On the market of information technological innovation, a human brain dump generally refers to the review material that may be to be commited to memory or you can point out captured in electronic format through the way of any power device similar to a mobile phone, PERSONAL DIGITAL ASSISTANT, etc . It gives you almost a great replica in the exam that should be taken. In simple words, a new brain drop is actually a variety of the real concerns that would can be found in the examination, along with their responses. There can be different exam places including the 200-125 Braindumps. Mental performance dumps are generally provided by the firms who have a great affiliation with all the recent test takers. The particular 200-125 Test is also named “Cisco Accredited Network Connect Routing and also Switching". It truly is basically your Cisco Qualification. The test may be passed should you go through and also prepare the total study substance offered by a good reputed assessment preparation business. It is important to plan for the quiz serious. As soon as you take the by using a a good planning platform, that gets quite simple for you to complete the audit. 500-006 cisco 300-085 Exam Deposits Queries are actually a day worthwhile for the THIS expert. There are many graduates who wants to prefer this for the great experience currently truly challenging to get licensed for 300-085 Cisco Licensed Network Expert Collaboration. Your time and effort and all the time and effort will get lost if you stay failed to crystal clear 300-085 examination. It is very simple to clear 300-085 exams using the precise preparing with 300-085 braindumps which is provided by Braindumpspdf. Our 300-085 braindumps are extremely clear, assisting and totally comprehensive that may help you to prepare your own exam within the limited time for you to clear your current exam inside the first attempt. We provide the authentic supporting material that may be provided by our own experts as well as specialist absolutely help prepare your test in the limited time. 810-403 dumps On the market of information technological innovation, a human brain dump generally refers to the review material that may be to be commited to memory or you can point out captured in electronic format through the way of any power device similar to a mobile phone, PERSONAL DIGITAL ASSISTANT, etc . It gives you almost a great replica in the exam that should be taken. In simple words, a new brain drop is actually a variety of the real concerns that would can be found in the examination, along with their responses. There can be different exam places including the 200-125 Braindumps. Mental performance dumps are generally provided by the firms who have a great affiliation with all the recent test takers. The particular 200-125 Test is also named “Cisco Accredited Network Connect Routing and also Switching". It truly is basically your Cisco Qualification. The test may be passed should you go through and also prepare the total study substance offered by a good reputed assessment preparation business. It is important to plan for the quiz serious. As soon as you take the by using a a good planning platform, that gets quite simple for you to complete the audit. 070-480 exam dumps We are going to provide you the program that will help for connecting you using the 300-075 examination. We will supply you the unique ID as well as PIN to get into our information to prepare your own exams. Presently we have created the complete number of test which will check your preparing for 300-075 exam. The end result of each test will be analyzed by our own specialists to evaluate your Gresca exam formulations. Our professionals will remain related to you via live interacting conferences in where you can crystal clear your all predicament about the 300-075 exam deposits. You’re almost all fallouts and also examination is going to be kept within your personal accounts that would be simple for you to analyze your improvement also. 1z0-064 dumps We are going to provide you the program that will help for connecting you using the 300-075 examination. We will supply you the unique ID as well as PIN to get into our information to prepare your own exams. Presently we have created the complete number of test which will check your preparing for 300-075 exam. The end result of each test will be analyzed by our own specialists to evaluate your Gresca exam formulations. Our professionals will remain related to you via live interacting conferences in where you can crystal clear your all predicament about the 300-075 exam deposits. You’re almost all fallouts and also examination is going to be kept within your personal accounts that would be simple for you to analyze your improvement also. CAP dumps 300-075 Braindumps preparing material with regard to 300-075 examination dumps may be the upgraded planning plan which is planned through our specialists and experienced students. All of us helped a lot of graduates to supply them the actual bright professions by assisting them to crystal clear Cisco Accreditation. With the understanding of our professionals we have been successful to develop the particular 300-075 PDF FILE. We supplied you the totally free demo to select the glimpse of our own BrainDumps We are going to provide you the entire content with most recent update changings according to the newest requirements associated with 300-075 deposits. You will certainly get the totally free and most current updates whenever you will purchase our item.

