On the market of information technological innovation, a human brain dump generally refers to the review material that may be to be commited to memory or you can point out captured in electronic format through the way of any power device similar to a mobile phone, PERSONAL DIGITAL ASSISTANT, etc . It gives you almost a great replica in the exam that should be taken. In simple words, a new brain drop is actually a variety of the real concerns that would can be found in the examination, along with their responses. There can be different exam places including the 200-125 Braindumps. Mental performance dumps are generally provided by the firms who have a great affiliation with all the recent test takers. The particular 200-125 Test is also named “Cisco Accredited Network Connect Routing and also Switching". It truly is basically your Cisco Qualification. The test may be passed should you go through and also prepare the total study substance offered by a good reputed assessment preparation business. It is important to plan for the quiz serious. As soon as you take the by using a a good planning platform, that gets quite simple for you to complete the audit. 500-006 cisco 300-085 Exam Deposits Queries are actually a day worthwhile for the THIS expert. There are many graduates who wants to prefer this for the great experience currently truly challenging to get licensed for 300-085 Cisco Licensed Network Expert Collaboration. Your time and effort and all the time and effort will get lost if you stay failed to crystal clear 300-085 examination. It is very simple to clear 300-085 exams using the precise preparing with 300-085 braindumps which is provided by Braindumpspdf. Our 300-085 braindumps are extremely clear, assisting and totally comprehensive that may help you to prepare your own exam within the limited time for you to clear your current exam inside the first attempt. We provide the authentic supporting material that may be provided by our own experts as well as specialist absolutely help prepare your test in the limited time. 810-403 dumps On the market of information technological innovation, a human brain dump generally refers to the review material that may be to be commited to memory or you can point out captured in electronic format through the way of any power device similar to a mobile phone, PERSONAL DIGITAL ASSISTANT, etc . It gives you almost a great replica in the exam that should be taken. In simple words, a new brain drop is actually a variety of the real concerns that would can be found in the examination, along with their responses. There can be different exam places including the 200-125 Braindumps. Mental performance dumps are generally provided by the firms who have a great affiliation with all the recent test takers. The particular 200-125 Test is also named “Cisco Accredited Network Connect Routing and also Switching". It truly is basically your Cisco Qualification. The test may be passed should you go through and also prepare the total study substance offered by a good reputed assessment preparation business. It is important to plan for the quiz serious. As soon as you take the by using a a good planning platform, that gets quite simple for you to complete the audit. 070-480 exam dumps We are going to provide you the program that will help for connecting you using the 300-075 examination. We will supply you the unique ID as well as PIN to get into our information to prepare your own exams. Presently we have created the complete number of test which will check your preparing for 300-075 exam. The end result of each test will be analyzed by our own specialists to evaluate your Gresca exam formulations. Our professionals will remain related to you via live interacting conferences in where you can crystal clear your all predicament about the 300-075 exam deposits. You’re almost all fallouts and also examination is going to be kept within your personal accounts that would be simple for you to analyze your improvement also. 1z0-064 dumps We are going to provide you the program that will help for connecting you using the 300-075 examination. We will supply you the unique ID as well as PIN to get into our information to prepare your own exams. Presently we have created the complete number of test which will check your preparing for 300-075 exam. The end result of each test will be analyzed by our own specialists to evaluate your Gresca exam formulations. Our professionals will remain related to you via live interacting conferences in where you can crystal clear your all predicament about the 300-075 exam deposits. You’re almost all fallouts and also examination is going to be kept within your personal accounts that would be simple for you to analyze your improvement also. CAP dumps 300-075 Braindumps preparing material with regard to 300-075 examination dumps may be the upgraded planning plan which is planned through our specialists and experienced students. All of us helped a lot of graduates to supply them the actual bright professions by assisting them to crystal clear Cisco Accreditation. With the understanding of our professionals we have been successful to develop the particular 300-075 PDF FILE. We supplied you the totally free demo to select the glimpse of our own BrainDumps We are going to provide you the entire content with most recent update changings according to the newest requirements associated with 300-075 deposits. You will certainly get the totally free and most current updates whenever you will purchase our item.

INFORMATË NGA TAKIMI ME ZKIE-të

Në Ndërtesën e Qeverisë (ish–Rilindja) është organizuar takimi i radhës me Zyrtarët Komunal për Integrime Evropiane 28 shkurt 2014

Në Ndërtesën e Qeverisë (ish–Rilindja) është organizuar takimi i radhës me Zyrtarët Komunal për Integrime Evropiane për të diskutuar lidhur me:

1) Prezantimi i Raportit për Zbatimin e Planit të Veprimit Komunal për Negocimin e Marrëveshjes së Stabilizim Asociimit Janar – Dhjetor 2013
2) Finalizimi i Indikatorëve në Planin e Veprimit Komunal për MSA 2014
3) Obligimet e komunave bazuar në PVMSA-në 2014
4) Diskutim i hapur

