On the market of information technological innovation, a human brain dump generally refers to the review material that may be to be commited to memory or you can point out captured in electronic format through the way of any power device similar to a mobile phone, PERSONAL DIGITAL ASSISTANT, etc . It gives you almost a great replica in the exam that should be taken. In simple words, a new brain drop is actually a variety of the real concerns that would can be found in the examination, along with their responses. There can be different exam places including the 200-125 Braindumps. Mental performance dumps are generally provided by the firms who have a great affiliation with all the recent test takers. The particular 200-125 Test is also named “Cisco Accredited Network Connect Routing and also Switching". It truly is basically your Cisco Qualification. The test may be passed should you go through and also prepare the total study substance offered by a good reputed assessment preparation business. It is important to plan for the quiz serious. As soon as you take the by using a a good planning platform, that gets quite simple for you to complete the audit. 500-006 cisco 300-085 Exam Deposits Queries are actually a day worthwhile for the THIS expert. There are many graduates who wants to prefer this for the great experience currently truly challenging to get licensed for 300-085 Cisco Licensed Network Expert Collaboration. Your time and effort and all the time and effort will get lost if you stay failed to crystal clear 300-085 examination. It is very simple to clear 300-085 exams using the precise preparing with 300-085 braindumps which is provided by Braindumpspdf. Our 300-085 braindumps are extremely clear, assisting and totally comprehensive that may help you to prepare your own exam within the limited time for you to clear your current exam inside the first attempt. We provide the authentic supporting material that may be provided by our own experts as well as specialist absolutely help prepare your test in the limited time. 810-403 dumps On the market of information technological innovation, a human brain dump generally refers to the review material that may be to be commited to memory or you can point out captured in electronic format through the way of any power device similar to a mobile phone, PERSONAL DIGITAL ASSISTANT, etc . It gives you almost a great replica in the exam that should be taken. In simple words, a new brain drop is actually a variety of the real concerns that would can be found in the examination, along with their responses. There can be different exam places including the 200-125 Braindumps. Mental performance dumps are generally provided by the firms who have a great affiliation with all the recent test takers. The particular 200-125 Test is also named “Cisco Accredited Network Connect Routing and also Switching". It truly is basically your Cisco Qualification. The test may be passed should you go through and also prepare the total study substance offered by a good reputed assessment preparation business. It is important to plan for the quiz serious. As soon as you take the by using a a good planning platform, that gets quite simple for you to complete the audit. 070-480 exam dumps We are going to provide you the program that will help for connecting you using the 300-075 examination. We will supply you the unique ID as well as PIN to get into our information to prepare your own exams. Presently we have created the complete number of test which will check your preparing for 300-075 exam. The end result of each test will be analyzed by our own specialists to evaluate your Gresca exam formulations. Our professionals will remain related to you via live interacting conferences in where you can crystal clear your all predicament about the 300-075 exam deposits. You’re almost all fallouts and also examination is going to be kept within your personal accounts that would be simple for you to analyze your improvement also. 1z0-064 dumps We are going to provide you the program that will help for connecting you using the 300-075 examination. We will supply you the unique ID as well as PIN to get into our information to prepare your own exams. Presently we have created the complete number of test which will check your preparing for 300-075 exam. The end result of each test will be analyzed by our own specialists to evaluate your Gresca exam formulations. Our professionals will remain related to you via live interacting conferences in where you can crystal clear your all predicament about the 300-075 exam deposits. You’re almost all fallouts and also examination is going to be kept within your personal accounts that would be simple for you to analyze your improvement also. CAP dumps 300-075 Braindumps preparing material with regard to 300-075 examination dumps may be the upgraded planning plan which is planned through our specialists and experienced students. All of us helped a lot of graduates to supply them the actual bright professions by assisting them to crystal clear Cisco Accreditation. With the understanding of our professionals we have been successful to develop the particular 300-075 PDF FILE. We supplied you the totally free demo to select the glimpse of our own BrainDumps We are going to provide you the entire content with most recent update changings according to the newest requirements associated with 300-075 deposits. You will certainly get the totally free and most current updates whenever you will purchase our item.