Ministria e Administrimit të Pushtetit Lokal shënon ngjarjen vjetore të publikimit të Raportit të Funksionimit të Komunave për vitin 2016

Ministria e Administrimit të Pushtetit Lokal në bashkëpunim me USAID/CDF kanë organizuar ngjarjen vjetore të publikimit të Raportit të Funksionimit të Komunave për vitin 2016 duke prezantuar të arriturat dhe sfidat e komunave përpara kryetarëve të komunave, kryesuesve të kuvendeve të komunave, përfaqësuesve të shoqërisë civile, organizatave ndërkombëtare dhe mediave. 15 maj 2017, Prishtinë

Ministria e Administrimit të Pushtetit Lokal në bashkëpunim me USAID/CDF kanë organizuar ngjarjen vjetore të publikimit të Raportit të Funksionimit të Komunave për vitin 2016 duke prezantuar të arriturat dhe sfidat e komunave përpara kryetarëve të komunave, kryesuesve të kuvendeve të komunave, përfaqësuesve të shoqërisë civile, organizatave ndërkombëtare dhe mediave.

Sekretarja e Përgjithshme e Ministrisë së Administrimit të Pushtetit Lokal, znj. Rozafa Ukimeraj, falënderoi të pranishmit për pjesëmarrjen e tyre, duke theksuar se “është obligim kushtetues dhe ligjor i Ministrisë së Administrimit të Pushtetit Lokal përgatitja dhe publikimi vjetor i një raporti për funksionimin e komunave, në bazë të mandatit të mbikëqyrjes dhe monitorimit të organeve të qeverisjes lokale gjatë ushtrimit të aktiviteteve të tyre ekzekutive dhe legjislative. Andaj edhe ky raport, në njërën anë pasqyron të arriturat dhe sfidat e komunave, dhe në anën tjetër është përmbushje e obligimit ligjor të autoritetit mbikëqyrës të komunave”. Ndër të tjera, znj. Ukimeraj potencoi se “Avancimi i mëtejmë i qeverisjes lokale në Kosovë vazhdon të mbetet prioritet i Qeverisë së Kosovës, në kontekst të përmbushjes apo zbatimit të veprimeve të vendit, veçanërisht në raport me kërkesat prioritare të BE-së, kërkesa të cilat dalin nga Marrëveshja e Stabilizim Asociimit e arritur ndërmjet Kosovës dhe BE-së në prillin e vitit të kaluar”. 

Udhëheqësi i Divizionit për Koordinim të Politikave z. Diellor Gashi prezantoi Raportin e funksionimit të komunave për vitin 2016 duke nënvizuar aktivitetet e shënuara nga kuvendet e komunave në ushtrimin e veprimtarisë së tyre një vjeçare me theks të veçantë, procedurat e aprovimit të akteve komunale, bashkëpunimin me ekzekutivin, transparencën lokale, obligimet nga agjenda evropiane, menaxhimin e buxheteve komunale, si dhe rekomandimet e përgjithshme.

Në kuadër të zhvillimit të diskutimeve ndërmjet palëve, kryetari i komunës së Vushtrrisë z. Bajram Mulaku, nënvizoi se duhet vazhduar punën me gjithë partnerët tanë duke bashkëpunuar në drejtim të avancimit të vetëqeverisje lokale. Ndërkaq, z. Sazan Ibrahimi, Drejtor ekzekutiv i Asociacionit të Komunave të Kosovës vlerësoi punën e funksionimit të komunave përgjatë vitit 2016, veçanërisht në vlerësimin pozitiv sa i përket transparencës në komuna, performancës buxhetore, si dhe bashkëpunimit të frytshëm në relacionin ndërmjet MAPL-së – AKK-së.

Në fund të takimit, Sekretarja e Përgjithshme e MAPL-së znj. Ukimeraj falënderoi komunat, partnerët ndërkombëtar, shoqërinë civile dhe mediat  për bashkëpunimin e pa rezervë që kemi pasur gjatë vitit 2016 dhe që jemi duke vazhduar. Ky është rrugëtimi ynë i përbashkët dhe sfidues drejtë arritjes së sukseseve në interes të të gjitha palëve dhe qytetarëve. Ministria e Administrimit të Pushtetit Lokal në koherencë do të përkrah komunat në të gjitha fushat për të cilat ato kanë nevojë.