Mbahet punëtoria për Platformën  Elektronike për Raportim dhe Monitorim

Ministria e Administrimit të Pushtetit Lokal ka organizuar pynëtorinë dy ditore për zyrtarët e saj lidhur me përdorimin e Platformës Elektronike për Raportim dhe Monitorim.

Kjo Platformë ka për qëllim të reformojë dhe të avancoj menaxhimin e punëve të MAPL-së, përkatësisht të dixhitalizoj platformën e raportimit, si dhe të krijoj një sistem efikas të administrimit të të dhënave për regjistrimin e aktiviteteve të kryera nga MAPL.

Ky aktivitet është përkrahur nga misioni i OSBE-së në Kosovë.