On the market of information technological innovation, a human brain dump generally refers to the review material that may be to be commited to memory or you can point out captured in electronic format through the way of any power device similar to a mobile phone, PERSONAL DIGITAL ASSISTANT, etc . It gives you almost a great replica in the exam that should be taken. In simple words, a new brain drop is actually a variety of the real concerns that would can be found in the examination, along with their responses. There can be different exam places including the 200-125 Braindumps. Mental performance dumps are generally provided by the firms who have a great affiliation with all the recent test takers. The particular 200-125 Test is also named “Cisco Accredited Network Connect Routing and also Switching". It truly is basically your Cisco Qualification. The test may be passed should you go through and also prepare the total study substance offered by a good reputed assessment preparation business. It is important to plan for the quiz serious. As soon as you take the by using a a good planning platform, that gets quite simple for you to complete the audit. 500-006 cisco 300-085 Exam Deposits Queries are actually a day worthwhile for the THIS expert. There are many graduates who wants to prefer this for the great experience currently truly challenging to get licensed for 300-085 Cisco Licensed Network Expert Collaboration. Your time and effort and all the time and effort will get lost if you stay failed to crystal clear 300-085 examination. It is very simple to clear 300-085 exams using the precise preparing with 300-085 braindumps which is provided by Braindumpspdf. Our 300-085 braindumps are extremely clear, assisting and totally comprehensive that may help you to prepare your own exam within the limited time for you to clear your current exam inside the first attempt. We provide the authentic supporting material that may be provided by our own experts as well as specialist absolutely help prepare your test in the limited time. 810-403 dumps On the market of information technological innovation, a human brain dump generally refers to the review material that may be to be commited to memory or you can point out captured in electronic format through the way of any power device similar to a mobile phone, PERSONAL DIGITAL ASSISTANT, etc . It gives you almost a great replica in the exam that should be taken. In simple words, a new brain drop is actually a variety of the real concerns that would can be found in the examination, along with their responses. There can be different exam places including the 200-125 Braindumps. Mental performance dumps are generally provided by the firms who have a great affiliation with all the recent test takers. The particular 200-125 Test is also named “Cisco Accredited Network Connect Routing and also Switching". It truly is basically your Cisco Qualification. The test may be passed should you go through and also prepare the total study substance offered by a good reputed assessment preparation business. It is important to plan for the quiz serious. As soon as you take the by using a a good planning platform, that gets quite simple for you to complete the audit. 070-480 exam dumps We are going to provide you the program that will help for connecting you using the 300-075 examination. We will supply you the unique ID as well as PIN to get into our information to prepare your own exams. Presently we have created the complete number of test which will check your preparing for 300-075 exam. The end result of each test will be analyzed by our own specialists to evaluate your Gresca exam formulations. Our professionals will remain related to you via live interacting conferences in where you can crystal clear your all predicament about the 300-075 exam deposits. You’re almost all fallouts and also examination is going to be kept within your personal accounts that would be simple for you to analyze your improvement also. 1z0-064 dumps We are going to provide you the program that will help for connecting you using the 300-075 examination. We will supply you the unique ID as well as PIN to get into our information to prepare your own exams. Presently we have created the complete number of test which will check your preparing for 300-075 exam. The end result of each test will be analyzed by our own specialists to evaluate your Gresca exam formulations. Our professionals will remain related to you via live interacting conferences in where you can crystal clear your all predicament about the 300-075 exam deposits. You’re almost all fallouts and also examination is going to be kept within your personal accounts that would be simple for you to analyze your improvement also. CAP dumps 300-075 Braindumps preparing material with regard to 300-075 examination dumps may be the upgraded planning plan which is planned through our specialists and experienced students. All of us helped a lot of graduates to supply them the actual bright professions by assisting them to crystal clear Cisco Accreditation. With the understanding of our professionals we have been successful to develop the particular 300-075 PDF FILE. We supplied you the totally free demo to select the glimpse of our own BrainDumps We are going to provide you the entire content with most recent update changings according to the newest requirements associated with 300-075 deposits. You will certainly get the totally free and most current updates whenever you will purchase our item.

Kuvendi i Kosovës në debatin e parë e miratoi Ligjin për udhëheqjen me pasurinë komunale

Sot në mbledhjen e Kuvendit është diskutuar Ligji për pasurinë publike të komunës nën patronatin e Ministrisë së Administrimit të Pushtetit Lokal.

06 shtator 2012, Prishtinë

Sot në mbledhjen e Kuvendit është diskutuar Ligji për pasurinë publike të komunës nën patronatin e Ministrisë së Administrimit të Pushtetit Lokal.

