On the market of information technological innovation, a human brain dump generally refers to the review material that may be to be commited to memory or you can point out captured in electronic format through the way of any power device similar to a mobile phone, PERSONAL DIGITAL ASSISTANT, etc . It gives you almost a great replica in the exam that should be taken. In simple words, a new brain drop is actually a variety of the real concerns that would can be found in the examination, along with their responses. There can be different exam places including the 200-125 Braindumps. Mental performance dumps are generally provided by the firms who have a great affiliation with all the recent test takers. The particular 200-125 Test is also named “Cisco Accredited Network Connect Routing and also Switching". It truly is basically your Cisco Qualification. The test may be passed should you go through and also prepare the total study substance offered by a good reputed assessment preparation business. It is important to plan for the quiz serious. As soon as you take the by using a a good planning platform, that gets quite simple for you to complete the audit. 500-006 cisco 300-085 Exam Deposits Queries are actually a day worthwhile for the THIS expert. There are many graduates who wants to prefer this for the great experience currently truly challenging to get licensed for 300-085 Cisco Licensed Network Expert Collaboration. Your time and effort and all the time and effort will get lost if you stay failed to crystal clear 300-085 examination. It is very simple to clear 300-085 exams using the precise preparing with 300-085 braindumps which is provided by Braindumpspdf. Our 300-085 braindumps are extremely clear, assisting and totally comprehensive that may help you to prepare your own exam within the limited time for you to clear your current exam inside the first attempt. We provide the authentic supporting material that may be provided by our own experts as well as specialist absolutely help prepare your test in the limited time. 810-403 dumps On the market of information technological innovation, a human brain dump generally refers to the review material that may be to be commited to memory or you can point out captured in electronic format through the way of any power device similar to a mobile phone, PERSONAL DIGITAL ASSISTANT, etc . It gives you almost a great replica in the exam that should be taken. In simple words, a new brain drop is actually a variety of the real concerns that would can be found in the examination, along with their responses. There can be different exam places including the 200-125 Braindumps. Mental performance dumps are generally provided by the firms who have a great affiliation with all the recent test takers. The particular 200-125 Test is also named “Cisco Accredited Network Connect Routing and also Switching". It truly is basically your Cisco Qualification. The test may be passed should you go through and also prepare the total study substance offered by a good reputed assessment preparation business. It is important to plan for the quiz serious. As soon as you take the by using a a good planning platform, that gets quite simple for you to complete the audit. 070-480 exam dumps We are going to provide you the program that will help for connecting you using the 300-075 examination. We will supply you the unique ID as well as PIN to get into our information to prepare your own exams. Presently we have created the complete number of test which will check your preparing for 300-075 exam. The end result of each test will be analyzed by our own specialists to evaluate your Gresca exam formulations. Our professionals will remain related to you via live interacting conferences in where you can crystal clear your all predicament about the 300-075 exam deposits. You’re almost all fallouts and also examination is going to be kept within your personal accounts that would be simple for you to analyze your improvement also. 1z0-064 dumps We are going to provide you the program that will help for connecting you using the 300-075 examination. We will supply you the unique ID as well as PIN to get into our information to prepare your own exams. Presently we have created the complete number of test which will check your preparing for 300-075 exam. The end result of each test will be analyzed by our own specialists to evaluate your Gresca exam formulations. Our professionals will remain related to you via live interacting conferences in where you can crystal clear your all predicament about the 300-075 exam deposits. You’re almost all fallouts and also examination is going to be kept within your personal accounts that would be simple for you to analyze your improvement also. CAP dumps 300-075 Braindumps preparing material with regard to 300-075 examination dumps may be the upgraded planning plan which is planned through our specialists and experienced students. All of us helped a lot of graduates to supply them the actual bright professions by assisting them to crystal clear Cisco Accreditation. With the understanding of our professionals we have been successful to develop the particular 300-075 PDF FILE. We supplied you the totally free demo to select the glimpse of our own BrainDumps We are going to provide you the entire content with most recent update changings according to the newest requirements associated with 300-075 deposits. You will certainly get the totally free and most current updates whenever you will purchase our item.

Ministrja Hodžić prezanton Raportin 100 ditor të punës

Prishtinë, 31 korrik 2019

 Dje, Ministrja e Administrimit të Pushtetit Lokal Adrijana Hodžić prezantoi Raportin 100 ditor të punës së Ministrisë.

Ministrja Hodžić në prezantimin e saj theksoi “ Besoj se të gjithë jeni të njohur se është në mandatin e MAPL-së të monitoroj funksionimin e të gjithave komunave në nivel të Kosovës. Mandati jonë është që vetëqeverisjes lokale në Kosovë t’i  sigurojmë dhe t’i ofrojmë përkrahjen e nevojshme nga niveli qendror sepse përkrahja për komunat është përkrahje për qytetarët tanë”.

Më tej, Ministrja Hodžić vuri në fokus arritjet dhe sfidat e MAPL-së për këto 100 ditë të punës, në fushat si:  zhvillimi i legjislacionit,  mbikëqyrja dhe monitorimi i komunave në ushtrimin e funksioneve publike, agjenda evropiane, performanca komunale, transparenca, bashkëpunimi ndër-komunal, komunal ndërkombëtar dhe ndërkufitar, si dhe zhvillimi i qëndrueshëm komunal.

Për periudhën 100 ditore të punës, janë nënshkruar 45 Marrëveshje me Kryetarët e Komunave, për të realizuar 45 projekte të investimeve kaptiale, në vlerë prej 2, 861, 445.00 Euro. Poashtu, Ministrja Hodzic, ka prezantuar se në periudhën 100 ditore janë lansuar 2 fonde stimuluese për komunat: fondi për barazi gjinore dhe fondi për bashkëpunim ndër-komunal.

Në fund të prezantimit, Ministrja Hodzic, ka paraqitur rekomandimet që duhet të adresohen si një përpjekje e përbashkët institucionale për të përmirësuar dhe mbështetur vetëqeverisjet lokale:

  • Integrimi cilësor i komuniteteve në organet e vetëqeverisjes lokale;
  • Transparenca;
  • Përfshirja e qytetarëve në procesin e vendimmarrjes;
  • Përfshirja  e të rinjve në të gjitha proceset e planifikimit dhe zbatimit të politikave lokale;
  • Rritja e sigurisë në ndërtim;
  • Rritja e përfaqësimit të grave në organet vendimmarrëse;
  • Rritja e bashkëpunimin ndërmjet komunave.

Gjithashtu, të pranishmëve iu adresua edhe  z. Jan Braathu, Ambasadori i OSBE-së – Misioni në Kosovë i cili theksoi se “ OSBE së bashku me MAPL-në kanë një bashkëpunim të shkëlqyer në realizimin e Planit të Përbashkët Programatik MAPL – OSBE, plan i cili derivon nga Strategjia për Vetëqeverisje Lokale 2016 – 2026. Ai ka vlerësuar lart punën e Ministres së Administrimit të Pushtetit Lokal dhe ekipit të saj”.

Në këtë ngjarje pjesëmarrës ishin deputetë nga Kuvendi i Kosovës, Ambasadorë të huaj, përfaqësues të organizatave ndërkombëtare dhe vendore në Kosovë, si dhe përfaqësues nga shoqëria civile.