat e reja në fushën e planifikimit buxhetor, menaxhimin e shpenzimeve publike dhe ndarjen e drejtë të të hyrave lokale;
• Mbështetja nga zyrtarët e MF që deri në mbledhjen e radhës së GND të përfundojë planifikimi i buxhetit për vitin fiskal 2012 nga Ekipi Përgatitor Komunal në Mitrovicën e Veriut për Komunën e re të Mitrovicës së Veriut;
• Çështjet e implikimeve fiskale të planit të veprimit për Partneritetin Evropian e në veçanti të projektit të IPA-s;
• Aktiviteti në procesin e kritereve shtesë për ndarje të garantit të shëndetësisë sekondare;
• Azhurnimi i statistikave për arsimin para-universitar, numri i nxënësve, numri i shkollave sikurse edhe në shëndetësinë primare,
• Mbështetja në procesin e bartjes së kompetencave të zgjeruara nga niveli qendror në nivelin komunal;
•  Procesi privatizimit të shërbimeve komunale siç janë: sigurimi i objekteve komunale të shkollave, si dhe
• Aktivitet tjera që ndërlidhen me Ministrin e Financave.

E dimë se problematike në administrimin e financave lokale për komunat ka qenë edhe mos pasja e rishikimit buxhetor për këtë vit, e që ky fakt ka ndikuar negativisht në administrimin e financave lokale, sidomos në komunat e reja.

Ne vazhdimisht jemi duke punuar dhe do të punojmë në krijimin dhe ndërtimin e një sistemi më të qëndrueshm financiar për komunat, për të krijuar mundësi më të mira financiare për komuna, dhe atë duke ndërmarrë veprime konkrete lidhur me:
Zbatimin në kohë i reformave të pushtetit lokal; qartësimi institucional i bartjes së  pronësisë komunave; Zhvillim dhe kyçje në fondet për zhvillim rajonal; Zhvillimi i formave të përshtatshme të të hyrave komunale; Funksionimi i tregut të kapitalit, i sistemit të kreditimit dhe huamarrjes në komuna; Zhvillimi i partneritetit në mes të sektorit publik e privat në ekonominë e komunave; etj.

Ju sigurojmë se, synimi i MAPL-së është krijimi i një administrate lokale me një pavarësi të zgjeruar fiskale, si na aspektin e krijimit të të hyrave dhe administrimit të tyre. Pra, Decentralizim i theksuar Fiskal, në krijimin e autonomisë financiare për organet e pushtetit lokal, duke krijuar mundësit e vjeljes së taksave dhe tatimeve të përbashkëta me autoritetet qendrore për të gjitha ato lloje në të cilat përfshihen edhe komunat, ndërsa të hyrat derdhen vetëm në autoritetet qendrore.

Ne falënderojmë ministritë e linjës, Auditorin e Përgjithshëm, kryetarët e komunave dhe partnerët tanë vendorë dhe ndërkombëtarë për kontributin e tyre të deritanishëm për përmbushjen e këtyre obligimeve.

Në fund kërkoj nga përfaqësuesit e komunave të paraqesin tani, dhe kurdoherë në mënyrë zyrtare të gjitha shqetësimet dhe kërkesat e tyre në raport me ne, e sidomos të kërkojnë bashkëpunimin dhe ndihmën e Ministrisë së Financave.