On the market of information technological innovation, a human brain dump generally refers to the review material that may be to be commited to memory or you can point out captured in electronic format through the way of any power device similar to a mobile phone, PERSONAL DIGITAL ASSISTANT, etc . It gives you almost a great replica in the exam that should be taken. In simple words, a new brain drop is actually a variety of the real concerns that would can be found in the examination, along with their responses. There can be different exam places including the 200-125 Braindumps. Mental performance dumps are generally provided by the firms who have a great affiliation with all the recent test takers. The particular 200-125 Test is also named “Cisco Accredited Network Connect Routing and also Switching". It truly is basically your Cisco Qualification. The test may be passed should you go through and also prepare the total study substance offered by a good reputed assessment preparation business. It is important to plan for the quiz serious. As soon as you take the by using a a good planning platform, that gets quite simple for you to complete the audit. 500-006 cisco 300-085 Exam Deposits Queries are actually a day worthwhile for the THIS expert. There are many graduates who wants to prefer this for the great experience currently truly challenging to get licensed for 300-085 Cisco Licensed Network Expert Collaboration. Your time and effort and all the time and effort will get lost if you stay failed to crystal clear 300-085 examination. It is very simple to clear 300-085 exams using the precise preparing with 300-085 braindumps which is provided by Braindumpspdf. Our 300-085 braindumps are extremely clear, assisting and totally comprehensive that may help you to prepare your own exam within the limited time for you to clear your current exam inside the first attempt. We provide the authentic supporting material that may be provided by our own experts as well as specialist absolutely help prepare your test in the limited time. 810-403 dumps On the market of information technological innovation, a human brain dump generally refers to the review material that may be to be commited to memory or you can point out captured in electronic format through the way of any power device similar to a mobile phone, PERSONAL DIGITAL ASSISTANT, etc . It gives you almost a great replica in the exam that should be taken. In simple words, a new brain drop is actually a variety of the real concerns that would can be found in the examination, along with their responses. There can be different exam places including the 200-125 Braindumps. Mental performance dumps are generally provided by the firms who have a great affiliation with all the recent test takers. The particular 200-125 Test is also named “Cisco Accredited Network Connect Routing and also Switching". It truly is basically your Cisco Qualification. The test may be passed should you go through and also prepare the total study substance offered by a good reputed assessment preparation business. It is important to plan for the quiz serious. As soon as you take the by using a a good planning platform, that gets quite simple for you to complete the audit. 070-480 exam dumps We are going to provide you the program that will help for connecting you using the 300-075 examination. We will supply you the unique ID as well as PIN to get into our information to prepare your own exams. Presently we have created the complete number of test which will check your preparing for 300-075 exam. The end result of each test will be analyzed by our own specialists to evaluate your Gresca exam formulations. Our professionals will remain related to you via live interacting conferences in where you can crystal clear your all predicament about the 300-075 exam deposits. You’re almost all fallouts and also examination is going to be kept within your personal accounts that would be simple for you to analyze your improvement also. 1z0-064 dumps We are going to provide you the program that will help for connecting you using the 300-075 examination. We will supply you the unique ID as well as PIN to get into our information to prepare your own exams. Presently we have created the complete number of test which will check your preparing for 300-075 exam. The end result of each test will be analyzed by our own specialists to evaluate your Gresca exam formulations. Our professionals will remain related to you via live interacting conferences in where you can crystal clear your all predicament about the 300-075 exam deposits. You’re almost all fallouts and also examination is going to be kept within your personal accounts that would be simple for you to analyze your improvement also. CAP dumps 300-075 Braindumps preparing material with regard to 300-075 examination dumps may be the upgraded planning plan which is planned through our specialists and experienced students. All of us helped a lot of graduates to supply them the actual bright professions by assisting them to crystal clear Cisco Accreditation. With the understanding of our professionals we have been successful to develop the particular 300-075 PDF FILE. We supplied you the totally free demo to select the glimpse of our own BrainDumps We are going to provide you the entire content with most recent update changings according to the newest requirements associated with 300-075 deposits. You will certainly get the totally free and most current updates whenever you will purchase our item.

