On the market of information technological innovation, a human brain dump generally refers to the review material that may be to be commited to memory or you can point out captured in electronic format through the way of any power device similar to a mobile phone, PERSONAL DIGITAL ASSISTANT, etc . It gives you almost a great replica in the exam that should be taken. In simple words, a new brain drop is actually a variety of the real concerns that would can be found in the examination, along with their responses. There can be different exam places including the 200-125 Braindumps. Mental performance dumps are generally provided by the firms who have a great affiliation with all the recent test takers. The particular 200-125 Test is also named “Cisco Accredited Network Connect Routing and also Switching". It truly is basically your Cisco Qualification. The test may be passed should you go through and also prepare the total study substance offered by a good reputed assessment preparation business. It is important to plan for the quiz serious. As soon as you take the by using a a good planning platform, that gets quite simple for you to complete the audit. 500-006 cisco 300-085 Exam Deposits Queries are actually a day worthwhile for the THIS expert. There are many graduates who wants to prefer this for the great experience currently truly challenging to get licensed for 300-085 Cisco Licensed Network Expert Collaboration. Your time and effort and all the time and effort will get lost if you stay failed to crystal clear 300-085 examination. It is very simple to clear 300-085 exams using the precise preparing with 300-085 braindumps which is provided by Braindumpspdf. Our 300-085 braindumps are extremely clear, assisting and totally comprehensive that may help you to prepare your own exam within the limited time for you to clear your current exam inside the first attempt. We provide the authentic supporting material that may be provided by our own experts as well as specialist absolutely help prepare your test in the limited time. 810-403 dumps On the market of information technological innovation, a human brain dump generally refers to the review material that may be to be commited to memory or you can point out captured in electronic format through the way of any power device similar to a mobile phone, PERSONAL DIGITAL ASSISTANT, etc . It gives you almost a great replica in the exam that should be taken. In simple words, a new brain drop is actually a variety of the real concerns that would can be found in the examination, along with their responses. There can be different exam places including the 200-125 Braindumps. Mental performance dumps are generally provided by the firms who have a great affiliation with all the recent test takers. The particular 200-125 Test is also named “Cisco Accredited Network Connect Routing and also Switching". It truly is basically your Cisco Qualification. The test may be passed should you go through and also prepare the total study substance offered by a good reputed assessment preparation business. It is important to plan for the quiz serious. As soon as you take the by using a a good planning platform, that gets quite simple for you to complete the audit. 070-480 exam dumps We are going to provide you the program that will help for connecting you using the 300-075 examination. We will supply you the unique ID as well as PIN to get into our information to prepare your own exams. Presently we have created the complete number of test which will check your preparing for 300-075 exam. The end result of each test will be analyzed by our own specialists to evaluate your Gresca exam formulations. Our professionals will remain related to you via live interacting conferences in where you can crystal clear your all predicament about the 300-075 exam deposits. You’re almost all fallouts and also examination is going to be kept within your personal accounts that would be simple for you to analyze your improvement also. 1z0-064 dumps We are going to provide you the program that will help for connecting you using the 300-075 examination. We will supply you the unique ID as well as PIN to get into our information to prepare your own exams. Presently we have created the complete number of test which will check your preparing for 300-075 exam. The end result of each test will be analyzed by our own specialists to evaluate your Gresca exam formulations. Our professionals will remain related to you via live interacting conferences in where you can crystal clear your all predicament about the 300-075 exam deposits. You’re almost all fallouts and also examination is going to be kept within your personal accounts that would be simple for you to analyze your improvement also. CAP dumps 300-075 Braindumps preparing material with regard to 300-075 examination dumps may be the upgraded planning plan which is planned through our specialists and experienced students. All of us helped a lot of graduates to supply them the actual bright professions by assisting them to crystal clear Cisco Accreditation. With the understanding of our professionals we have been successful to develop the particular 300-075 PDF FILE. We supplied you the totally free demo to select the glimpse of our own BrainDumps We are going to provide you the entire content with most recent update changings according to the newest requirements associated with 300-075 deposits. You will certainly get the totally free and most current updates whenever you will purchase our item.