Udhëheqësja e DIE-së në MAPL znj. Venera Kosumi hapi takimin duke u dëshiruar mirëseardhje të pranishmëve. Më tej, znj. Kosumi theksoi se “Tek Raporti për zbatimin e Planit të Veprimit Komunal për NMSA-në 2013 duhet përmendur se komunat në përgjithësi kanë shënuar një progres të theksuar në çështjen e raportimit dhe ofrimit të të dhënave, përveç disa komunave për të cilat ende ka hapësirë për përmirësim. Raporti përfshin të dhënat për 33 komuna, ndërkaq 5 komunat e tjera nuk kanë raportuar aktivitetet e tyre. Krahas kësaj është bërë përmbledhja e të dhënave, analizimi dhe vlerësimi i tyre nga ana e zyrtarëve të MAPL-së. Për më gjerësisht do t’ju përcjellim raportin final për vlerësim dhe komente, ku ju do të keni mundësinë të shihni të arriturat e komunave tua dhe obligimet të cilat kanë mbetur pa u përmbushur.
Pikë esenciale është edhe Finalizimi i Indikatorëve në Planin e Veprimit Komunal për MSA-në 2014. Ky plan përfshin një gamë të gjerë të veprimeve dhe indikatorëve, ku ne jemi munduar që nga veprimet t’i nxjerrim indikatorët me qëllim që tu lehtësojmë punën komunave. Në këtë kontekst, në adresë të komunave ne u kemi përcjellë matricën e Planit të Veprimit komunal për MSA-në 2014 së bashku me veprime dhe indikatorë, mirëpo nga komunat nuk kemi marrë asnjë koment. Komentet e juaja janë më se të nevojshme ngase direkt prekin punën tuaj dhe ju jeni ata të cilët do të ballafaqoheni me këto sfida. Do të ishte mirë që të rishikoni dhe njëherë matricën e Planit të Veprimit Komunal për MSA-në 2014  dhe të epni komentet e juaja për shkak se ne planifikojmë që në javën e parë të muajit prill 2014 të ju dërgojmë këtë plan për plotësim dhe më pas të publikojmë raportin final”.
Zyrtarja për Integrim dhe Riintegrim në MAPL znj. Vjosa Shehu prezantoi  “Raportin për Zbatimin e Planit të Veprimit Komunal për Negocimin e Marrëveshjes së Stabilizim Asociimit Janar – Dhjetor 2013”. Ajo i përmendi dhe i shpjegoi radhazi pikat kryesore duke dhënë shifra kuantitative për secilën fushë si në “ qëllimin e raportit, forcimin e kapaciteteve të Administratës në nivelin lokal, nivelin dhe numrin e trajnimeve të ofruara nga komunat dhe ministritë, perfromancën e punonjësve civil, rritjen e besueshmërisë së dokumenteve të lëshuara nga komunat, të drejtat e njeriut dhe mbrojtja e minoriteteve, sigurimin e qasjes në arsim dhe luftimin e braktisjes së shkollimit, sektorin e bujqësisë, përmirësimin e infrastrukturës lokale dhe të transportit në zonat rurale, shfrytëzimin dhe menaxhimin e qëndrueshëm të pyjeve, auditimin e brendshëm, përmirësimin e politikave sociale dhe politikat e shëndet publik, fushën e mjedisit, programet e bashkëpunimit ndërkufitar etj”.
Zyrtari për Standarde të BE-së z. Yll Valla në MAPL foli për  “Obligimet e komunave bazuar në PVMSA-në 2014”. Ai theksoi se fillimisht ky plan është miratuar në Qeverinë e Kosovës dhe së fundi para 2 ditësh është miratuar edhe nga Kuvendi i Kosovës. Nëse e krahasojmë PVMSA-në e vitit 2013 me atë të 2014 del të jetë se PVMSA-ja e vitit 2014 ka më shumë masa dhe veprime për tu përmbushur. Më tej, z. Valla prezantoi obligimet e komunave të cilat janë nxjerrë nga PVMSA-ja e vitit 2014, kështu duke shpjeguar veprimet për fushat me rëndësi. Ai theksoi se disa nga veprimet janë të përsëritura nga plani i vitit 2013 ndërkaq një pjesë e konsiderueshme e veprimeve janë shtuar me planin e ri.

Zyrtarët Komunal për Integrime Evropiane u pajtuan me vlerësimet e dhëna nga zyrtarët e lartë të MAPL-së, si dhe shprehën pajtimin e tyre që takimet të mbahen në javën e fundit të çdo muaji. Po ashtu, ata u pajtuan që takimet të mbahen 1 muaj nga kolegjiumi për integrime evropiane dhe 1 muaj nga MAPL-ja. Gjithashtu, ZKIE-të vlerësuan takimin e mbajtur dhe theksuan që këto takime janë frytdhënëse dhe të mirëseardhura për neve. Ata u dakorduan që MAPL t’ju përcjell edhe njëherë përmes emailit Matricën e Planit të Veprimit për MSA-në 2014 me veprimet dhe indikatorët e përfshirë me qëllim të dhënies së kontributit të tyre në këtë matricë.

Në përmbyllje të takimit znj. Venera Kosumi, Udhëheqëse e DIE-së i falënderoj të pranishmit për pjesëmarrjen në takimin e sotëm duke theksuar se “Shpresoj që së bashku të nxisim hapat drejt perspektivës së anëtarësimit në BE. MAPL, është e gatshme që çdo herë të ofrojë mbështetjen dhe ndihmën e nevojshme komunave me qëllim të lehtësimit të procesit gjithëpërfshirës të integrimit evropian”.