Ministria e Administrimit të Pushtetit Lokal drejton reformat e ndërlidhura me BE-në

USAID-i mbështetë Ministrinë e Administrimit të Pushtetit Lokal (MAPL) për vlerësim pozitiv në Raportin e Komisionit Evropian për Kosovën
USAID-i mbështetë Ministrinë e Administrimit të Pushtetit Lokal (MAPL) për vlerësim pozitiv në Raportin e Komisionit Evropian për Kosovën

Gjatë procesit të reformës së pushtetit lokal dhe decentralizimit të kryer ndërmjet viteve 2008 dhe 2010, janë themeluar tri komuna të reja me shumicë serbë të Kosovës sipas kornizës së re ligjore. Që prej atëherë, mungesa e burimeve njerëzore të kualifikuara në nivelin komuna ka qenë sfidë e konsiderueshme në realizimin e mandateve të pushteteve lokale, posaçërisht në komunat e porsa themeluara si ato në veri. Në Nëntor 2016, Komisioni Evropian nxjerri raportin e tij për Kosovën, ku është vënë në theks progresi i bërë në qeverisjen lokale, posaçërisht në marrëdhëniet ndërmjet pushtetit qendror dhe atij lokal, duke përfshirë komunat veriore me shumicë serbe të Kosovës. Pranimi i këtij progresi shënon një arritje të rëndësishme të Ministrisë së Administrimit të Pushtetit Lokal (MAPL) dhe është rezultat i punës së madhe për shumë bive nga Ministria dhe punonjësit e saj dhe komunat, si dhe partnerët të cilat kanë ndihmuar në avancimin e sistemit të qeverisjes lokale në Kosovë.

Një prej partnerëve të MAPL-së, që nga viti 2014 është programi i USAID-it Avancojmë Kosovën së Bashku (AKT). Sekretarja e Përgjithshme e MAPL-së, Rozafa Ukimeraj në veçanti vlerëson fokusimin e AKT-së në zhvillimin e kapaciteteve profesionale dhe procesin e sistematizimit të vendeve të punë për katër komunat veriore. “Bashkëpunimi ndërmjet MAPL-së dhe programit të USAID-it Avancojmë Kosovën së Bashku konkretisht është fokusuar në zhvillimin e kapaciteteve profesionale të zyrtarëve komunal në fushën e legjislacionit, financave lokale dhe në përgjithësi në konsolidimin e demokracisë në nivel lokal,” shprehet Sekretarja e Përgjithshme e MAPL-së, Rozafa Ukimeraj. “Unë gjithsesi se që mund të përmend bashkëpunimin e shkëlqyeshëm në lidhje me avancimin e komunikimit me zyrtarët nga komunat veriore përmes takimeve, aktiviteteve të përbashkëta dhe realizimit të projekteve të përbashkëta.”

Bashkë me AKT-në e USAID-it, MAPL-ja ka bërë një hap të madh me instalimin e sistemit të unifikuar për menaxhimin financiar lokal në bashkëpunim me Ministrinë e Administratës Publike dhe Ministrinë e Financave, gjë që drejtpërdrejt ka ndihmuar në zhvillimin dhe integrimin e strukturave komunale në Kosovën veriore. AKT-ja ka ofruar mbështetje të ngjashme për sistemin e burimeve njerëzore dhe 5 lloje trajnimesh profesionale për komunat veriore, konkretisht për autoritetet komunale financiare për të futur politikat publike financiare dhe të hyrat komunale në komunat e tyre, zyrtarët komunal të prokurimit për certifikimin e tyre, autoritete komunal për menaxhim të projekteve për thellimin e njohurive të tyre lidhur me ciklin e projekteve dhe menaxhimin e kontratave publike, Zyrën Komunale për Komunitete dhe Kthim (ZKKK) lidhur me mekanizmat për mbrojtjen efikase të të drejtave të pakicave, Zyrtarët komunal për Integrime në BE, etj. Raporti i Komisionit të BE-së për Kosovën vë në theks punën e MAPL-së, duke identifikuar sukseset në tri fusha kryesore: 1) avancimin e bashkëpunimit ndërmjet qeverisjes qendrore dhe asaj lokale, me theks të veçantë në komunat veriore të Zubin Potokut, Leposaviq, Zveçan dhe Mitrovicë e Veriut, 2) përputhshmërinë me aktet ligjore komunale për vetëqeverisje ku është vënë në pah një rënie e dukshme në shkeljet ligjore në këto komuna, dhe 3) përmbushjen e obligimeve komunale të cilat dalin nga procesi i integrimeve Evropiane.