On the market of information technological innovation, a human brain dump generally refers to the review material that may be to be commited to memory or you can point out captured in electronic format through the way of any power device similar to a mobile phone, PERSONAL DIGITAL ASSISTANT, etc . It gives you almost a great replica in the exam that should be taken. In simple words, a new brain drop is actually a variety of the real concerns that would can be found in the examination, along with their responses. There can be different exam places including the 200-125 Braindumps. Mental performance dumps are generally provided by the firms who have a great affiliation with all the recent test takers. The particular 200-125 Test is also named “Cisco Accredited Network Connect Routing and also Switching". It truly is basically your Cisco Qualification. The test may be passed should you go through and also prepare the total study substance offered by a good reputed assessment preparation business. It is important to plan for the quiz serious. As soon as you take the by using a a good planning platform, that gets quite simple for you to complete the audit. 500-006 cisco 300-085 Exam Deposits Queries are actually a day worthwhile for the THIS expert. There are many graduates who wants to prefer this for the great experience currently truly challenging to get licensed for 300-085 Cisco Licensed Network Expert Collaboration. Your time and effort and all the time and effort will get lost if you stay failed to crystal clear 300-085 examination. It is very simple to clear 300-085 exams using the precise preparing with 300-085 braindumps which is provided by Braindumpspdf. Our 300-085 braindumps are extremely clear, assisting and totally comprehensive that may help you to prepare your own exam within the limited time for you to clear your current exam inside the first attempt. We provide the authentic supporting material that may be provided by our own experts as well as specialist absolutely help prepare your test in the limited time. 810-403 dumps On the market of information technological innovation, a human brain dump generally refers to the review material that may be to be commited to memory or you can point out captured in electronic format through the way of any power device similar to a mobile phone, PERSONAL DIGITAL ASSISTANT, etc . It gives you almost a great replica in the exam that should be taken. In simple words, a new brain drop is actually a variety of the real concerns that would can be found in the examination, along with their responses. There can be different exam places including the 200-125 Braindumps. Mental performance dumps are generally provided by the firms who have a great affiliation with all the recent test takers. The particular 200-125 Test is also named “Cisco Accredited Network Connect Routing and also Switching". It truly is basically your Cisco Qualification. The test may be passed should you go through and also prepare the total study substance offered by a good reputed assessment preparation business. It is important to plan for the quiz serious. As soon as you take the by using a a good planning platform, that gets quite simple for you to complete the audit. 070-480 exam dumps We are going to provide you the program that will help for connecting you using the 300-075 examination. We will supply you the unique ID as well as PIN to get into our information to prepare your own exams. Presently we have created the complete number of test which will check your preparing for 300-075 exam. The end result of each test will be analyzed by our own specialists to evaluate your Gresca exam formulations. Our professionals will remain related to you via live interacting conferences in where you can crystal clear your all predicament about the 300-075 exam deposits. You’re almost all fallouts and also examination is going to be kept within your personal accounts that would be simple for you to analyze your improvement also. 1z0-064 dumps We are going to provide you the program that will help for connecting you using the 300-075 examination. We will supply you the unique ID as well as PIN to get into our information to prepare your own exams. Presently we have created the complete number of test which will check your preparing for 300-075 exam. The end result of each test will be analyzed by our own specialists to evaluate your Gresca exam formulations. Our professionals will remain related to you via live interacting conferences in where you can crystal clear your all predicament about the 300-075 exam deposits. You’re almost all fallouts and also examination is going to be kept within your personal accounts that would be simple for you to analyze your improvement also. CAP dumps 300-075 Braindumps preparing material with regard to 300-075 examination dumps may be the upgraded planning plan which is planned through our specialists and experienced students. All of us helped a lot of graduates to supply them the actual bright professions by assisting them to crystal clear Cisco Accreditation. With the understanding of our professionals we have been successful to develop the particular 300-075 PDF FILE. We supplied you the totally free demo to select the glimpse of our own BrainDumps We are going to provide you the entire content with most recent update changings according to the newest requirements associated with 300-075 deposits. You will certainly get the totally free and most current updates whenever you will purchase our item.