Sa i përket miratimit të këtij ligji  z, Petrovic , Zëvendëskryeministër dhe njëherësh Ministër i Administrimit të Pushtetit Lokal ka deklaruar:

Në bazë të programit legjislativ të Qeverisë së Republikës së Kosovës  për vitin 2012, Ministria e Administrimit të Pushtetit Lokal, ka bëre propozimin e projekt Ligjit për dhënien  në shfrytëzim dhe këmbim të pronës së paluajtshme të komunës, pas miratimit të koncept dokumentit të parë nga Qeveria e Kosovës .

Punimi i këtij propozimi ka ardhur si rezultat i kërkesave në kontinuitet që i kemi pranuar nga ana e organeve komunale të Kosovës,  mekanizmave ndërkombëtar që veprojnë në Kosovë, Komisionit Europian, USAID/DEMI, OEBS-a  etj.

Propozimi i ligjit është  bërë duke respektuar principet dhe rregullat e caktuara në Rregulloret e Qeverisë dhe akteve tjera nënligjore për punimin e akteve  primare  të legjislacionit .

Punët në këtë propozim të ligjit i kanë parapri diskutimeve të përgjithshme me të gjitha strukturat, që përfshijnë nivelin qendror dhe lokal, agjensionet dhe shoqërinë civile. Janë organizuar edhe punëtori, grupe punuese, diskutime të hapura publike ku janë dhënë komentet e tyre, vërejtjet dhe sugjerimet të cilat janë inkorporua në këtë Propozim të Ligjit.

Propozim ligji është i një rëndësie të madhe për komunat në kryerjen e përgjegjësive të tyre dhe të zhvillimit të qëndrueshëm ekonomik. Për momentin komunat kanë pak kompetenca sa i përket pasurisë së paluajtshme komunale, gjë që ndikon drejtpërdrejt në  zhvillimin e vogël ekonomik komunal. Komunat kanë pak mundësi t’ju ofrojnë investitorëve pasurinë e paluajtshme të komunës në shfrytëzim në krahasim me vendet tjera fqinje të rajonit. Kjo e vë Kosovën në pozitë jo të volitshme me konkurrencën e ashpër të investitorëve vendorë dhe ndërkombëtarë në Evropën juglindore .

Në kuadër të këtij ligji janë paraparë principet dhe procedurat për dhënien e pasurisë së paluajtshme komunale, që realizohet nga ana e organeve komunale dhe që përfshinë interesin e garantuar publik, zhvillimin lokal ekonomik, rritjen e vlerës së pasurisë, ruajtjen e vlerës së pasurisë, ruajtjen e mjedisit lokal, si dhe pyetjeve tjera që paraqesin pasuri të posaçme për qytetarët dhe situatën ekonomiko -sociale të tyre.

Dhënia e pasurisë së paluajtshme komunale në shfrytëzim duhet të bëhet me kritere që janë përshkruar dhe janë të paraqitura në uebfaqen e komunës, pasuria e patundshme që është paraparë për dhënie në shfrytëzim duhet të jetë paraparë edhe me Planin zhvillimor komunal, si dhe t’i plotësojë kriteret e caktuara dhe kushtet për mjedisin e jetës, si dhe urbanistike dhe rurale.

Gjithashtu, propozimi i Ligjit ka paraparë që të bëhen procedurat transparente dhe konkurruese gjatë  dhënies  së tokës së paluajtshme në shfrytëzim, duke pasur parasysh edhe afatin e vazhduar kohor maksimal që ka qenë deri tani 40 vjet,në 99 vite sa është paraparë me   propozimin e ri të tanishëm.

Është zgjeruar mundësia e komunave për këmbimin e pasurisë së paluajtshme të komunës me qëllim të interesit të përgjithshëm lokal për persona fizik dhe juridik, pas vlerësimit të pavarur të vlerës  në treg të çdo pasurie komunale të planifikuar me herët për këmbim.

Andaj,

I nderuari Kryetar  i Kuvendit të Kosovës,
Të nderuar deputetë,

PROPOZOJ ta miratoni Propozim Ligjin  për dhënie në shfrytëzim dhe këmbim të pasurisë së paluajtshme komunale, sepse është vlerësuar që ka prioritet dhe që është i nevojshme për Komunat e Republikës së Kosovës.

Unë si Zëvendëskryeministër dhe Ministër i Ministrisë së Administrimit të Pushtetit Lokal, jam i përkushtuar të zhvilloj legjislacionin për një vetëqeverisje lokale efektive, që ndikon drejtpërdrejt në ofrimin efikas dhe transparent të shërbimeve për të gjithë qytetarët dhe grupet e interesit.