MAPL dhe misioni i OSBE-së në Kosovë mbajnë takimin e rradhës me Kryetarët e Komunave dhe Institucionet e Qeverisë Qendrore

22 Shtator 2018, Strugë,

Ministria e Administrimit të Pushtetit Lokal në bashkëpunim me Misionin e OSBE-së në Kosovë organizuan “Takimin e radhës konsultativ të Kryetarëve të Komunave me Institucionet e Qeverisë Qendrore”.

Ngjarja është organizuar në vazhdën e komunikimit të rregullt të institucioneve me qëllim të adresimit të çështjeve dhe obligimeve parësore të ndërlidhura me kompetencat e komunave.

Ministri i MAPL-së z. Ivan Todosijevic u dëshiroi mirëseardhje gjithë të pranishmëve për pjesëmarrjen e tyre në takimin e përbashkët, në periudhën kur po përmbyllet pjesa e fundit e vitit 2018, duke rezultuar suksesshëm në një numër të madh të objektivave për avancimin e pushtetit lokal.

   

   

Në mënyrë të detajuar, Ministri Todosijevic prezantoi rezultatet arritura të Ministrisë së Administrimit të Pushtetit Lokal përgjatë vitit 2018, duke vënë në fokus agjendën e ngjeshur të aktiviteteve të parapara në programet e qeverisë, përfshirë zbatimin e Strategjisë për Vetëqeverisje Lokale, Strategjisë Kombëtare për Zhvillim, Programit Kombëtar për Zbatimin e MSA-së, Agjendës për Reforma Evropiane, si dhe strategjive të tjera sektoriale.

   

  

Në kuadër të Planit të Punës së Qeverisë, MAPL ka qenë e përfshirë në zbatimin e 21 aktiviteteve të ndërlidhura me prioritetet strategjike të Qeverisë, dhe 46 aktiviteteve në kuadër të prioriteve sektoriale.

  

Po ashtu, objektivat e MAPL-së sipas këtij programi të Qeverisë, janë të orientuara në:

1)Avancimin e sistemit të vetëqeverisjes lokale në përputhje me orientimet strategjike përmes zhvillimit të politikave dhe kuadrit ligjor;
2)Forcimin e ligjshmërisë së vendimmarrjes në nivel lokal dhe konstituimin e komunave konform standardeve të legjislacionit për vetëqeverisje lokale;
3)Forcimit të kapaciteteve të komunave në ofrimin e shërbimeve për qytetarë përmes zbatimit të skemës së granteve stimuluese dhe intensifikimit të programeve të bashkëpunimit ndërkmounal;
4)Forcimit të administratës komunale përmes zhvillimit të programeve të veçanta për ngritjen e kapaciteteve profesionale dhe mbrojtjen e të drejtave të njeriut;

Lidhur me këtë, Ministri Todosijevic theksoi se të gjitha aktivitetet e zhvilluara janë bazuar në këto 4 objektiva kryesore, për të cilat shkalla e përmbushjes sipas vlerësimeve të zyrës së kryeministrit është 93%, një vlerësim shumë pozitiv që deri në fund të vitit do arrij në vlerën e plotë të realizimit.

Në emër të Asociacionit të Komunave të Kosovës foli z. Xhafer Gashi, Kryetar i Komunës së Obiliqit i cili e vlerësoi pozitivisht këtë ngjarje për shkak se këto takime mundësojnë koordinimin më të mirë dhe fuqizojnë bashkëpunimin ndërinstitucional ndërmjet nivelit qendror dhe lokal.

Zëvendësministri i Ministrisë së Administratës Publike z.Bujar Nerjovaj prezantoi ndryshimet e bëra në tre ligjet bazike, Ligjin për Administratë Shtetërore, Ligjin për Funksionarët Publik dhe Ligji për Paga.

Ky takim është duke vazhduar punimet, ku në pjesën e pasdites parashihet të prezantohen, roli i komunave në procesin e integrimit evropian, adresimi i rekomandimeve nga Raporti i KE-së për Kosovën 2018, përfaqësimin dhe rolin e komuniteteve pakicë në komuna, çështjet mjedisore dhe ligjshmëria e akteve komunale, skemat e granteve në sektorin e bujqësisë, sistemin e matjes së performancës komunale dhe skema e granteve të performancës, si dhe projektet dhe mundësitë e bashkëpunimit me donatorët.

Gjithashtu, në përmbyllje të takimit do të nxirren konkluzionet të cilat do të shndërrohen në rekomandime për zbatim.