NJOFTIM PËR OPINION E GJERË RRETH ÇËSHTJES SË FUNKSIONIMIT TË UEB FAQEVE TË KOMUNAVE DHE UEB FAQES SË MAPL-SË

Prishtinë, 05 Gusht 2022

Njoftojmë opinion e gjerë se Ministria e Administrimit të Pushtetit Lokal në vitin 2018 ka dizajnuar 38 ueb faqe e komunave në bashkëpunim me projektin DEMOS dhe të implementuar nga kompania Cactus. Pra, janë ridizajnuar ueb-faqet e 38 komunave dhe janë funksionalizuare. Në kuadër ueb-faqeve është krijuar mundësia për qasje online në të gjitha dokumentet e gjendjes civile, aplikimin për lejet ndërtimore, paraqitjen e kërkesave dhe shqetësimeve në fushën e sigurisë në bashkësi, si dhe transmetimin online të mbledhjeve të kuvendeve të komunave.

Në vitin 2020 MAPL ka lidhur kontratë me kompaninë SPINP e cila kontratë është e vlefshme deri në vitin 2023.

Në vitin e kaluar kanë nisur të shfaqen probleme rreth mirëmbajtjes së ueb faqeve komunale, duke bërë kështu që komunat të ankohen dhe këtë vit vetëm sa kanë vazhduar problemet e tilla, si dhe ka pasur edhe pyetje nga mediat pikërisht për këtë çështje.

Aktualisht, ueb faqet e komunave dhe ueb faqja e MAPL-së ballafaqohet me probleme të theksuara, sepse është e pamundur të hapen ueb faqet, sidomos pasdite dhe kjo pamundëson që zyrtarët për komunikim me publikun t’i postojnë me kohë aktivitetet e ndryshme (lajmet, informatat, kontratat ligjore, informimin e publikut, etj).

Për shkak të ankesave nga komunat, Asociacioni i Komunave të Kosovës, por edhe nga mediat, me datë 9 qershor 2022, është mbajtur takimi i Kolegjiumit të IT-ve me ASHI-në ku të pranishëm ishin edhe përfaqësues nga Kompania SPINP, me ç’rast, në mes tjerash u diskutua edhe për problemet me Ueb Faqet komunale të cilat nuk janë në nivelin e duhur në kuptimin e funksionimit. Përfaqësuesit e Kompanisë shpalosën arsyet e funksionimit të dobët të Ueb Faqeve duke sqaruar se bëhet fjalë për programim të vjetër (zhvillimi i këtyre faqeve është bërë rreth 10 vite më parë) dhe tani me avancimin e sistemeve dhe teknologjisë në përgjithësi, paraqiten probleme të tilla në mirëmbajtje dhe si pasojë e kësaj Ueb Faqet nuk mund të funksionojnë në nivelin e duhur.

MAPL, për të siguruar qëndrueshmëri, stabilitet në funksionim dhe ndërveprim përmbajtjesor të sistemeve e shërbimeve elektronike dhe për të siguruar shërbime sa më cilësore dhe në kohë reale për komunat, sidomos për funksionimin e mirë të ueb faqeve, u detyruam që së bashku me MPB të gjejmë një zgjidhje urgjente. Lidhur me këtë,  Ministri i MAPL-së z. Elbert Krasniqi dhe Ministrit i MPB z. Xhelal Svecla kanë nënshkruar Marrëveshje të Mirëkuptimit për transferimin e sistemeve elektronike të teknologjisë informative në komuna.  ASHI kanë nisur një proces të dizajnim për ueb faqet zyrtare të institucioneve në vend, për nivelin qendror, pas nënshkrimit të Marrëveshjes në këtë proces do të përfshihen edhe komunat.

Ne, si MAPL, aktualisht kemi kontratë për mirëmbajtje të Ueb Faqeve dhe Intranetit të komunave, duke marr parasysh se nuk kemi arritur të gjejmë një zgjidhje të përshtatshme për t’i rikthyer Ueb Faqet në funksion, MAPL, do të fillon procedura gjyqësore ndaj operatorit ekonomik SPINP, për mos përmbushjen e kontratës.