On the market of information technological innovation, a human brain dump generally refers to the review material that may be to be commited to memory or you can point out captured in electronic format through the way of any power device similar to a mobile phone, PERSONAL DIGITAL ASSISTANT, etc . It gives you almost a great replica in the exam that should be taken. In simple words, a new brain drop is actually a variety of the real concerns that would can be found in the examination, along with their responses. There can be different exam places including the 200-125 Braindumps. Mental performance dumps are generally provided by the firms who have a great affiliation with all the recent test takers. The particular 200-125 Test is also named “Cisco Accredited Network Connect Routing and also Switching". It truly is basically your Cisco Qualification. The test may be passed should you go through and also prepare the total study substance offered by a good reputed assessment preparation business. It is important to plan for the quiz serious. As soon as you take the by using a a good planning platform, that gets quite simple for you to complete the audit. 500-006 cisco 300-085 Exam Deposits Queries are actually a day worthwhile for the THIS expert. There are many graduates who wants to prefer this for the great experience currently truly challenging to get licensed for 300-085 Cisco Licensed Network Expert Collaboration. Your time and effort and all the time and effort will get lost if you stay failed to crystal clear 300-085 examination. It is very simple to clear 300-085 exams using the precise preparing with 300-085 braindumps which is provided by Braindumpspdf. Our 300-085 braindumps are extremely clear, assisting and totally comprehensive that may help you to prepare your own exam within the limited time for you to clear your current exam inside the first attempt. We provide the authentic supporting material that may be provided by our own experts as well as specialist absolutely help prepare your test in the limited time. 810-403 dumps On the market of information technological innovation, a human brain dump generally refers to the review material that may be to be commited to memory or you can point out captured in electronic format through the way of any power device similar to a mobile phone, PERSONAL DIGITAL ASSISTANT, etc . It gives you almost a great replica in the exam that should be taken. In simple words, a new brain drop is actually a variety of the real concerns that would can be found in the examination, along with their responses. There can be different exam places including the 200-125 Braindumps. Mental performance dumps are generally provided by the firms who have a great affiliation with all the recent test takers. The particular 200-125 Test is also named “Cisco Accredited Network Connect Routing and also Switching". It truly is basically your Cisco Qualification. The test may be passed should you go through and also prepare the total study substance offered by a good reputed assessment preparation business. It is important to plan for the quiz serious. As soon as you take the by using a a good planning platform, that gets quite simple for you to complete the audit. 070-480 exam dumps We are going to provide you the program that will help for connecting you using the 300-075 examination. We will supply you the unique ID as well as PIN to get into our information to prepare your own exams. Presently we have created the complete number of test which will check your preparing for 300-075 exam. The end result of each test will be analyzed by our own specialists to evaluate your Gresca exam formulations. Our professionals will remain related to you via live interacting conferences in where you can crystal clear your all predicament about the 300-075 exam deposits. You’re almost all fallouts and also examination is going to be kept within your personal accounts that would be simple for you to analyze your improvement also. 1z0-064 dumps We are going to provide you the program that will help for connecting you using the 300-075 examination. We will supply you the unique ID as well as PIN to get into our information to prepare your own exams. Presently we have created the complete number of test which will check your preparing for 300-075 exam. The end result of each test will be analyzed by our own specialists to evaluate your Gresca exam formulations. Our professionals will remain related to you via live interacting conferences in where you can crystal clear your all predicament about the 300-075 exam deposits. You’re almost all fallouts and also examination is going to be kept within your personal accounts that would be simple for you to analyze your improvement also. CAP dumps 300-075 Braindumps preparing material with regard to 300-075 examination dumps may be the upgraded planning plan which is planned through our specialists and experienced students. All of us helped a lot of graduates to supply them the actual bright professions by assisting them to crystal clear Cisco Accreditation. With the understanding of our professionals we have been successful to develop the particular 300-075 PDF FILE. We supplied you the totally free demo to select the glimpse of our own BrainDumps We are going to provide you the entire content with most recent update changings according to the newest requirements associated with 300-075 deposits. You will certainly get the totally free and most current updates whenever you will purchase our item.

Mbahet Ceremonia për ndarjen e Grantit të Performancës Komunale 2021

21 maj 2021, Prishtinë
Ministria e Administrimit të Pushtetit Lokal në bashkëpunim me donatorët e saj, Ambasadën e Zvicrës, Suedisë dhe Norvegjisë, në një ceremoni të organizuar kanë përmbyllur procesin e ndarjes së Grantit të Performancës Komunale për vitin fiskal 2021. Kjo ngjarje është zhvilluar në praninë e Kryeministrit të Kosovës z. Albin Kurti, Ministrit të MAPL-së z. Elbert Krasniqi, ambasadorëve të tri qeverive donatorë të Grantit të Performancës, kryetarëve të komunave, Auditorit të Përgjithshëm, shoqërisë civile dhe mediave.