Konferenca: Orientimet Strategjike të qeverisjes Lokale 2016 – 2026

Ministria e Administrimit të Pushtetit Lokal (MAPL), në bashkëpunim me Misionin e Organizatës për Siguri dhe Bashkëpunim në Evropë (OSBE) në Kosovë organizoi Konferencën ” Orientimet Strategjikje të qeverisjes Lokale 2016 – 2026”  ku u diskutua për Orientimet Strategjike të Vetëqeverisjes  Lokale  për dhjetë vjetët e ardhshme.
 
Të pranishëm në konferencë ishin,  Kryeministri  i Kosovës,  z. Isa Mustafa, Ministri i Administrimit të Pushtetit Lokal,  z. Ljubomir Maric, deputetë të Kuvendit të Kosovës, Kryetarë të komunave, përfaqësues të organizatave ndërkombëtare,  shoqërisë civile dhe  medieve. 12 maj 2016, Prishtinë

Ministria e Administrimit të Pushtetit Lokal (MAPL), në bashkëpunim me Misionin e Organizatës për Siguri dhe Bashkëpunim në Evropë (OSBE) në Kosovë organizoi Konferencën ” Orientimet Strategjikje të qeverisjes Lokale 2016 – 2026”  ku u diskutua për Orientimet Strategjike të Vetëqeverisjes  Lokale  për dhjetë vjetët e ardhshme.
 
Të pranishëm në konferencë ishin,  Kryeministri  i Kosovës,  z. Isa Mustafa, Ministri i Administrimit të Pushtetit Lokal,  z. Ljubomir Maric, deputetë të Kuvendit të Kosovës, Kryetarë të komunave, përfaqësues të organizatave ndërkombëtare,  shoqërisë civile dhe  medieve.

Në fjalimin e tij hyrës, Kryeministri Isa Mustafa tha se aktualisht objektiv themelor është që qeverisja lokale të ofrohet sa më shumë me qytetarin dhe të ecet proceseve të integrimit në agjendën evropiane dhe se  Qeveria e Republikës së Kosovës, përmes Strategjisë për Vetëqeverisje Lokale po bënë përpjekje për një sistem akoma më të avancuar dhe funksional të vetëqeverisjes lokale, rezultatet e të cilit mund të priten në periudhën e ardhshme dhjetëvjeçare.

Kryeministri Mustafa tha se gjatë dhjetë viteve të fundit, Kosova ka pasur zhvillime të rëndësishme të shtetndërtimit dhe demokratizimit. Komunat kanë luajtur rol kyç në të gjitha proceset zhvillimore të vendit, e sidomos në atë të integrimit evropian dhe se implementimi i shumë politikave është bërë pikërisht në nivelin lokal të qeverisjes dhe  Qeveria është e përkushtuar që t’i inkurajojë komunat sa më shumë në këtë proces. “Konsideroj që Qeveria e Republikës së Kosovës, përmes Strategjisë për Vetëqeverisje Lokale, dhe vetë Ministria e Administrimit të Pushtetit Lokal, ka bërë dhe po bënë përpjekje për një sistem akoma më të avancuar dhe funksional të vetëqeverisjes lokale, rezultatet e të cilit mund të priten në periudhën e ardhshme dhjetëvjeçare” tha Kryeministri Mustafa.

Kryeministri Mustafa theksoi se Kosova  ka një Kushtetutë të përparuar, ligje të harmonizuara me Bashkimin Evropian,  institucione të reja, zyrtarë të trajnuar dhe të përgatitur dhe ka krijuar parakushtet për ndërtimin e një shoqërie moderne, të dijes, me vlera civilizuese dhe bashkëkohore. “Është më rëndësi që bashkërisht ta bëjmë të lehtë qasjen e qytetarit në shërbimet e pushtetit lokal, ta përmirësojmë infrastrukturën fizike dhe ambientale dhe të eliminojmë dhe preventojmë çdo formë të korrupsionit dhe të keqpërdorimit të detyrës zyrtare”, theksoi Kryeministri Isa Mustafa.

