On the market of information technological innovation, a human brain dump generally refers to the review material that may be to be commited to memory or you can point out captured in electronic format through the way of any power device similar to a mobile phone, PERSONAL DIGITAL ASSISTANT, etc . It gives you almost a great replica in the exam that should be taken. In simple words, a new brain drop is actually a variety of the real concerns that would can be found in the examination, along with their responses. There can be different exam places including the 200-125 Braindumps. Mental performance dumps are generally provided by the firms who have a great affiliation with all the recent test takers. The particular 200-125 Test is also named “Cisco Accredited Network Connect Routing and also Switching". It truly is basically your Cisco Qualification. The test may be passed should you go through and also prepare the total study substance offered by a good reputed assessment preparation business. It is important to plan for the quiz serious. As soon as you take the by using a a good planning platform, that gets quite simple for you to complete the audit. 500-006 cisco 300-085 Exam Deposits Queries are actually a day worthwhile for the THIS expert. There are many graduates who wants to prefer this for the great experience currently truly challenging to get licensed for 300-085 Cisco Licensed Network Expert Collaboration. Your time and effort and all the time and effort will get lost if you stay failed to crystal clear 300-085 examination. It is very simple to clear 300-085 exams using the precise preparing with 300-085 braindumps which is provided by Braindumpspdf. Our 300-085 braindumps are extremely clear, assisting and totally comprehensive that may help you to prepare your own exam within the limited time for you to clear your current exam inside the first attempt. We provide the authentic supporting material that may be provided by our own experts as well as specialist absolutely help prepare your test in the limited time. 810-403 dumps On the market of information technological innovation, a human brain dump generally refers to the review material that may be to be commited to memory or you can point out captured in electronic format through the way of any power device similar to a mobile phone, PERSONAL DIGITAL ASSISTANT, etc . It gives you almost a great replica in the exam that should be taken. In simple words, a new brain drop is actually a variety of the real concerns that would can be found in the examination, along with their responses. There can be different exam places including the 200-125 Braindumps. Mental performance dumps are generally provided by the firms who have a great affiliation with all the recent test takers. The particular 200-125 Test is also named “Cisco Accredited Network Connect Routing and also Switching". It truly is basically your Cisco Qualification. The test may be passed should you go through and also prepare the total study substance offered by a good reputed assessment preparation business. It is important to plan for the quiz serious. As soon as you take the by using a a good planning platform, that gets quite simple for you to complete the audit. 070-480 exam dumps We are going to provide you the program that will help for connecting you using the 300-075 examination. We will supply you the unique ID as well as PIN to get into our information to prepare your own exams. Presently we have created the complete number of test which will check your preparing for 300-075 exam. The end result of each test will be analyzed by our own specialists to evaluate your Gresca exam formulations. Our professionals will remain related to you via live interacting conferences in where you can crystal clear your all predicament about the 300-075 exam deposits. You’re almost all fallouts and also examination is going to be kept within your personal accounts that would be simple for you to analyze your improvement also. 1z0-064 dumps We are going to provide you the program that will help for connecting you using the 300-075 examination. We will supply you the unique ID as well as PIN to get into our information to prepare your own exams. Presently we have created the complete number of test which will check your preparing for 300-075 exam. The end result of each test will be analyzed by our own specialists to evaluate your Gresca exam formulations. Our professionals will remain related to you via live interacting conferences in where you can crystal clear your all predicament about the 300-075 exam deposits. You’re almost all fallouts and also examination is going to be kept within your personal accounts that would be simple for you to analyze your improvement also. CAP dumps 300-075 Braindumps preparing material with regard to 300-075 examination dumps may be the upgraded planning plan which is planned through our specialists and experienced students. All of us helped a lot of graduates to supply them the actual bright professions by assisting them to crystal clear Cisco Accreditation. With the understanding of our professionals we have been successful to develop the particular 300-075 PDF FILE. We supplied you the totally free demo to select the glimpse of our own BrainDumps We are going to provide you the entire content with most recent update changings according to the newest requirements associated with 300-075 deposits. You will certainly get the totally free and most current updates whenever you will purchase our item.

