Përfituese: KOMUNA E RAHOVECIT

Projekti: Trajtimi i kanalizimeve fekale (Gropa Septike) në komunën e Rahovecit
Fondi nga MAPL – Granti i Performancës
Vlera e projektit:438,000.00 €
Bashkëfinancimi nga MAPL: 20,000.00€