Lidhur me  Strategjië për Vetëqeverisje Lokale, Kryeministri Mustafa  tha se Strategjia ndërlidhet  edhe me dokumentet tjera  strategjike të Qeverise siç është Strategja Kombëtare për Zhvillim, Program për Reforma Ekonomike, i cili na mundëson që të ballafaqohemi me presionet e konkurrencës, sidomos tani edhe në aspektin regjional edhe evropian pas nënshkrimit të Marrëveshjes së Stabilizim Asociimit, në këtë kontekst edhe Strategjia për Vetëqeverisje Lokale ndërlidhet ngushtë me strategjinë tonë zhvillimore dhe se zbatimi i kësaj strategjie, mundëson alternativa të ndryshme për realizimin e interesave dhe nevojave të qytetarëve.

Ministri i Administrimit të Pushtetit Lokal, Ljubomir Mariq, tha përmirësimi  politikave dhe  zhvillimit të qeverisë lokale ka krijuar parakushtet për zhvillimin e demokracisë lokale, e ndjekur nga procesi i delegimit  të kompetencave dhe reformat e qeverive lokale.

Ministri Maric tha se edhe përkundër të gjitha sfidave, insitucionet janë angazhuar në mënyrë të vendosur për reformën e vazhdueshme të vetëqeverisjes lokale në Kosovë dhe se problemet e paraqitura në komuna gjatë viteve kërkojnë reforma themelore në kontekstin e menaxhimit të çështjeve publike, menaxhimin efektiv financiar dhe aftësinë për të marrë kërkesat e qytetarëve për të përmirësuar cilësinë e jetës dhe një mjedis të përgjithshëm shoqëror. Ministri MAPL-së z. Ljubomir Maric,  tha se Strategjia për Vetëqeverisje Lokale është përfunduar si dokument pas një analize të gjerë të konusltimeve, duke përfshirë ministritë e linjës, qeveritë lokale, shoqërisë civile dhe partnerëve ndërkombëtarë, bëri dokumenti kryesor strategjik për pushtetin lokal në Kosovë "strategjinë e pushtetit lokal 2016-2026", ndërsa u  miratua nga qeveria në dhjetor 2015. “ Strategjia është dokument i qartë dhe një pikë referimi lokal në funksion të ngritjes së kapaciteteve profesionale dhe krijimit të një qeveri loklal moderne që do të ndikojë në pasqyrimin e zhvillimit socio-ekonomik lokal dhe rritjen e mirëqenies së qytetarëve përmes ofrimit të shërbimeve efikase dhe të cilësisë” tha Ministri i MAPL-së z. Ljubomir Maric.

Rozafa Ukimeraj, U.d së Sekretares së Përgjithshme në MAPL, gjatë prezantimit të Strategjisë tha se Strategjia për Vetëqeverisje Lokale ka për objektiv kryesor të përcaktojë drejtimet themelore dhe  orientimet për dhjetë vitet e ardhshme në drejtim të thellimit të reformave dhe përmirësimin e vetëqeverisjes lokale në Kosovë.

Z. Ukimeraj tha se njëra nga prioritet e Strategjisë  është  promovimi i vlerave të trashëgimisë dhe diversitetit kulturor, natyror dhe social me qëllim të  afirmimit dhe zhvillimit social, ekonomik dhe kulturor në komuna përfshirë këtu edhe forcimin e partneritetit  ndërmjet pushtetit lokal, shoqërisë civile dhe bizneseve për të krijuar një qytetari aktive dhe gjithpërfshirëse në nivelin lokal.

Mbështetjen e  plotë për  Strategjinë  për Vetëqeverisje Lokale, ofroi  Shefi i Misionit të OSBE-së në Kosovë, z.Jean Claude Schlumberger, i cili në fjalën e tij theksoi se Strategjia  për Vetëqeverisje Lokale është një dokument i rëndësishëm për avancimin e qevrisjes lokale dhe gjithpërfshirjen.

Strategjia për Vetëqeverisje Lokale e prezantuar sot, mori mbështetje edhe nga deputetët e Kuvendit të Kosovës të  Grupit Parlamentar për Administratë Publike, Media dhe Qeverisje Lokale, z. Zenun Pajaziti dhe deputetes Alma Lama.