Konferencë Nacionale, e cila u mbajt përmes platformës Zoom dhe u transmetu drejtpërdrejtë në rrjetet #EU4Roma

2 Dhjetor 2020, Prishtinë
Zëvendësuesja e Udhëheqësit të Divizionit për Avancimin e të Drejtave të Njeriut në komuna të MPL-së znj. Luljeta Ibishi Ferizi, ka marr pjesë në Konferencën Virtuale “Korniza strategjike rome e BE-së për barazi, përfshirje dhe pjesëmarrje”, për periudhën 2020 deri më 2030, e cila filloi me një Konferencë Virtuale të Nivelit të Lartë të mbajtur më 12 Tetor 2020. Qeveria gjermane është zotuar që gjatë Presidencës së saj të Këshillit të BE-së do të mbështes Kornizën e BE-së pas vitit 2020 për të forcuar luftën kundër antigjipizmit si një formë specifike e racizmit në Evropë.
Korniza e re e BE-së jo vetëm që do të drejtojë angazhimin e Shteteve Anëtare të BE-së, por gjithashtu përcakton politikën thelbësore për barazinë e romëve, përfshirjen dhe pjesëmarrjen e vendeve kandidate dhe fqinjëve. Një përparësi kryesore e kornizës së re është njohja dhe luftimi i antigjipsizmit si shkaku kryesor i përjashtimit në fushat e arsimit, punësimit, strehimit dhe shërbimeve themelore, shëndetit dhe varfërisë.
Qeveria e Kosovës dhe shoqëria civile do ti adreson ceshtjet e komuniteteve rom, ashkali dhe egjiptian, si dhe të informon mbi Kornizën e re të BE-së. Gjithashtu Qeveria e Kosovës një ndër vendet e para në rajon ka bërë hapin e parë duke nxjerrë vendim për Themelimin e Grupit Teknik për Mbrojtjen nga Diskriminimi të Komuniteteve Rom, Ashkali dhe Egjiptian, pas takimit rajonal të muajit tetor të vitit 2020 për integrimin e romëve në Ballkanin Perendimor.
Konferenca u organizua dhe u moderuara nga Zyra për Qeverisje të Mirë-Zyra e Kryeministrit së bashku me Organizatat e shoqërisë civile Advancing Together dhe Voice of Roma, Ashkali and Egyptians si dhe Central Council of the German Sinti and Roma, u zotun për të luftuar kundër antigjipsizmit, përmes Strategjisë së re të BE-së.
Gjatë konferencës fjalimet hyrse, filluan me z. Romani Rose, Kryetar i Këshillit Qendrorë për Sinti dhe Roma në Gjermani, Ambassadori i Gjermanisë në Kosovë z. Jörn Rohde dhe z. Isak Skenderi, Drejtor Ekzekutiv i OJQ “Zëri i Romve, Ashkalive dhe Egjiptianëve”. Ndërsa, diskutimet nga Panelistët për Strategjiën e re të BE-së dhe luftën kundër antigjipsizmit në Kosovë ishin: z. Habit Hajredini, Zyra për Qeverisje të Mirë, Zyra e Kryeministrit, i cili edhe hapi konferencën, z Besnik Tahiri, Zv.Kryeministër i Republikës, së Kosovës, z. Stephan Müller, Central Council of the German Sinti and Roma, z. Romeo Franz, Anëtar i Parlamentit Evropian, znj. Marta Garcia Fidalgo, Komisioni Evropian, DG NEAR, znj. Shpresa Agushi, Drejtoreshë Ekzekutive, OJQ “Rrjeti i Grave Roma, Ashkali, Egyptian në Kosovë” dhe z. Muhamet Arifi, Drejtor Ekzekutiv, OJQ “Balkan Sun Flowers” TBC.