Kryeministri Albin Kurti në fjalën e tij të rastit theksoi se “Zhvillimi i sistemit për menaxhimin e performancës komunale është një ide e pranueshme dhe mjaft e rëndësishme për komunat. Sisteme të tilla lehtësojnë përpjekjet për arritjen e standardeve ligjore, nxisin konkurrencën, fuqizojnë transparencën dhe bëjnë që sjelljet e punonjësve të përqendrohen në arritjen e caqeve të synuara. 4.35 milionë të grantit të performancës në këtë periudhë jo të lehtë për shkak të pasojave të pandemisë, është një vlerë e mirëpritur për 21 komunat përfituese. Nëse marrim parasysh shumat e alokuara në 3 vitet e kaluara (mbi 12 milion euro), sigurisht që granti zë vendin e padiskutueshëm në zhvillimin ekonomik lokal. Vullneti ynë është që ky grant të jetë sa më përfshirës dhe të rritet vit pas viti”.
Në anën tjetër, ministri i MAPL-së zt. Elbert Krasniqi duke falënderuar ambasadat e tri qeverive mbështetëse të Grantit të Performancës, theksoi se “mbështetja financiare për komunat përmes Grantit të Performancës ndihmon tejkalimin e sfidave me të cilat ato përballen dita ditës. Nga viti 2018 e deri më tani rreth 160 projekte janë mbështetur përmes kësaj skeme. Vetëm në këtë cikël komunave u ofrohen 4.35 milion, ku do të financohen 65 projekte kapitale të komunave, pra një numër jo i vogël i investimeve përmes të cilave do të përfitojnë qytetarët tanë. Tani është në zhvillim e sipër të koncept-dokumentit për performancë dhe grant, me të cilin do të trajtohen më thellësisht qasjet zhvillimore të matjes së performancës dhe grantit, në mënyrë që të ofrohen opsionet më të mira për tejkalimin e sfidave të hasura dhe adresimit të problemeve të identifikuara”.
Për të theksuar rëndësinë e Grantit të Përformances Komunale, veqanërisht përfshirjes së treguesve të barazisë gjinore, dhe mbeldhjes së të dhënave në bazë të gjinisë, Ambasadorja e Suedise, Znj. Karin Hernmark, shtoi:
Granti i Performancës Komunale I shpërblen komunat që të performojnë mirë në qeverisjen demokratike, menaxhimin komunal dhe ofrimin e shërbimeve. Suedia është e lumtur të shohë se treguesit e barazisë gjinore janë përfshirë në kriteret e vlerësimit në të gjitha këto fusha. Të dhënat e ndara sipas gjinisë formojnë një pjesë të rëndësishme të vlerësimit.
Barazia gjinore është një kusht themelor për demokracinë dhe qeverisjen e mirë. Qeveritë lokale janë përgjegjëse për ofrimin e shërbimeve publike bazuar në nevojat e grave dhe burrave. Gratë duhet të mbajnë pozita udhëheqëse në arsim, shëndetësi, kulturë dhe politikë në komuna. Kjo është gjithashtu pjesë e kritereve për grantet komunale të performancës..
Autoritetet lokale janë në pozicionin më të mirë për të adresuar pabarazitë, duke qenë më pranë qytetarëve të tyre dhe duke kuptuar nevojat e tyre. Prandaj, komunat duhet të rrisin përfshirjen e qytetarëve në proceset e vendimmarrjes dhe të forcojnë përfshirjen e grupeve të margjinalizuara të shoqërisë.
Gjithashtu, Zv. Ambasdorja e Zvicrës theksoi se “çmimet e shpërndara sot duhet të shërbejnë si një frymëzim dhe motivim për komunat e tjera për të përmirësuar performancat e tyre në të mirë të qytetarëve të tyre”. Ajo gjithashtu inkurajoi të gjitha komunat për të mundësuar angazhim më të lartë të qytetarëve të tyre në jetën publike, duke prezantuar shërbime më të çasshme gjatë kësaj përiudhe, siç është dixhitalizimi i shërbimeve komunale.
Në këtë ceremoni veç tjerash u ndanë çmimet për komunat të cilat gjatë vitit 2019 kanë treguar performancë më të lartë në ofrimin e shërbimeve. Në bazë të raportit vlerësues, për këtë grant janë kualifikuar 21 komuna të cilat kanë arritur t’i përmbushin kushtet minimale në bazë të Rregullave të GPK-së, derisa renditja e tyre është bërë në bazë të pikëve të arritura në 29 tregues të grantit. Me këtë rast, u ndanë 4 çmimet për komunat me performancën më të mirë, ku në vendin e parë është kualifikuar komuna e Gllogocit, në vendin e dytë Komuna e Obiliqit, derisa në vendin e tretë janë radhitur 2 komuna, ajo e Lipjanit dhe Obiliqit. Për 21 komunat përfituese, janë ndarë 4.35 milion euro, prej tyre 1.5 milion nga buxheti i MAPL-së, 1,260,000 nga qeveria e Zvicrës, 713,000 qeveria suedeze dhe 877,000 nga qeveria norvegjeze. Komunat përfituese kanë parashtruar kërkesat e tyre për financim të shprehura me 60 projekte të cilat janë përcjellë me marrëveshje trepalëshe të bashkëfinanicmit.